آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (منطقه آزادچابهار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 منطقه آزادچابهار تايوان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 301,983 30,321,275,067 Rls. 920,037 $
2 3 1396 منطقه آزادچابهار تايوان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 255,850 27,470,998,910 Rls. 846,590 $
3 7 1396 منطقه آزادچابهار تايوان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 202,299 21,027,355,200 Rls. 623,528 $
4 5 1396 منطقه آزادچابهار تايوان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 199,519 19,851,959,563 Rls. 605,945 $
5 10 1396 منطقه آزادچابهار تايوان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 184,258 19,530,341,354 Rls. 540,336 $
6 4 1396 منطقه آزادچابهار تايوان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 200,514 19,339,193,424 Rls. 594,080 $
7 9 1396 منطقه آزادچابهار تايوان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 157,461 17,578,905,715 Rls. 498,300 $
8 2 1396 منطقه آزادچابهار تايوان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 67,955 7,198,024,638 Rls. 221,901 $
9 8 1396 منطقه آزادچابهار تايوان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 64,692 6,870,010,040 Rls. 199,582 $
10 12 1396 منطقه آزادچابهار تايوان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 52,960 6,119,633,950 Rls. 165,154 $
11 6 1396 منطقه آزادچابهار تايوان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 6,685 843,379,040 Rls. 25,526 $
12 10 1396 منطقه آزادچابهار تايوان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 5,640 439,140,981 Rls. 12,185 $
13 3 1396 منطقه آزادچابهار تايوان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 6,716 437,004,458 Rls. 13,470 $
14 5 1396 منطقه آزادچابهار تايوان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 6,485 427,096,275 Rls. 13,012 $
15 3 1396 منطقه آزادچابهار تايوان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 2,123 238,110,762 Rls. 7,338 $
16 10 1396 منطقه آزادچابهار تايوان 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 280 80,294,892 Rls. 2,228 $
مجموع کل
177,772,724,269 ريال
مجموع کل
5,289,212 دلار
[1]