آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه آزادچابهار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه آزادچابهار ايتاليا 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 70,362 24,993,634,264 Rls. 770,244 $
2 6 1396 منطقه آزادچابهار ايتاليا 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 93,056 18,604,622,220 Rls. 570,781 $
3 7 1396 منطقه آزادچابهار ايتاليا 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 39,341 13,382,957,952 Rls. 399,572 $
4 6 1396 منطقه آزادچابهار ايتاليا 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 11,178 2,051,494,664 Rls. 62,939 $
5 12 1396 منطقه آزادچابهار ايتاليا 09012190 قهوه بودا ده کافئين نگرفته بجز رديفهاي 09012110و09011220 4,050 1,951,174,575 Rls. 52,658 $
6 3 1396 منطقه آزادچابهار ايتاليا 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 10,757 1,477,968,141 Rls. 45,547 $
7 11 1396 منطقه آزادچابهار ايتاليا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,744 1,413,968,280 Rls. 38,265 $
8 10 1396 منطقه آزادچابهار ايتاليا 09012190 قهوه بودا ده کافئين نگرفته بجز رديفهاي 09012110و09011220 3,978 1,383,726,217 Rls. 39,195 $
9 10 1396 منطقه آزادچابهار ايتاليا 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 15,120 1,184,818,164 Rls. 32,876 $
10 10 1396 منطقه آزادچابهار ايتاليا 09012110 قهوه بودا ده کافئين نگرفته دربسته بنديهاي آماده برا ي خرده فروشي 1,967 1,154,090,042 Rls. 32,690 $
11 7 1396 منطقه آزادچابهار ايتاليا 09012110 قهوه بودا ده کافئين نگرفته دربسته بنديهاي آماده برا ي خرده فروشي 2,400 1,048,820,160 Rls. 31,697 $
12 7 1396 منطقه آزادچابهار ايتاليا 09012190 قهوه بودا ده کافئين نگرفته بجز رديفهاي 09012110و09011220 3,000 978,669,600 Rls. 29,563 $
13 3 1396 منطقه آزادچابهار ايتاليا 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 319 964,290,366 Rls. 29,715 $
14 6 1396 منطقه آزادچابهار ايتاليا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 975 799,448,075 Rls. 24,015 $
15 3 1396 منطقه آزادچابهار ايتاليا 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 356 386,439,264 Rls. 11,908 $
16 3 1396 منطقه آزادچابهار ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 37 306,658,740 Rls. 9,450 $
17 3 1396 منطقه آزادچابهار ايتاليا 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 76 171,018,324 Rls. 5,270 $
18 6 1396 منطقه آزادچابهار ايتاليا 85352910 سکسيونر براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتر 242 56,514,692 Rls. 1,698 $
19 10 1396 منطقه آزادچابهار ايتاليا 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 15 5,676,142 Rls. 158 $
20 11 1396 منطقه آزادچابهار ايتاليا 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 30 2,217,120 Rls. 60 $
مجموع کل
72,318,207,002 ريال
مجموع کل
2,188,301 دلار
[1]