آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه آزاد حسن رود)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 324,676 19,395,480,000 Rls. 520,000 $
2 10 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 11,800 15,319,459,400 Rls. 430,124 $
3 7 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 9,200 12,297,092,400 Rls. 361,948 $
4 5 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 242,831 11,274,357,000 Rls. 343,500 $
5 8 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 249,042 10,916,800,000 Rls. 320,000 $
6 2 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده 246,055 10,738,214,500 Rls. 331,000 $
7 4 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 11,430 10,723,350,000 Rls. 330,000 $
8 9 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 7,600 9,739,651,600 Rls. 275,880 $
9 5 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 209,946 9,305,037,000 Rls. 283,500 $
10 4 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده 204,826 9,035,932,500 Rls. 278,000 $
11 6 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 205,342 8,920,800,000 Rls. 270,000 $
12 1 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 115,279 7,944,860,000 Rls. 245,000 $
13 11 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 4,000 7,111,440,000 Rls. 199,822 $
14 8 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 6,000 7,057,523,200 Rls. 203,137 $
15 4 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد 165,284 7,032,711,000 Rls. 216,500 $
16 2 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 102,297 6,504,602,500 Rls. 200,500 $
17 12 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84596100 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي (غيرا زنوع زا نوئي) 94,918 6,378,129,000 Rls. 171,000 $
18 4 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 123,559 6,202,806,000 Rls. 191,000 $
19 11 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 115,491 6,169,130,000 Rls. 170,000 $
20 2 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 138,138 6,050,462,000 Rls. 186,500 $
21 8 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 92,996 5,390,170,000 Rls. 158,000 $
22 6 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 118,945 5,265,873,000 Rls. 159,000 $
23 2 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 134,211 4,671,072,000 Rls. 144,000 $
24 1 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده 106,582 4,653,418,000 Rls. 143,500 $
25 10 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر 96,597 4,645,380,000 Rls. 130,000 $
26 4 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 82,046 4,581,278,000 Rls. 141,000 $
27 4 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 101,772 4,467,090,500 Rls. 137,500 $
28 8 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده 85,860 3,950,517,000 Rls. 115,800 $
29 8 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد 82,187 3,786,765,000 Rls. 111,000 $
30 12 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 66,941 3,748,549,500 Rls. 100,500 $
31 11 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84612000 ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا ي کارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 71,139 3,483,744,000 Rls. 96,000 $
32 6 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد 67,249 3,018,379,000 Rls. 91,000 $
33 11 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد 60,375 2,939,409,000 Rls. 81,000 $
34 2 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 59,869 2,628,369,000 Rls. 81,000 $
35 10 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 53,759 2,626,051,500 Rls. 73,500 $
36 11 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 54,757 2,612,808,000 Rls. 72,000 $
37 10 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 40,189 2,610,480,000 Rls. 73,000 $
38 11 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84596100 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي (غيرا زنوع زا نوئي) 48,410 2,431,363,000 Rls. 67,000 $
39 11 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 36,929 2,395,074,000 Rls. 66,000 $
40 6 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 42,076 2,388,168,000 Rls. 72,000 $
41 6 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده 52,620 2,350,613,000 Rls. 71,000 $
42 1 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 49,820 2,188,890,000 Rls. 67,500 $
43 5 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 43,680 2,139,817,680 Rls. 65,520 $
44 10 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده 44,269 2,127,720,000 Rls. 59,500 $
45 4 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 47,024 2,079,181,000 Rls. 64,000 $
46 12 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 31,736 2,070,094,500 Rls. 55,500 $
47 3 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 36,332 2,043,972,000 Rls. 63,000 $
48 1 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 42,790 1,864,610,000 Rls. 57,500 $
49 3 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 139,598 1,784,805,000 Rls. 55,000 $
50 3 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده 42,200 1,784,420,000 Rls. 55,000 $
51 3 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 1,800 1,784,035,000 Rls. 55,000 $
52 8 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 47,342 1,610,831,000 Rls. 47,000 $
53 1 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,730 1,388,875,000 Rls. 42,935 $
54 8 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 27,670 1,296,370,000 Rls. 38,000 $
55 12 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 6,540 1,236,546,850 Rls. 33,371 $
56 8 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 24,394 1,125,795,000 Rls. 33,000 $
57 4 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 24,120 1,055,925,000 Rls. 32,500 $
58 2 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 23,230 1,021,482,000 Rls. 31,500 $
59 6 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 21,330 961,901,000 Rls. 29,000 $
60 8 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 20,000 921,105,000 Rls. 27,000 $
61 7 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 22,800 750,370,800 Rls. 22,800 $
62 6 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر 12,170 543,031,500 Rls. 16,500 $
63 8 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر 10,000 528,782,500 Rls. 15,500 $
64 10 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 10,000 480,451,500 Rls. 13,500 $
65 10 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 10,000 480,451,500 Rls. 13,500 $
66 10 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 4,600 360,560,000 Rls. 10,000 $
67 3 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 10,000 356,950,000 Rls. 11,000 $
68 4 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 8,142 351,444,330 Rls. 10,830 $
69 10 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 48232000 کاغذ و مقوا ي صافي ,بريده شده بشکل معين 183 27,042,000 Rls. 750 $
مجموع کل
297,127,869,760 ريال
مجموع کل
8,737,417 دلار
[1]