آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه آزاد حسن رود)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 107,603 19,615,118,620 Rls. 526,780 $
2 3 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 90311090 ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي بغيراز دستگاه بالانس چرخ خودرو 2,000 17,213,015,000 Rls. 530,464 $
3 10 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 74,545 10,439,597,325 Rls. 289,675 $
4 11 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 56,960 9,732,787,280 Rls. 263,390 $
5 11 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 193,110 9,691,717,000 Rls. 263,580 $
6 10 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 166,056 8,755,911,400 Rls. 244,260 $
7 11 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 74,490 7,584,822,000 Rls. 206,280 $
8 9 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 156,358 7,455,052,560 Rls. 211,370 $
9 4 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 105,289 7,068,400,250 Rls. 217,350 $
10 10 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 69,030 6,852,452,400 Rls. 191,160 $
11 5 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 133,515 6,696,429,300 Rls. 204,700 $
12 7 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 127,172 6,462,390,500 Rls. 191,590 $
13 12 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 101,081 6,339,738,905 Rls. 169,971 $
14 9 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 39,120 5,838,012,500 Rls. 165,674 $
15 9 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 59,735 5,834,388,960 Rls. 165,420 $
16 4 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 61,425 5,531,791,500 Rls. 170,100 $
17 5 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 57,850 5,240,683,800 Rls. 160,200 $
18 7 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 54,145 5,057,523,000 Rls. 149,940 $
19 12 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 48,035 4,961,534,795 Rls. 133,021 $
20 12 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله کردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 20,591 4,558,026,750 Rls. 122,610 $
21 12 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 10,523 4,530,145,500 Rls. 121,860 $
22 8 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 93,109 4,455,240,300 Rls. 127,420 $
23 2 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 67,633 4,073,581,060 Rls. 125,580 $
24 3 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 73,246 3,791,267,330 Rls. 116,840 $
25 8 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 8,466 3,725,677,455 Rls. 106,332 $
26 8 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 36,010 3,486,709,800 Rls. 99,720 $
27 3 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 9,998 3,269,438,250 Rls. 100,750 $
28 2 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 35,490 3,188,019,960 Rls. 98,280 $
29 6 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 56,949 3,001,684,000 Rls. 90,850 $
30 3 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 33,020 2,967,078,780 Rls. 91,440 $
31 6 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 25,675 2,349,144,000 Rls. 71,100 $
32 11 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 3,438 1,685,516,000 Rls. 45,840 $
33 5 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 14,449 1,645,426,382 Rls. 50,558 $
34 10 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 3,186 1,522,767,200 Rls. 42,480 $
35 11 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 4,075 1,316,571,300 Rls. 35,853 $
36 9 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 4,265 1,313,763,332 Rls. 37,213 $
37 9 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 2,757 1,296,530,880 Rls. 36,760 $
38 4 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 2,835 1,229,287,000 Rls. 37,800 $
39 5 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 2,670 1,164,596,400 Rls. 35,600 $
40 7 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 2,499 1,123,894,000 Rls. 33,320 $
41 12 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 2,217 1,102,563,288 Rls. 29,560 $
42 6 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 8,178 981,995,768 Rls. 29,606 $
43 2 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 12,354 949,782,230 Rls. 29,270 $
44 6 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 13,159 930,015,640 Rls. 28,039 $
45 12 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 09012110 قهوه بودا ده کافئين نگرفته دربسته بنديهاي آماده برا ي خرده فروشي 3,577 902,605,788 Rls. 24,359 $
46 2 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 7,860 778,536,000 Rls. 24,000 $
47 8 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 1,662 774,824,400 Rls. 22,160 $
48 10 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 4,409 738,481,150 Rls. 20,350 $
49 2 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 1,638 708,448,880 Rls. 21,840 $
50 3 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 1,524 659,350,840 Rls. 20,320 $
51 3 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 5,055 613,323,900 Rls. 18,900 $
52 11 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 9,400 584,511,066 Rls. 16,107 $
53 11 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 09012110 قهوه بودا ده کافئين نگرفته دربسته بنديهاي آماده برا ي خرده فروشي 1,500 545,090,975 Rls. 14,912 $
54 6 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 1,185 522,032,000 Rls. 15,800 $
55 8 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 660 442,752,080 Rls. 13,400 $
56 8 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,080 391,608,000 Rls. 11,200 $
57 5 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 2,526 340,197,280 Rls. 10,402 $
58 2 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله کردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 2,817 320,400,003 Rls. 9,877 $
59 8 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 94052090 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان برقي غير از نوع (LED) 666 275,097,144 Rls. 8,326 $
60 12 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 704 182,602,112 Rls. 4,928 $
61 10 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 623 158,256,329 Rls. 4,361 $
62 8 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 714 135,268,740 Rls. 3,838 $
63 10 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 474 127,782,464 Rls. 3,544 $
64 9 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 2,050 120,392,627 Rls. 3,668 $
65 9 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 1,550 79,889,575 Rls. 2,434 $
66 9 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 34021310 الكل چرب اتوكسيله 850 73,440,658 Rls. 2,238 $
67 10 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 284 72,142,532 Rls. 1,988 $
68 5 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 83017000 کليدهائيکه به تنهائي عرضه ميشوندا زفلزمعمولي 250 66,668,000 Rls. 2,038 $
69 8 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 90 52,865,920 Rls. 1,600 $
70 9 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 1,000 51,976,350 Rls. 1,584 $
71 10 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 583 47,756,324 Rls. 1,316 $
72 9 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 28351090 سايرفسفينات هاوفسفيت ها بجزفسفيت سرب 1,000 47,356,230 Rls. 1,443 $
73 8 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 356 43,566,390 Rls. 1,246 $
74 9 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 29212100 اتيلن دي آمين و املاح آن 1,000 38,501,000 Rls. 1,173 $
75 12 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 68 37,175,000 Rls. 1,000 $
76 9 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 28352400 فسفات هاي پتاسيم 400 34,188,888 Rls. 1,042 $
77 2 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 153 24,329,250 Rls. 750 $
78 9 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 300 20,213,025 Rls. 616 $
79 6 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 160 19,152,752 Rls. 577 $
80 9 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 105 18,788,488 Rls. 572 $
81 9 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 29041000 مشتقاتي که تنهادا را يگروههايسولفونه ميباشند,ا ملاح وا سترهاا تيليک ا نها 300 12,705,330 Rls. 387 $
82 9 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 200 12,320,320 Rls. 375 $
83 10 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 70169090 بلوک برا ي فرش کردن لوح آجرچهارگوش کاشي وهمانند ازشيشه فشرده ياقالبي شيشه هاي رنگين جفت وجورشده منقوش ،شيشه متخلخل 96 12,114,816 Rls. 336 $
84 9 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 29171100 اسيد اكساليك، املاح و استرهاي آن 120 8,316,216 Rls. 253 $
85 9 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 29147900 ک ک سا?ر 15 1,501,539 Rls. 46 $
86 9 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 28046900 حاوي كمتر ا ز99/99 درصد وزني سيليسيم 20 1,270,533 Rls. 39 $
87 9 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 28142000 آ مونياک محلول درآ ب 10 231,006 Rls. 7 $
مجموع کل
226,128,121,620 ريال
مجموع کل
6,494,958 دلار
[1]