آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه آزاد حسن رود)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 179,734 41,731,839,727 Rls. 1,120,179 $
2 12 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 516,482 36,649,725,059 Rls. 984,074 $
3 12 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 379,953 28,009,804,099 Rls. 755,918 $
4 9 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 113,378 24,228,459,157 Rls. 685,009 $
5 2 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 235,909 18,897,665,164 Rls. 582,578 $
6 8 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 76,773 18,892,701,312 Rls. 546,116 $
7 3 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 163,832 18,705,750,420 Rls. 576,555 $
8 7 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 72,398 15,781,619,704 Rls. 463,788 $
9 11 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 68,553 15,469,780,968 Rls. 419,580 $
10 10 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 74,100 14,970,725,533 Rls. 414,275 $
11 8 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 9,000 13,683,388,320 Rls. 413,106 $
12 8 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 227,978 12,854,571,160 Rls. 371,177 $
13 9 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 196,792 12,297,387,461 Rls. 347,830 $
14 10 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 141,778 11,511,495,957 Rls. 318,135 $
15 1 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 97,797 10,934,208,544 Rls. 337,309 $
16 11 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 147,869 10,491,405,234 Rls. 284,842 $
17 3 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 11,044 9,921,105,119 Rls. 305,745 $
18 2 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 12,100 8,765,645,132 Rls. 270,236 $
19 7 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 165,641 8,420,934,037 Rls. 247,345 $
20 6 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 4,500 7,334,511,750 Rls. 221,391 $
21 6 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 58,621 6,878,069,890 Rls. 208,990 $
22 7 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 67,111 6,611,144,400 Rls. 197,820 $
23 6 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 72,288 5,522,037,957 Rls. 167,787 $
24 2 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 7,180 4,179,475,013 Rls. 128,849 $
25 5 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 3,000 4,051,030,000 Rls. 124,040 $
26 8 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 6,319 3,721,000,301 Rls. 108,099 $
27 12 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 53,957 3,669,568,213 Rls. 98,510 $
28 3 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 11,809 3,328,238,662 Rls. 102,569 $
29 11 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84295119 لودرمستعمل ،هاباقدرت270اسب بخاروکمتر,بيل دار با بارگيري از جلو، باسال ساخت بيش ا ز5سال 13,000 2,721,741,212 Rls. 75,002 $
30 6 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 4,088 2,459,464,560 Rls. 74,439 $
31 11 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,500 2,377,648,080 Rls. 67,645 $
32 9 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,500 2,371,466,160 Rls. 67,824 $
33 2 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 27101950 روغن صنعتي 15,600 2,264,287,350 Rls. 69,810 $
34 3 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 23,990 2,253,287,711 Rls. 69,452 $
35 11 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 11,456 2,057,380,350 Rls. 55,673 $
36 7 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 3,394 2,036,520,000 Rls. 60,000 $
37 10 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 3,239 1,890,194,928 Rls. 52,858 $
38 3 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 85171890 ساير دستگاههاي تلفني غير از اقلام مشمول رديفهاي 85171100 لغايت 85171810 3,863 1,816,869,008 Rls. 55,976 $
39 2 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 33,115 1,738,073,183 Rls. 55,287 $
40 3 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,730 1,691,978,400 Rls. 52,272 $
41 2 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 2,100 1,530,604,719 Rls. 47,187 $
42 12 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 14,485 1,460,132,267 Rls. 39,353 $
43 2 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 6,400 1,374,015,102 Rls. 42,360 $
44 3 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 584 1,312,562,050 Rls. 40,450 $
45 8 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1,887 1,302,374,000 Rls. 38,000 $
46 12 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 94056000 چرا غهاي تبليغاتي,علائم نورا ني,تابلوهاي نورا ني را هنما و ا شياء همانند 9,272 1,236,832,877 Rls. 33,379 $
47 6 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 10,390 1,129,942,580 Rls. 34,199 $
48 3 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 54023100 نخ تکستوره, ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,باا ندا زه هرنخ يک لاي آن حدا کثر50تکس غيرخرده فروشي 14,892 1,128,483,198 Rls. 34,782 $
49 10 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 2,265 1,105,191,408 Rls. 30,906 $
50 8 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 4,776 1,095,472,952 Rls. 31,919 $
51 8 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 2,542 1,074,657,461 Rls. 31,299 $
52 5 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,500 979,604,500 Rls. 30,100 $
53 6 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 85086000 ساير جارومكنده 1,715 946,662,080 Rls. 28,652 $
54 6 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 8,119 867,270,672 Rls. 26,352 $
55 3 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 1,856 814,829,364 Rls. 25,110 $
56 12 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 3,002 705,604,830 Rls. 19,017 $
57 3 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84213940 ک ک ک فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاههاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) 537 664,977,357 Rls. 20,493 $
58 1 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 19,968 653,765,888 Rls. 20,168 $
59 6 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 6,229 634,368,000 Rls. 19,200 $
60 4 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 966 622,279,250 Rls. 19,150 $
61 12 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 5,083 592,858,552 Rls. 15,978 $
62 10 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 882 554,637,600 Rls. 15,510 $
63 2 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 431 545,671,433 Rls. 16,823 $
64 12 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 1,745 540,339,955 Rls. 14,582 $
65 3 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 3,076 513,912,960 Rls. 15,840 $
66 12 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 5,135 462,072,871 Rls. 12,449 $
67 6 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله کردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 1,939 428,033,200 Rls. 12,955 $
68 12 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 6,919 424,194,192 Rls. 11,448 $
69 2 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 40151990 ساير دستکش هاو دستکش يک ا نگشتي ونيم دستکش غيرمذکور ازكائوچوي ولكانيره سفت نشده 2,084 372,791,673 Rls. 11,494 $
70 6 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 5,391 346,920,000 Rls. 10,500 $
71 12 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 3,709 342,156,636 Rls. 9,234 $
72 12 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 1,005 311,253,600 Rls. 8,400 $
73 12 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 44191990 --- سا?ر 2,366 310,795,627 Rls. 8,369 $
74 4 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 679 295,704,500 Rls. 9,100 $
75 1 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 92060000 آلات موسيقي ضربي(مثلا طبل ودهل, کسيلوفون, سنج, قاشقک, مارا کاس ) 2,846 251,317,000 Rls. 7,750 $
76 10 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 240 230,609,088 Rls. 6,449 $
77 12 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 1,900 201,929,605 Rls. 5,432 $
78 12 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 90031900 دوره وقاب براي عينك از ساير مواد 578 177,859,200 Rls. 4,800 $
79 6 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 1,245 151,984,000 Rls. 4,600 $
80 10 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 85129010 تيغه کامل برف پاک کن 253 142,432,080 Rls. 3,983 $
81 7 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,051 141,631,630 Rls. 4,270 $
82 8 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,027 140,120,000 Rls. 4,088 $
83 12 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 85131000 چراغ برقي قابل حمل که بامنبع نيروي همراه خود کار ميکند 403 124,834,926 Rls. 3,369 $
84 3 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 320 118,712,596 Rls. 3,659 $
85 1 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 2,012 118,072,038 Rls. 3,642 $
86 7 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,720 91,480,102 Rls. 2,758 $
87 3 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 1,717 83,559,522 Rls. 2,576 $
88 12 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 94052090 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان برقي غير از نوع (LED) 460 77,291,897 Rls. 2,083 $
89 8 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 90261010 فلومتر 174 70,060,000 Rls. 2,044 $
90 12 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 188 58,593,490 Rls. 1,581 $
91 4 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 176 57,711,120 Rls. 1,776 $
92 2 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 590 57,415,260 Rls. 1,770 $
93 2 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 1,536 49,164,973 Rls. 1,516 $
94 8 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 139 48,341,400 Rls. 1,410 $
95 6 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 209 27,165,411 Rls. 819 $
96 12 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 82021000 ا ره دستي. 80 25,011,450 Rls. 675 $
97 12 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 56 17,684,022 Rls. 477 $
98 8 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84243010 ک ک ک دستگاه شستشوي خودرو از نوع خانگي (car wash) 87 14,012,000 Rls. 409 $
99 8 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84248200 ک ک كشاورزي يا باغباني 65 11,559,900 Rls. 337 $
100 8 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84132000 - تلمبه هاي دستي، غير از آنهايي كه مشمول شماره هاي فرعي 841311 يا 841319 مي شوند. 70 7,006,000 Rls. 204 $
مجموع کل
432,368,731,299 ريال
مجموع کل
12,415,325 دلار