آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (منطقه آزاد حسن رود)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 10,437 45,171,496,911 Rls. 1,382,531 $
2 4 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 14,032 33,115,681,344 Rls. 1,020,460 $
3 7 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 3,500 17,799,549,755 Rls. 534,666 $
4 12 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 171,082 16,592,833,140 Rls. 444,860 $
5 3 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 86,981 5,386,866,000 Rls. 166,000 $
6 6 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 15,375 4,924,808,908 Rls. 150,795 $
7 5 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 9,774 4,614,760,030 Rls. 141,301 $
8 3 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 3,475 4,526,791,920 Rls. 139,778 $
9 3 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 67,790 4,218,630,000 Rls. 130,000 $
10 10 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 35,300 4,115,359,824 Rls. 118,071 $
11 5 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 11,300 3,937,624,000 Rls. 120,200 $
12 4 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 3,850 3,574,450,000 Rls. 110,000 $
13 5 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 3,850 3,574,450,000 Rls. 110,000 $
14 11 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 48,091 3,501,888,500 Rls. 96,500 $
15 11 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 30,950 3,324,349,728 Rls. 89,964 $
16 6 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 27101910 روغن موتور 60,898 3,179,516,879 Rls. 95,507 $
17 1 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 27101910 روغن موتور 50,068 3,019,230,979 Rls. 93,134 $
18 1 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 45,054 2,645,788,586 Rls. 81,615 $
19 10 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 84595100 ماشين هاي فرز کردن از نوع زا نوئي (keen-type)، براي فلزات با کنترل شماره اي 55,266 2,482,500,000 Rls. 70,450 $
20 10 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,500 2,444,132,880 Rls. 69,231 $
21 6 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 25,785 2,439,298,152 Rls. 73,272 $
22 10 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر 32,217 2,046,367,500 Rls. 57,500 $
23 2 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 37,827 1,992,588,692 Rls. 61,430 $
24 10 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده 29,902 1,950,277,200 Rls. 54,800 $
25 9 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 2,000 1,907,923,500 Rls. 58,818 $
26 5 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 26,496 1,733,365,000 Rls. 53,000 $
27 12 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 14,409 1,722,273,930 Rls. 46,108 $
28 9 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 14,197 1,610,213,930 Rls. 45,430 $
29 8 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 22,020 1,501,060,000 Rls. 44,000 $
30 10 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 18,410 1,316,793,000 Rls. 37,000 $
31 11 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 16,128 1,161,248,000 Rls. 32,000 $
32 10 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 30,800 1,138,848,000 Rls. 32,000 $
33 1 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 87059090 ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 1,132,670,000 Rls. 35,000 $
34 5 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 84411000 ماشينهاي برش 17,500 1,110,406,000 Rls. 34,000 $
35 9 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 84411000 ماشينهاي برش 11,500 1,075,155,500 Rls. 30,500 $
36 10 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 4,680 1,049,306,076 Rls. 29,484 $
37 11 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 2,380 1,047,809,849 Rls. 28,874 $
38 7 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 1,835 1,000,727,318 Rls. 30,170 $
39 12 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 3,600 971,829,200 Rls. 26,142 $
40 10 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 11,960 879,048,300 Rls. 24,700 $
41 4 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 33051000 شامپوها 3,776 870,056,165 Rls. 26,806 $
42 5 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 96081020 قلم نوك ساچمه اي با جوهر مايع (روا ن نويس ) 1,462 866,984,483 Rls. 26,547 $
43 11 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 7,115 841,391,440 Rls. 22,768 $
44 4 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 2,860 815,632,213 Rls. 25,129 $
45 10 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 7,006 797,876,909 Rls. 22,419 $
46 2 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 27101910 روغن موتور 15,378 782,380,440 Rls. 24,120 $
47 3 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 8,000 681,324,000 Rls. 21,000 $
48 5 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 1,648 646,395,536 Rls. 19,792 $
49 3 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 11,599 639,894,280 Rls. 19,720 $
50 3 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 84411000 ماشينهاي برش 9,300 635,902,400 Rls. 19,600 $
51 8 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 22,559 613,414,841 Rls. 17,820 $
52 11 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 27101910 روغن موتور 6,127 510,824,448 Rls. 13,824 $
53 3 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 84622100 ماشين هاي خم کردن, تاکردن،راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها),باکنترل شماره ا ي 12,000 489,904,400 Rls. 15,100 $
54 8 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 917 476,570,360 Rls. 13,630 $
55 1 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 65069100 ک ساير كلاه ها ، حتي آستر شده يا تزئين شده از كائوچو يا از ماده پلاستيك 1,388 443,452,900 Rls. 13,675 $
56 11 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 1,006 328,995,981 Rls. 9,066 $
57 3 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد 7,000 324,440,000 Rls. 10,000 $
58 1 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 1,254 316,249,854 Rls. 9,752 $
59 1 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 1,386 297,980,892 Rls. 9,189 $
60 3 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 8,800 291,996,000 Rls. 9,000 $
61 10 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 44191190 --- سا?ر 1,845 249,514,479 Rls. 7,011 $
62 1 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 3,500 240,859,520 Rls. 7,432 $
63 7 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 620 225,036,491 Rls. 6,784 $
64 7 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 96081020 قلم نوك ساچمه اي با جوهر مايع (روا ن نويس ) 326 199,554,192 Rls. 6,016 $
65 10 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 913 182,915,396 Rls. 5,204 $
66 8 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 520 179,730,460 Rls. 5,140 $
67 5 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 96084000 مدا دهاي خودکار يا نوكي 133 166,073,388 Rls. 5,085 $
68 8 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,200 162,587,250 Rls. 4,650 $
69 12 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 1,771 129,601,675 Rls. 3,486 $
70 1 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 166 125,172,080 Rls. 3,860 $
71 1 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 09021000 چا? سبز (تخمر نشده ) عرضه شده در بسته ها? اول?ه که محتو? آن از 3 ک?لوگرم ب?شتر نباشد 1,600 122,489,383 Rls. 3,780 $
72 5 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 96086000 مغزي قلم خودکارنوک ساچمه ا ي, ومخزن جوهر. 21 92,250,432 Rls. 2,825 $
73 5 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 790 75,368,000 Rls. 2,308 $
74 5 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 365 74,410,826 Rls. 2,278 $
75 5 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 110 29,393,520 Rls. 900 $
76 5 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 96083090 قلم خودنويس ، قلم استيلوگراف وساير قلم ها، با جوهر خميري 6 28,263,000 Rls. 865 $
77 7 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 96084000 مدا دهاي خودکار يا نوكي 25 20,384,568 Rls. 615 $
78 7 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 39 15,258,624 Rls. 460 $
79 8 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 37 14,837,115 Rls. 424 $
80 7 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 96089900 قلم دوپليکاتور,قلم گير,مدا دگيروا شياءهمانند,اجزاء وقطعات قلم هاغيرمذکوردرجاي ديگر 9 11,920,800 Rls. 359 $
81 7 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 54 10,728,720 Rls. 323 $
82 7 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 96086000 مغزي قلم خودکارنوک ساچمه ا ي, ومخزن جوهر. 4 10,331,360 Rls. 311 $
83 1 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 85122090 دستگاههاي روشنايي يا علامت دا دن بصري غيرمذکوردرجاي ديگر 135 7,782,720 Rls. 240 $
84 5 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 96089900 قلم دوپليکاتور,قلم گير,مدا دگيروا شياءهمانند,اجزاء وقطعات قلم هاغيرمذکوردرجاي ديگر 19 6,783,120 Rls. 208 $
85 7 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 40169200 مدا د پاک کن ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 43 3,894,128 Rls. 117 $
مجموع کل
214,994,727,320 ريال
مجموع کل
6,418,929 دلار
[1]