آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 736,913 1,044,945,000,000 Rls. 30,189,153 $
2 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 178,474 907,499,000,000 Rls. 27,574,329 $
3 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 502,584 650,965,412,880 Rls. 19,967,785 $
4 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 210,270 623,000,000,000 Rls. 19,154,014 $
5 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 175,597 474,680,666,141 Rls. 14,631,162 $
6 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 536,050 466,506,768,041 Rls. 14,382,820 $
7 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 14,556 320,990,267,500 Rls. 8,831,311 $
8 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 23,155 234,646,950,711 Rls. 7,158,546 $
9 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 249,341 228,735,695,058 Rls. 6,733,512 $
10 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 391,981 165,250,227,153 Rls. 4,460,377 $
11 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176190 --- ساير دستگاهها براي ارسال يا دريافت صدا وغيره ، غير مذكور 24,224 136,483,000,000 Rls. 4,158,267 $
12 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 265,322 134,177,888,013 Rls. 3,670,900 $
13 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 1,433,077 120,498,248,170 Rls. 3,675,898 $
14 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 303,903 119,593,806,103 Rls. 3,658,799 $
15 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 20,582 119,000,000,000 Rls. 3,646,238 $
16 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 223,169 117,504,935,560 Rls. 3,338,781 $
17 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 224,224 111,800,387,409 Rls. 3,117,616 $
18 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 61,492 108,735,209,453 Rls. 2,961,494 $
19 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 1,240,178 107,821,226,235 Rls. 3,324,144 $
20 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 1,110,068 95,338,938,606 Rls. 2,938,051 $
21 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 1,087,386 87,072,594,896 Rls. 2,463,119 $
22 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 1,038,467 85,372,760,106 Rls. 2,621,387 $
23 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 176,705 83,854,502,309 Rls. 2,449,422 $
24 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 894,954 83,763,621,751 Rls. 2,250,611 $
25 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176190 --- ساير دستگاهها براي ارسال يا دريافت صدا وغيره ، غير مذكور 7,739 70,654,501,444 Rls. 2,170,979 $
26 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 437,819 65,353,139,785 Rls. 2,015,445 $
27 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 814,880 64,271,949,640 Rls. 1,931,533 $
28 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 640,531 59,052,556,711 Rls. 1,696,449 $
29 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85437020 ---لامپ LED 140,998 58,044,971,657 Rls. 1,788,947 $
30 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 27,660 57,155,168,000 Rls. 1,735,363 $
31 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 108,630 55,435,172,754 Rls. 1,682,318 $
32 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 19,743 54,390,161,204 Rls. 1,522,836 $
33 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 685,839 53,424,393,596 Rls. 1,583,366 $
34 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 619,510 52,497,115,124 Rls. 1,430,589 $
35 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 1,008,453 52,201,599,056 Rls. 1,448,452 $
36 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 98,674 51,822,542,243 Rls. 1,545,964 $
37 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 462,511 51,426,739,168 Rls. 1,533,538 $
38 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيراز نوع هيبريدي وديزل ونيمه ديزيل 212,000 50,884,740,000 Rls. 1,411,270 $
39 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيراز نوع هيبريدي وديزل ونيمه ديزيل 212,000 50,884,740,000 Rls. 1,411,270 $
40 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 21,906 47,462,670,567 Rls. 1,463,226 $
41 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 23,400 46,580,040,000 Rls. 1,424,248 $
42 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85437020 ---لامپ LED 110,944 46,029,681,834 Rls. 1,419,349 $
43 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 87011000 ک تراكتورهاي كوچك قابل هدايت به وسيله انسان پياده (Pedestrain controlled): 492,685 45,718,549,297 Rls. 1,229,122 $
44 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 96,001 42,212,946,990 Rls. 1,298,919 $
45 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 180,372 42,046,706,673 Rls. 1,238,781 $
46 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 749,038 40,014,189,463 Rls. 1,192,723 $
47 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 250,912 38,192,670,460 Rls. 1,176,868 $
48 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85437020 ---لامپ LED 100,699 35,642,915,264 Rls. 1,099,510 $
49 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 40118090 ک ک ک سا?ر 273,300 33,718,212,276 Rls. 907,013 $
50 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 395,245 33,322,882,366 Rls. 925,427 $
51 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 173,060 33,131,635,793 Rls. 1,021,123 $
52 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 200,529 33,122,979,132 Rls. 998,613 $
53 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 90251110 ترمومتر (تب سنج ) پزشکي ،پرشده بامايع براي خواندن مستقيم 3,000 30,645,441,956 Rls. 824,355 $
54 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 154,320 28,790,294,924 Rls. 887,201 $
55 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 231,094 28,525,156,905 Rls. 798,536 $
56 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 170,397 27,738,009,603 Rls. 744,734 $
57 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 69,933 26,954,240,000 Rls. 783,918 $
58 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت ، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 29,862 26,342,664,486 Rls. 709,766 $
59 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 338,900 26,112,000,927 Rls. 740,933 $
60 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85177020 ک ک ک آنتن مخابراتي 28,500 26,050,509,025 Rls. 776,931 $
61 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 180,358 25,297,590,975 Rls. 766,342 $
62 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 259,206 24,977,403,478 Rls. 769,981 $
63 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 98870222 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس،اكسل،كولر،جعبه فرمان ولاستيك 79,910 24,429,979,392 Rls. 753,593 $
64 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 201,168 24,364,758,761 Rls. 751,581 $
65 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 2,132 24,308,090,676 Rls. 749,371 $
66 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 238,800 23,351,946,300 Rls. 686,650 $
67 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 428,078 22,661,537,744 Rls. 609,289 $
68 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 233,959 22,648,656,320 Rls. 698,085 $
69 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 153,000 22,582,445,645 Rls. 626,474 $
70 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 87029090 ک ک ک ساير 106,000 21,926,430,000 Rls. 675,700 $
71 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيراز نوع هيبريدي وديزل ونيمه ديزيل 106,000 21,830,040,000 Rls. 671,800 $
72 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 155,001 21,267,773,646 Rls. 578,090 $
73 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84335120 كمباين برنج با چرخ شني (زنجيري) با عمل برش وجداكردن دانه 114,709 21,035,202,667 Rls. 644,504 $
74 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 212,515 20,843,417,191 Rls. 641,533 $
75 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 76071910 ک ک ک اندود شده با آلومينيوم سيليس 231,927 20,593,191,685 Rls. 623,281 $
76 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 63,430 20,341,622,203 Rls. 626,918 $
77 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 28,000 20,043,831,060 Rls. 568,603 $
78 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 65,052 19,605,921,376 Rls. 536,372 $
79 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 62,802 19,196,056,232 Rls. 544,729 $
80 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 162,061 19,119,847,969 Rls. 566,714 $
81 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 383,133 18,859,175,600 Rls. 509,812 $
82 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84714190 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي بايک وا حدپردا زش و,ورودوخروج, بيش ا زKG10غيرمذکور درجاي ديگر 18,792 18,726,645,600 Rls. 505,388 $
83 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84672920 دستگاه سنگ زني دستي مجهز به موتوربرقي 102,970 18,663,417,183 Rls. 545,921 $
84 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 35,468 18,630,539,664 Rls. 570,815 $
85 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84672920 دستگاه سنگ زني دستي مجهز به موتوربرقي 100,940 18,502,569,989 Rls. 570,233 $
86 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 104,585 18,133,029,184 Rls. 505,345 $
87 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 105,000 18,030,500,000 Rls. 555,742 $
88 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 29171990 ساير اسيدهاي پلي کربوکسيليک غيرحلقوي انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها وپراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از فروس فوصارات . 274,500 17,976,140,325 Rls. 486,433 $
89 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 128,330 17,824,464,504 Rls. 549,731 $
90 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 33,965 17,660,968,564 Rls. 475,778 $
91 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 98,735 17,648,354,122 Rls. 543,865 $
92 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 421,000 17,597,013,735 Rls. 513,437 $
93 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 195,868 17,421,645,193 Rls. 468,274 $
94 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85339000 ا جزا ء و قطعات مقاومت هاي برقي ,رئوستاها و پتانسيومترها 4,379 17,343,317,744 Rls. 534,710 $
95 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 139,109 17,332,890,132 Rls. 534,322 $
96 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 76071910 ک ک ک اندود شده با آلومينيوم سيليس 202,953 17,276,159,979 Rls. 528,987 $
97 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84159070 ک ک ک فن کويل 69,565 17,193,600,066 Rls. 460,066 $
98 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85153190 سايرماشينهاودستگاههاي جوشکاري فلزا ت باقوس ا لکتريکي تمام ياقسمتي خودکارغيرمذکوردرجاي ديگر 2,900 16,922,428,028 Rls. 506,515 $
99 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 94012000 نشيمنهاا زا نواعي که برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 32,561 16,840,857,600 Rls. 467,185 $
100 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 6,015 16,720,268,400 Rls. 452,486 $
مجموع کل
9,009,820,723,350 ريال
مجموع کل
267,302,006 دلار