آمار کل " واردات از" کشور (پرتغال) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 21069080 کمكمل غذايي، 144,943 72,092,545,829 Rls. 2,221,686 $
2 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 21069080 کمكمل غذايي، 48,676 33,470,546,417 Rls. 1,023,097 $
3 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 3,175 15,235,663,763 Rls. 422,556 $
4 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 21069080 کمكمل غذايي، 11,971 13,031,283,049 Rls. 401,169 $
5 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 3,290 11,097,019,605 Rls. 297,699 $
6 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 3,380 9,070,250,000 Rls. 279,566 $
7 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 21069080 کمكمل غذايي، 10,800 5,723,567,350 Rls. 156,578 $
8 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 41,106 4,281,884,146 Rls. 124,673 $
9 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب ،چند فاز 19,380 4,195,213,456 Rls. 123,429 $
10 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 21069080 کمكمل غذايي، 1,873 3,987,651,959 Rls. 115,846 $
11 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 3,922 3,301,171,720 Rls. 101,080 $
12 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 4,724 3,144,262,200 Rls. 96,895 $
13 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 7,800 2,842,554,496 Rls. 85,699 $
14 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 21069080 کمكمل غذايي، 2,700 2,765,102,100 Rls. 74,823 $
15 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 850 2,606,000,472 Rls. 80,306 $
16 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63کيلوولت به بالا ا ز نوع غيربشقابي 25,833 2,460,763,632 Rls. 69,826 $
17 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 20,194 2,419,579,478 Rls. 65,479 $
18 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 21,900 2,330,497,080 Rls. 64,635 $
19 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 4,100 2,241,590,328 Rls. 69,076 $
20 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 500 2,102,663,320 Rls. 64,827 $
21 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 19,389 2,074,837,504 Rls. 58,881 $
22 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 20,194 1,939,543,316 Rls. 59,093 $
23 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 16,928 1,578,440,467 Rls. 48,690 $
24 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 2,020 1,508,810,155 Rls. 44,227 $
25 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 2,882 1,182,608,513 Rls. 36,399 $
26 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 1,160 1,155,971,272 Rls. 35,622 $
27 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 7,818 1,150,594,605 Rls. 35,181 $
28 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 5,674 1,113,924,000 Rls. 32,998 $
29 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 2,800 1,096,740,000 Rls. 33,797 $
30 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 967 967,508,569 Rls. 26,846 $
31 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 2,681 880,206,966 Rls. 27,124 $
32 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 4,050 797,979,600 Rls. 23,391 $
33 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 1,556 792,928,500 Rls. 22,678 $
34 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 1,575 781,670,274 Rls. 23,751 $
35 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 294 752,976,000 Rls. 21,158 $
36 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 7,130 630,079,882 Rls. 19,360 $
37 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 45041000 بلوك، صفحه، ورق و نوار؛ لوحه (Tile) به هر شكل؛ استوانهکهاي توپر، همچنين ديسك 4,336 501,745,032 Rls. 15,287 $
38 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 80 475,980,000 Rls. 14,298 $
39 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 499 442,060,268 Rls. 13,494 $
40 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 63023100 شستنيهاي رختخوا ب ا زپنبه (باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 340 380,059,330 Rls. 10,190 $
41 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 919 364,429,635 Rls. 11,235 $
42 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 153 275,145,436 Rls. 7,635 $
43 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 909 246,085,048 Rls. 7,419 $
44 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 48196000 جعبه هاي کلاسور,کازيه وا شياءهمانندا زا نوا ع موردا ستفاده دردفترکار,مغازه ياهمانند..., ازكاغذ يامقوا 2,020 166,755,911 Rls. 4,723 $
45 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 295 158,416,020 Rls. 4,487 $
46 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 45039000 ا شياء ا زچوب پنبه طبيعي که درجاي ديگر مذکور نباشد 500 148,201,779 Rls. 4,010 $
47 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 380 142,320,500 Rls. 4,070 $
48 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 420 140,931,000 Rls. 4,203 $
49 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 85184000 تقويت کننده برقي فرکانس قابل شنوا ئي 569 136,105,434 Rls. 4,194 $
50 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 190 117,177,564 Rls. 3,319 $
51 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 230 114,962,306 Rls. 3,493 $
52 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 82023900 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100،به انضمام ا جزا ء وقطعات. 338 93,944,570 Rls. 2,896 $
53 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 440 87,800,020 Rls. 2,706 $
54 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 85 80,813,838 Rls. 2,467 $
55 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 145 71,855,495 Rls. 2,035 $
56 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 756 70,079,636 Rls. 2,045 $
57 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 45041000 بلوك، صفحه، ورق و نوار؛ لوحه (Tile) به هر شكل؛ استوانهکهاي توپر، همچنين ديسك 90 66,718,350 Rls. 2,056 $
58 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 150 52,156,500 Rls. 1,608 $
59 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 523 51,241,971 Rls. 1,569 $
60 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 84212190 ک ک ک ساير 155 42,323,490 Rls. 1,174 $
61 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 09012110 قهوه بودا ده کافئين نگرفته دربسته بنديهاي آماده برا ي خرده فروشي 96 39,662,784 Rls. 1,073 $
62 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 45011000 ک چوبکپنبه طبيعي، خام يا به طور ساده آماده شده 100 39,020,100 Rls. 1,056 $
63 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 70 30,838,850 Rls. 951 $
64 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 488 30,200,051 Rls. 812 $
65 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 184 24,460,758 Rls. 658 $
66 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 20 11,315,430 Rls. 321 $
67 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 11 4,961,822 Rls. 153 $
مجموع کل
221,412,398,951 ريال
مجموع کل
6,623,778 دلار
[1]