آمار کل " واردات از" کشور (پاكستان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پاكستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 256,625 41,283,392,023 Rls. 1,191,663 $
2 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پاكستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 285,723 36,218,533,062 Rls. 1,116,056 $
3 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پاكستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 223,857 33,943,671,096 Rls. 1,009,723 $
4 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پاكستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 245,626 30,873,025,544 Rls. 951,995 $
5 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پاكستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 125,472 19,411,165,060 Rls. 533,031 $
6 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پاكستان 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 119,043 16,736,512,881 Rls. 500,793 $
7 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پاكستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 109,282 15,212,810,816 Rls. 466,300 $
8 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پاكستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 85,423 15,096,584,867 Rls. 422,164 $
9 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پاكستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 58,664 9,426,376,737 Rls. 278,831 $
10 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پاكستان 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 51,772 7,007,700,138 Rls. 212,929 $
11 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پاكستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 31,012 4,296,511,425 Rls. 129,534 $
12 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پاكستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 31,434 3,985,396,430 Rls. 122,873 $
13 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پاكستان 76121010 ظروف لوله ا ي (تيوپ )جهت کرم وپماد از آلومينيوم 7,066 2,217,388,643 Rls. 68,385 $
14 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پاكستان 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 12,264 1,596,938,788 Rls. 49,069 $
15 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پاكستان 90189019 ----اجزاء وقطعات دستگاه الكتروكوتر 3,550 1,374,918,300 Rls. 41,300 $
16 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پاكستان 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 4,756 943,456,683 Rls. 25,530 $
17 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پاكستان 52094200 پارچه هاي تار وپود باف موسوم به" دنيم", از پنبه از نخهاي رنگارنگ داراي 85% يا بيشترپنبه, بوزن هر مترمربع 200گرم بابيشتر. 2,430 717,932,271 Rls. 19,551 $
18 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پاكستان 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 56 32,470,487 Rls. 879 $
مجموع کل
240,374,785,251 ريال
مجموع کل
7,140,606 دلار
[1]