آمار کل " واردات از" کشور (يونان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 16,499 11,527,410,426 Rls. 355,429 $
2 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 15,471 9,873,797,692 Rls. 304,390 $
3 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 2,155 8,333,795,135 Rls. 237,099 $
4 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 3,186 8,265,193,356 Rls. 254,800 $
5 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 33,210 7,871,196,090 Rls. 239,957 $
6 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 82121000 ک خودتراش 8,397 6,832,340,243 Rls. 191,979 $
7 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 63,000 6,740,824,860 Rls. 188,649 $
8 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 35,550 6,167,680,239 Rls. 165,132 $
9 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 41,123 5,955,312,570 Rls. 168,956 $
10 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 11,187 5,562,916,842 Rls. 157,572 $
11 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 3,786 5,365,467,019 Rls. 163,472 $
12 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 26,634 4,997,485,912 Rls. 154,001 $
13 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 27,745 4,764,675,124 Rls. 146,846 $
14 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 75,000 4,635,201,975 Rls. 142,881 $
15 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 60,705 4,612,842,581 Rls. 142,131 $
16 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 38089322 - - - - LD50 بيشتر از2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 5,948 4,251,352,896 Rls. 128,673 $
17 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 85,000 4,079,172,594 Rls. 125,759 $
18 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 10051000 بذر ذرت 22,709 3,483,667,260 Rls. 107,328 $
19 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 2,754 3,350,939,787 Rls. 103,367 $
20 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 84262000 جرثقيلکهاي برجي (Tower cranes) 68,350 3,289,588,760 Rls. 100,857 $
21 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 12,045 2,998,742,875 Rls. 92,028 $
22 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 22,701 2,940,448,383 Rls. 90,648 $
23 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 37,350 2,812,390,244 Rls. 81,727 $
24 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 17,444 2,795,560,752 Rls. 76,130 $
25 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 40,000 2,782,861,290 Rls. 82,111 $
26 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 15091010 روغن زيتون بكر (virgin) 11,483 2,763,441,324 Rls. 74,579 $
27 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 5,394 2,734,293,498 Rls. 75,835 $
28 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,210 2,706,935,910 Rls. 77,418 $
29 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 68051090 پودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زپارچه نسجي تاروپودباف غيرمذکوردرجاي ديگر 15,895 2,611,302,100 Rls. 80,504 $
30 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 41,400 2,549,623,649 Rls. 78,569 $
31 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 33079020 دستمال مرطوب بهداشتي و آرايشي 10,854 2,357,868,690 Rls. 65,395 $
32 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 3,342 2,349,577,573 Rls. 63,985 $
33 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 84212190 ک ک ک ساير 18,128 2,246,915,076 Rls. 60,806 $
34 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 76069210 قرص آلومينيومي (پولك) 20,400 2,156,132,502 Rls. 63,524 $
35 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 2,366 2,135,523,353 Rls. 64,888 $
36 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 5,691 1,939,764,620 Rls. 59,836 $
37 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 43,200 1,884,807,197 Rls. 50,632 $
38 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 5,600 1,834,748,320 Rls. 53,335 $
39 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 84262000 جرثقيلکهاي برجي (Tower cranes) 33,650 1,787,688,080 Rls. 54,812 $
40 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 32,000 1,727,017,320 Rls. 52,854 $
41 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 33079020 دستمال مرطوب بهداشتي و آرايشي 4,911 1,695,429,917 Rls. 49,951 $
42 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 10,686 1,630,562,580 Rls. 49,927 $
43 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 2,000 1,563,717,600 Rls. 45,837 $
44 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 76069210 قرص آلومينيومي (پولك) 11,350 1,461,155,846 Rls. 39,542 $
45 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 18,465 1,443,614,250 Rls. 43,197 $
46 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 33079020 دستمال مرطوب بهداشتي و آرايشي 6,897 1,369,213,000 Rls. 41,900 $
47 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 2,410 1,278,117,000 Rls. 35,221 $
48 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 7,790 1,238,173,760 Rls. 37,329 $
49 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 11,553 1,228,425,559 Rls. 33,152 $
50 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 7,847 1,187,483,340 Rls. 35,801 $
51 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 28,650 1,117,558,872 Rls. 31,710 $
52 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 7,489 1,117,307,800 Rls. 34,466 $
53 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 20,600 1,115,210,716 Rls. 34,319 $
54 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 5,730 1,075,457,035 Rls. 29,636 $
55 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 6,500 1,052,066,392 Rls. 32,497 $
56 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 7,643 999,095,701 Rls. 30,790 $
57 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 6,442 864,583,378 Rls. 26,653 $
58 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 3,648 851,426,918 Rls. 26,248 $
59 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 4,149 841,470,300 Rls. 25,567 $
60 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 40081900 ميله ,ترکه و پروفيله ا زکائوچوي ا سفنجي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 4,888 825,544,314 Rls. 24,456 $
61 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 8,013 790,155,040 Rls. 24,120 $
62 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 8,170 760,827,514 Rls. 21,582 $
63 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,250 748,215,838 Rls. 21,831 $
64 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 31059010 سايرکودهاي (ميکرو) معدني غيرمذكور 2,000 744,648,000 Rls. 21,633 $
65 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 33051000 شامپوها 6,325 730,276,710 Rls. 22,393 $
66 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 4,349 707,163,709 Rls. 20,068 $
67 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 56012110 ک ک پنبه هيدروفيل 2,348 697,142,120 Rls. 21,368 $
68 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 8,820 665,767,200 Rls. 20,488 $
69 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 3,353 664,118,412 Rls. 20,467 $
70 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 9,020 652,639,958 Rls. 19,676 $
71 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 31043000 سولفات پتاسيم 22,000 627,817,113 Rls. 16,929 $
72 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 3,718 622,030,120 Rls. 19,107 $
73 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 4,800 586,793,250 Rls. 18,030 $
74 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 7,393 586,408,745 Rls. 16,159 $
75 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 31043000 سولفات پتاسيم 20,800 552,206,117 Rls. 15,322 $
76 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 20,000 550,499,856 Rls. 16,944 $
77 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 56012110 ک ک پنبه هيدروفيل 3,551 533,486,434 Rls. 16,443 $
78 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 40081900 ميله ,ترکه و پروفيله ا زکائوچوي ا سفنجي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 2,805 521,413,130 Rls. 13,979 $
79 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 56012190 آوات، ساير اشياء از پنبه بغير از پنبه هيدروفيل 4,258 492,142,460 Rls. 15,063 $
80 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 2,272 488,641,459 Rls. 15,063 $
81 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 8,000 461,266,000 Rls. 14,221 $
82 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 1,956 447,920,895 Rls. 12,121 $
83 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 1,835 442,879,239 Rls. 12,204 $
84 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 40081900 ميله ,ترکه و پروفيله ا زکائوچوي ا سفنجي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 2,408 440,648,235 Rls. 12,055 $
85 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 6,640 438,857,658 Rls. 13,525 $
86 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 11,000 430,877,070 Rls. 11,874 $
87 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 40081900 ميله ,ترکه و پروفيله ا زکائوچوي ا سفنجي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 2,413 429,879,531 Rls. 12,079 $
88 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 33079020 دستمال مرطوب بهداشتي و آرايشي 2,203 428,681,190 Rls. 13,215 $
89 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,873 421,159,858 Rls. 12,976 $
90 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 874 414,075,646 Rls. 12,200 $
91 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 4,142 413,573,174 Rls. 11,476 $
92 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,436 390,203,840 Rls. 11,911 $
93 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 33051000 شامپوها 3,180 387,160,130 Rls. 11,407 $
94 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 38249990 ک ک ک ساير 4,689 378,151,680 Rls. 10,986 $
95 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 33051000 شامپوها 3,203 375,764,010 Rls. 11,418 $
96 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 33079020 دستمال مرطوب بهداشتي و آرايشي 1,765 355,866,985 Rls. 10,813 $
97 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 4,160 348,337,560 Rls. 10,742 $
98 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 2,969 345,847,500 Rls. 10,655 $
99 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 33051000 شامپوها 3,203 334,350,702 Rls. 10,307 $
100 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 3,430 332,924,150 Rls. 10,260 $
مجموع کل
212,772,936,633 ريال
مجموع کل
6,300,203 دلار