آمار کل " واردات از" کشور (مصر) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مصر 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن , مخلوط نشده 9,200 33,166,663,780 Rls. 1,014,116 $
2 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مصر 21069080 کمكمل غذايي، 12,000 22,155,140,000 Rls. 681,906 $
3 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مصر 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 8,225 2,121,617,545 Rls. 62,507 $
4 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مصر 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 8,830 2,078,622,375 Rls. 58,878 $
5 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مصر 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 3,645 638,649,673 Rls. 18,720 $
6 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مصر 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 3,020 313,907,860 Rls. 9,362 $
7 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مصر 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 250 56,646,297 Rls. 1,605 $
مجموع کل
60,531,247,530 ريال
مجموع کل
1,847,094 دلار
[1]