آمار کل " واردات از" کشور (مجارستان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 32,353 13,414,732,563 Rls. 408,568 $
2 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 125,889 10,911,491,927 Rls. 300,683 $
3 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 90222100 دستگاههايي که ا شعه آلفا,بتاياگامابه کارميبرند ،برا ي مصارف پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي يا دامپزشکي 3,080 10,513,157,600 Rls. 324,200 $
4 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 164,128 9,795,816,000 Rls. 286,479 $
5 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 21069080 کمكمل غذايي، 21,330 9,170,032,947 Rls. 268,956 $
6 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 21069080 کمكمل غذايي، 11,857 9,121,944,721 Rls. 270,223 $
7 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 42,280 6,649,705,524 Rls. 197,555 $
8 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 4,500 6,231,553,200 Rls. 190,538 $
9 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 60,000 6,097,824,000 Rls. 170,520 $
10 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 21,303 4,553,577,860 Rls. 132,732 $
11 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 21069080 کمكمل غذايي، 6,329 4,471,482,397 Rls. 127,883 $
12 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 82,064 4,441,797,000 Rls. 136,877 $
13 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 3,980 4,376,504,468 Rls. 134,894 $
14 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 24,795 3,778,488,140 Rls. 115,121 $
15 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 85469010 مقره هاي عايق برق ازپلاستيك 11,604 3,741,308,064 Rls. 103,764 $
16 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 40,000 3,421,338,000 Rls. 101,352 $
17 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 21069080 کمكمل غذايي، 5,916 3,320,679,496 Rls. 101,877 $
18 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 04071119 ک ک ک ک تخمک نطفهکدار جوجه يكروزه تخمکگذار 35,200 3,004,058,304 Rls. 88,098 $
19 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 40,000 2,971,488,000 Rls. 90,858 $
20 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 40,000 2,939,352,000 Rls. 90,002 $
21 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 04071119 ک ک ک ک تخمک نطفهکدار جوجه يكروزه تخمکگذار 33,616 2,911,686,898 Rls. 83,052 $
22 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 21069080 کمكمل غذايي، 6,554 2,641,451,968 Rls. 80,478 $
23 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 69039010 قطعات چيدمان واگنکهاي كورهکها از جنس ريکكريستالايزسيليكون كاربايد (RSIC) و نيترات باندسيليكون كاربايد (NSIC) 5,687 2,489,782,530 Rls. 76,779 $
24 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 6,780 2,412,007,858 Rls. 73,751 $
25 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 60,001 2,394,815,630 Rls. 71,939 $
26 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 8,025 2,262,593,310 Rls. 64,208 $
27 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 10,619 2,245,379,220 Rls. 67,187 $
28 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 2,200 2,243,688,990 Rls. 68,174 $
29 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 04071119 ک ک ک ک تخمک نطفهکدار جوجه يكروزه تخمکگذار 14,865 1,705,995,497 Rls. 46,168 $
30 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 5,010 1,659,889,086 Rls. 51,089 $
31 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 04071119 ک ک ک ک تخمک نطفهکدار جوجه يكروزه تخمکگذار 17,116 1,513,179,814 Rls. 42,939 $
32 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 27101910 روغن موتور 21,449 1,491,619,611 Rls. 45,762 $
33 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 8,250 1,419,413,490 Rls. 39,367 $
34 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 6,598 1,377,589,932 Rls. 42,394 $
35 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 14,976 1,354,633,943 Rls. 38,063 $
36 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 6,000 1,342,750,500 Rls. 36,338 $
37 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييکه دا را يبيش ا زيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذکور 20,000 1,315,636,000 Rls. 40,650 $
38 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييکه دا را يبيش ا زيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذکور 20,000 1,315,636,000 Rls. 40,650 $
39 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 07104000 ذرت ش?ر?ن نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 43,000 1,279,889,625 Rls. 39,327 $
40 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 8,250 1,189,351,350 Rls. 36,643 $
41 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 8,200 1,154,721,150 Rls. 35,586 $
42 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 8,250 1,131,231,420 Rls. 34,884 $
43 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 5,000 1,126,476,000 Rls. 31,042 $
44 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 3,135 1,124,776,252 Rls. 33,138 $
45 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 07104000 ذرت ش?ر?ن نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 42,380 1,061,551,730 Rls. 32,715 $
46 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 85469090 ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه, سرا ميک و پلاستيک 2,740 1,010,349,788 Rls. 30,461 $
47 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 20,000 972,480,600 Rls. 27,596 $
48 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 2,946 903,613,704 Rls. 24,454 $
49 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 295 896,629,940 Rls. 26,829 $
50 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,962 885,767,432 Rls. 25,964 $
51 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 185 816,322,500 Rls. 25,161 $
52 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 39100090 ک ک ک ساير 12,040 764,123,400 Rls. 23,326 $
53 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 20,000 753,635,000 Rls. 22,638 $
54 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 3,456 751,866,500 Rls. 21,337 $
55 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 4,125 732,543,075 Rls. 20,040 $
56 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 34031900 - - ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 3,600 687,143,808 Rls. 18,544 $
57 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 5,000 644,476,342 Rls. 18,109 $
58 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 197 623,996,919 Rls. 19,233 $
59 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 4,050 620,350,076 Rls. 18,501 $
60 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار,پايه, صفحه, ساپورت 4,500 573,734,210 Rls. 16,251 $
61 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 04071119 ک ک ک ک تخمک نطفهکدار جوجه يكروزه تخمکگذار 6,468 521,527,999 Rls. 14,471 $
62 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 2,900 500,673,600 Rls. 15,095 $
63 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 4,400 497,825,155 Rls. 15,383 $
64 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 6,317 467,804,929 Rls. 14,419 $
65 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 39100090 ک ک ک ساير 3,200 464,552,694 Rls. 12,496 $
66 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 73218900 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءخورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 2,721 329,991,466 Rls. 9,347 $
67 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 38249100 ک ک مخلوط و فرآورده­ها? عمدتاً متشکل از (5-ات?ل-2-مت?ل-2-اکس?دو oxido-1و3و2-د?­اکسافسف?نان-5-ا?لyl) مت?ل مت?ل مت?ل فسفونات و ب?س bis [(5- ات?ل-2- مت?ل-2- اکس?دو oxido-1و3و2-د? اکسافسف?نان -5-ا?لyl) مت?ل] مت?ل فسفونات 3,000 324,554,280 Rls. 8,730 $
68 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 300 237,178,575 Rls. 7,307 $
69 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 2,555 229,745,950 Rls. 6,571 $
70 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 700 215,188,596 Rls. 6,154 $
71 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 85469090 ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه, سرا ميک و پلاستيک 354 213,425,715 Rls. 6,072 $
72 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 38249990 ک ک ک ساير 4,750 183,730,000 Rls. 5,609 $
73 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 1,550 158,211,600 Rls. 5,111 $
74 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 145 125,212,872 Rls. 3,379 $
75 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 490 99,123,600 Rls. 3,000 $
76 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 28299090 ک ک ک سا?ر 870 82,858,800 Rls. 2,534 $
77 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 552 75,866,855 Rls. 2,041 $
78 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 51 58,547,252 Rls. 1,752 $
79 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 27101910 روغن موتور 489 58,354,819 Rls. 1,803 $
80 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 83 53,915,464 Rls. 1,632 $
81 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 85452000 جاروبک هاي زغالي 150 33,422,400 Rls. 948 $
82 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 84239010 قطعات ماشين آلات وا دوا ت توزين 18 30,034,500 Rls. 899 $
83 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 94051010 ک ک ک چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 67 24,734,412 Rls. 740 $
84 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 84169000 اجزاء و قطعات مشعلکهاي كوره براي سوخت مايع، سوخت جامدک، گردشده يا گاز؛ سوخت رسانهکهاي مكانيكي (پيشکكورهکها) و همچنين شبكهکهاي مكانيكي، تخليه كنندهکهاي مكانيكي خاكستر و وسايل همانند آنها 15 12,814,720 Rls. 383 $
85 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 977 11,914,650 Rls. 328 $
مجموع کل
181,740,324,212 ريال
مجموع کل
5,378,151 دلار
[1]