آمار کل " واردات از" کشور (مالزي) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 478,720 24,354,252,877 Rls. 675,775 $
2 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 448,000 13,164,766,720 Rls. 365,120 $
3 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 220,000 11,877,789,312 Rls. 364,964 $
4 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 136,800 10,581,904,800 Rls. 315,595 $
5 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 28,012 10,249,353,128 Rls. 293,132 $
6 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 345,120 10,234,167,396 Rls. 293,078 $
7 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 313,600 9,621,342,080 Rls. 257,152 $
8 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 56,000 7,198,699,004 Rls. 195,529 $
9 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 35,476 7,100,070,477 Rls. 196,960 $
10 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 37,485 6,482,110,395 Rls. 174,629 $
11 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 40151920 دستكش معاينه 86,340 5,399,601,330 Rls. 166,416 $
12 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 40151920 دستكش معاينه 66,488 4,497,188,280 Rls. 130,649 $
13 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 23,834 3,752,897,101 Rls. 113,392 $
14 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 4,500 3,311,002,800 Rls. 93,034 $
15 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 43,200 3,274,159,320 Rls. 88,599 $
16 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 28,688 3,240,310,072 Rls. 99,870 $
17 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 30,400 3,217,856,838 Rls. 91,147 $
18 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84213940 ک ک ک فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاههاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) 3,840 3,158,520,480 Rls. 89,629 $
19 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 48119030 كاغذ حساس به حرارت (نرمال) به شكل رول يا ورق 6,545 3,027,367,980 Rls. 93,290 $
20 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 21,700 2,939,906,152 Rls. 84,439 $
21 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 28,000 2,864,640,800 Rls. 87,446 $
22 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 25,110 2,768,395,741 Rls. 82,443 $
23 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 28,000 2,707,485,480 Rls. 83,433 $
24 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 17,750 2,663,531,534 Rls. 71,838 $
25 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 15,008 2,628,930,645 Rls. 81,049 $
26 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 48119030 كاغذ حساس به حرارت (نرمال) به شكل رول يا ورق 10,550 2,627,657,127 Rls. 74,565 $
27 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 270 2,617,383,577 Rls. 70,407 $
28 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 39100090 ک ک ک ساير 6,200 2,446,618,880 Rls. 65,638 $
29 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 17,400 2,378,723,203 Rls. 73,354 $
30 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري ،كشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي فلزا ت 408 2,295,009,317 Rls. 65,294 $
31 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 12,399 2,245,619,496 Rls. 67,193 $
32 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 20,650 2,109,602,048 Rls. 64,873 $
33 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 40151920 دستكش معاينه 14,500 2,015,728,000 Rls. 57,200 $
34 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 12,200 1,798,434,620 Rls. 50,292 $
35 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 38249990 ک ک ک ساير 8,370 1,753,097,664 Rls. 47,312 $
36 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 8,100 1,697,910,984 Rls. 51,096 $
37 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 20,680 1,509,828,469 Rls. 44,053 $
38 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 39100090 ک ک ک ساير 6,475 1,490,496,959 Rls. 42,032 $
39 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 150 1,428,909,424 Rls. 39,649 $
40 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 8,082 1,416,561,664 Rls. 43,313 $
41 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 11042300 دا نه هاي کار شده ا ز ذرت . 9,420 1,357,048,469 Rls. 36,492 $
42 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 21069020 ا مولسيفاير 12,500 1,303,410,000 Rls. 36,150 $
43 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 8,860 1,260,261,002 Rls. 37,060 $
44 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 4,950 1,241,662,928 Rls. 37,966 $
45 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 56,430 1,181,056,159 Rls. 34,987 $
46 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 15,894 1,154,204,640 Rls. 31,806 $
47 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 11042300 دا نه هاي کار شده ا ز ذرت . 9,120 1,119,153,581 Rls. 33,429 $
48 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 10,500 1,077,031,410 Rls. 33,203 $
49 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 3,864 1,065,225,114 Rls. 32,571 $
50 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 250 945,290,196 Rls. 29,161 $
51 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 37079010 دا روهاي آماده جهت ظهوروثبوت فيلم وکاغذهاي حساس رنگي سياه وسفيدبرا ي عکاسي (کيت وفله )راديو لوژي ،ليتوگرافي ونقشه برداري 10,983 888,241,331 Rls. 24,189 $
52 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 18,912 882,549,888 Rls. 26,712 $
53 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 39100090 ک ک ک ساير 4,200 876,719,750 Rls. 23,984 $
54 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 3,612 876,538,410 Rls. 26,634 $
55 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 3,700 862,868,860 Rls. 24,679 $
56 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 5,200 819,269,060 Rls. 25,257 $
57 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 6,768 817,156,680 Rls. 25,014 $
58 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 1,688 815,773,758 Rls. 25,151 $
59 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري ،كشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي فلزا ت 65 809,361,932 Rls. 22,458 $
60 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 39100090 ک ک ک ساير 4,200 805,408,880 Rls. 22,925 $
61 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 40151920 دستكش معاينه 17,750 792,396,800 Rls. 24,229 $
62 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 18,400 769,467,600 Rls. 23,712 $
63 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 6,000 749,340,900 Rls. 23,100 $
64 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 39100090 ک ک ک ساير 3,400 748,756,145 Rls. 23,010 $
65 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 48119030 كاغذ حساس به حرارت (نرمال) به شكل رول يا ورق 680 735,615,493 Rls. 22,669 $
66 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 39100090 ک ک ک ساير 4,000 730,793,600 Rls. 22,118 $
67 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 8,500 726,175,400 Rls. 21,893 $
68 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 37079010 دا روهاي آماده جهت ظهوروثبوت فيلم وکاغذهاي حساس رنگي سياه وسفيدبرا ي عکاسي (کيت وفله )راديو لوژي ،ليتوگرافي ونقشه برداري 12,257 703,378,737 Rls. 21,676 $
69 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 3,150 673,097,040 Rls. 19,554 $
70 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 21069020 ا مولسيفاير 15,928 666,658,650 Rls. 20,551 $
71 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,943 654,163,080 Rls. 19,574 $
72 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 10,875 651,379,148 Rls. 18,066 $
73 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 11042300 دا نه هاي کار شده ا ز ذرت . 4,760 647,622,074 Rls. 17,970 $
74 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 11042300 دا نه هاي کار شده ا ز ذرت . 4,800 587,701,214 Rls. 17,148 $
75 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 11042300 دا نه هاي کار شده ا ز ذرت . 4,800 555,135,360 Rls. 16,946 $
76 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 29342000 تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه بنزوتيازول (هيدروژنه شده يا نشده) بدون تراكم بعدي باشد. 3,310 539,568,414 Rls. 16,439 $
77 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 11042300 دا نه هاي کار شده ا ز ذرت . 4,800 538,578,247 Rls. 16,600 $
78 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 11042300 دا نه هاي کار شده ا ز ذرت . 4,540 533,686,768 Rls. 16,453 $
79 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 6,640 509,290,171 Rls. 15,625 $
80 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 9,775 508,068,821 Rls. 15,480 $
81 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 29212100 اتيلن دي آمين و املاح آن 20,798 497,535,000 Rls. 15,000 $
82 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 4,167 492,101,727 Rls. 15,171 $
83 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 2,000 484,222,854 Rls. 14,929 $
84 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 4,103 453,475,980 Rls. 13,569 $
85 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 5,100 442,130,730 Rls. 12,900 $
86 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 3,456 432,127,716 Rls. 12,667 $
87 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 1,000 431,093,700 Rls. 11,879 $
88 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,668 400,304,760 Rls. 11,978 $
89 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 3,911 386,421,981 Rls. 11,913 $
90 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 689 380,236,460 Rls. 11,095 $
91 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 1,651 376,867,090 Rls. 10,198 $
92 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 38249940 --- پاک­کننده­ها? صنعت? 3,696 372,390,480 Rls. 10,916 $
93 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 1,588 354,853,560 Rls. 10,618 $
94 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 1,310 353,706,840 Rls. 10,904 $
95 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,658 352,265,820 Rls. 10,860 $
96 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 4,514 346,673,000 Rls. 10,600 $
97 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 1,350 345,674,100 Rls. 10,653 $
98 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 918 342,737,000 Rls. 10,000 $
99 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 175 332,460,000 Rls. 9,095 $
100 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 8,000 320,832,000 Rls. 9,600 $
مجموع کل
231,225,048,682 ريال
مجموع کل
6,662,065 دلار