آمار کل " واردات از" کشور (لبنان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 5,677 62,539,458,204 Rls. 1,930,281 $
2 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 102,156 42,184,711,211 Rls. 1,132,522 $
3 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 3,760 34,294,743,405 Rls. 996,303 $
4 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 73,824 28,529,619,674 Rls. 810,367 $
5 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 10051000 بذر ذرت 190,000 27,044,388,000 Rls. 759,909 $
6 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 10051000 بذر ذرت 120,197 14,454,612,374 Rls. 445,745 $
7 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 3,309 9,661,917,170 Rls. 294,373 $
8 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 22,562 9,247,253,826 Rls. 262,326 $
9 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 22,432 9,009,731,991 Rls. 264,015 $
10 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 27,320 8,981,249,780 Rls. 254,780 $
11 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 7,674 6,977,494,895 Rls. 215,103 $
12 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 38089322 - - - - LD50 بيشتر از2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 10,080 6,809,507,939 Rls. 208,913 $
13 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 38089221 - - - - LD50 حداكثر 2000 محصول اماده شيميايي 3,600 6,603,874,157 Rls. 203,259 $
14 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 13,728 5,655,401,210 Rls. 154,010 $
15 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 10,034 3,189,274,900 Rls. 90,337 $
16 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 15,430 2,549,036,000 Rls. 77,150 $
17 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 10,024 2,486,479,282 Rls. 75,758 $
18 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 40,000 2,452,766,400 Rls. 75,600 $
19 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 38089222 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 18,000 2,435,368,212 Rls. 72,633 $
20 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 42,300 2,298,906,601 Rls. 62,212 $
21 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 38089322 - - - - LD50 بيشتر از2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 20,059 1,791,940,476 Rls. 52,058 $
22 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا کمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا کثر 75 kva 11,064 1,716,451,200 Rls. 51,360 $
23 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 39199030 جمبو رول چسب خورده boppباپهناي بيش از20سانتيمتر 21,004 1,703,896,990 Rls. 52,510 $
24 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 4,918 1,694,093,725 Rls. 51,475 $
25 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 4,752 1,480,415,766 Rls. 45,418 $
26 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 23,925 1,154,458,780 Rls. 35,592 $
27 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 3,510 1,010,922,596 Rls. 31,159 $
28 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 2,857 860,769,120 Rls. 25,360 $
29 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 6,293 827,738,550 Rls. 22,266 $
30 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 2,392 755,865,064 Rls. 20,584 $
31 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 6,316 721,959,854 Rls. 22,106 $
32 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 5,380 602,005,860 Rls. 16,140 $
33 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 1,746 536,356,030 Rls. 15,722 $
34 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 2,052 510,530,975 Rls. 14,965 $
35 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 2,140 504,763,752 Rls. 15,558 $
36 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 85016300 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا زKVA 375و حدا کثرKVA 750 3,417 487,304,647 Rls. 14,749 $
37 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 85016410 ژنراتور ها باجريان متناوب (الترناتورها ) به قدرت بيش از 750تا1500كيلو ولت آمپر 2,541 471,963,510 Rls. 13,905 $
38 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 1,584 471,094,364 Rls. 13,364 $
39 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 85016200 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا ز75کيلوولت آمپروحدا کثر375کيلو ولت آمپر 2,774 292,054,535 Rls. 8,285 $
40 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 85016200 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا ز75کيلوولت آمپروحدا کثر375کيلو ولت آمپر 2,544 289,497,812 Rls. 8,922 $
41 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 600 170,944,440 Rls. 5,208 $
42 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 85016200 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا ز75کيلوولت آمپروحدا کثر375کيلو ولت آمپر 2,101 164,604,875 Rls. 4,825 $
43 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 85016300 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا زKVA 375و حدا کثرKVA 750 1,460 146,841,544 Rls. 4,525 $
44 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 85016200 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا ز75کيلوولت آمپروحدا کثر375کيلو ولت آمپر 1,083 145,915,213 Rls. 4,416 $
45 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 85016100 ژنرا تورها باجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت حدا کثر 75کيلوولت آمپرKVA 1,341 106,268,225 Rls. 3,115 $
46 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 900 105,515,200 Rls. 3,231 $
47 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 85016100 ژنرا تورها باجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت حدا کثر 75کيلوولت آمپرKVA 462 54,538,364 Rls. 1,681 $
48 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 191 52,595,398 Rls. 1,598 $
49 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 85016100 ژنرا تورها باجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت حدا کثر 75کيلوولت آمپرKVA 282 39,833,630 Rls. 1,130 $
50 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 10051000 بذر ذرت 197 28,475,042 Rls. 800 $
51 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 85016100 ژنرا تورها باجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت حدا کثر 75کيلوولت آمپرKVA 102 18,569,044 Rls. 564 $
مجموع کل
306,323,979,812 ريال
مجموع کل
8,948,187 دلار
[1]