آمار کل " واردات از" کشور (قزاقستان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قزاقستان 02044200 ساير قطعات گوشت هاي از نوع گوسفند ، منجمد به صورت با استخوان 58,750 13,299,315,000 Rls. 380,059 $
2 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قزاقستان 02044200 ساير قطعات گوشت هاي از نوع گوسفند ، منجمد به صورت با استخوان 55,417 10,945,365,174 Rls. 309,195 $
3 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قزاقستان 02044200 ساير قطعات گوشت هاي از نوع گوسفند ، منجمد به صورت با استخوان 40,000 10,295,160,000 Rls. 286,699 $
4 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قزاقستان 02044200 ساير قطعات گوشت هاي از نوع گوسفند ، منجمد به صورت با استخوان 38,000 9,417,450,000 Rls. 257,631 $
5 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قزاقستان 02044200 ساير قطعات گوشت هاي از نوع گوسفند ، منجمد به صورت با استخوان 36,000 8,388,810,000 Rls. 223,374 $
6 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قزاقستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 20,000 5,508,720,000 Rls. 149,078 $
7 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قزاقستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 18,000 4,180,680,000 Rls. 111,738 $
8 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قزاقستان 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 46,860 3,551,145,600 Rls. 109,407 $
9 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قزاقستان 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 2,045 2,788,071,000 Rls. 85,800 $
10 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قزاقستان 84261190 --- سا?ر 20,000 2,715,458,200 Rls. 83,720 $
11 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قزاقستان 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 292 2,558,461,330 Rls. 78,734 $
12 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قزاقستان 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 3,360 1,100,084,802 Rls. 33,946 $
13 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قزاقستان 07133310 لوبيا چيتي 22,000 861,253,800 Rls. 24,200 $
14 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قزاقستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 21,230 816,307,830 Rls. 22,230 $
15 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قزاقستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 20,000 783,822,700 Rls. 22,300 $
16 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قزاقستان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 18,650 753,476,160 Rls. 23,313 $
17 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قزاقستان 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 500 242,087,750 Rls. 7,450 $
مجموع کل
78,205,669,346 ريال
مجموع کل
2,208,874 دلار
[1]