آمار کل " واردات از" کشور (قبرس) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 40,624 20,731,156,462 Rls. 587,218 $
2 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 57,731 9,453,267,680 Rls. 263,946 $
3 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 15,400 6,584,916,800 Rls. 199,301 $
4 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 29163190 ا سيد بنزوئيک وساير ا ملاح وا سترهاي آن غير از بنزوات سديم 4,500 3,519,257,000 Rls. 108,472 $
5 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 20,000 3,022,553,000 Rls. 82,687 $
6 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84513010 ---اتو پرس از نوع خانگي 6,000 2,762,597,149 Rls. 85,150 $
7 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 17,940 2,751,053,260 Rls. 81,052 $
8 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 457 2,483,019,360 Rls. 76,516 $
9 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 906 2,049,474,188 Rls. 61,325 $
10 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 16,800 1,912,588,728 Rls. 58,867 $
11 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84399100 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 430 1,370,066,380 Rls. 36,975 $
12 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 62 1,356,974,668 Rls. 41,927 $
13 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 2,271 1,195,900,200 Rls. 35,667 $
14 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 500 1,149,616,800 Rls. 35,444 $
15 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 1,006 1,122,907,668 Rls. 30,692 $
16 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 1,756 1,094,954,973 Rls. 31,071 $
17 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 68 1,082,271,964 Rls. 33,367 $
18 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 1,664 1,064,367,549 Rls. 30,203 $
19 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 1,283 1,050,180,800 Rls. 29,367 $
20 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 2,640 1,036,864,000 Rls. 32,000 $
21 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 122 875,248,235 Rls. 26,973 $
22 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84193200 خشک کننده هابرا ي چوب, خميرکاغذ,کاغذيامقوا 85 852,496,144 Rls. 25,702 $
23 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 65 844,304,760 Rls. 26,012 $
24 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 743 817,267,996 Rls. 22,056 $
25 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 5,950 753,199,195 Rls. 23,242 $
26 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 380 743,343,250 Rls. 21,095 $
27 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 4,140 739,914,714 Rls. 22,806 $
28 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 730 730,918,301 Rls. 22,335 $
29 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 316 692,591,310 Rls. 21,343 $
30 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 67 641,044,530 Rls. 19,754 $
31 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 4,080 592,926,144 Rls. 18,130 $
32 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84821000 بلبرينگ. 483 543,246,925 Rls. 15,456 $
33 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 3 437,588,100 Rls. 13,482 $
34 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 634 430,263,110 Rls. 11,771 $
35 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 313 429,795,200 Rls. 13,245 $
36 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 300 393,309,076 Rls. 10,614 $
37 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 932 386,190,051 Rls. 11,734 $
38 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 373 384,010,179 Rls. 11,818 $
39 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 62 339,826,386 Rls. 10,067 $
40 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 159 338,853,100 Rls. 10,447 $
41 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 78 325,387,656 Rls. 8,861 $
42 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 95066290 سايرتوپهاي قابل بادکردن بجزتوپ مخصوص نابينايان وتوپ فوتبال, بسکتبال, وا ليبال, هندبال 1,619 299,229,772 Rls. 9,117 $
43 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 2 297,683,555 Rls. 9,175 $
44 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 528 287,092,600 Rls. 8,655 $
45 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 53 266,510,400 Rls. 8,225 $
46 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 403 239,975,796 Rls. 6,810 $
47 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 520 207,331,424 Rls. 6,399 $
48 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 64 206,282,718 Rls. 6,152 $
49 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 752 197,376,190 Rls. 5,759 $
50 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 28 193,376,900 Rls. 5,962 $
51 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 188 189,916,620 Rls. 5,541 $
52 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 9 181,359,000 Rls. 5,316 $
53 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 15 148,311,360 Rls. 4,347 $
54 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 4 141,540,624 Rls. 4,149 $
55 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 757 138,518,510 Rls. 3,962 $
56 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 1,373 121,768,510 Rls. 3,754 $
57 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84513090 ک ک ک سايرماشين ها وپرس هاي اتوكردن (از جمله پرس هاي داغ براي ثابت نگه داشتن )کبجز نوع خانگي 197 119,485,239 Rls. 3,683 $
58 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 170 112,744,800 Rls. 3,363 $
59 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 182 111,413,480 Rls. 3,435 $
60 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 16 105,538,816 Rls. 3,182 $
61 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 44 99,087,200 Rls. 3,058 $
62 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84138200 بالابرهاي آبگونها 1 90,848,340 Rls. 2,452 $
63 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84672920 دستگاه سنگ زني دستي مجهز به موتوربرقي 127 87,606,372 Rls. 2,486 $
64 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 85340000 مدا رهاي چاپي 8 74,316,888 Rls. 2,178 $
65 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 10 72,866,016 Rls. 2,136 $
66 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84399100 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 4 54,023,730 Rls. 1,623 $
67 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 5 53,806,590 Rls. 1,658 $
68 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 10 48,518,560 Rls. 1,497 $
69 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 17 47,860,591 Rls. 1,358 $
70 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 1 38,063,968 Rls. 1,111 $
71 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 85340000 مدا رهاي چاپي 2 35,539,840 Rls. 1,068 $
72 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 2 32,416,020 Rls. 920 $
73 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 1 29,907,330 Rls. 869 $
74 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 120 28,427,796 Rls. 848 $
75 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 3 27,498,550 Rls. 848 $
76 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 7 26,092,160 Rls. 742 $
77 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 2 24,789,352 Rls. 766 $
78 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 85452000 جاروبک هاي زغالي 6 22,807,579 Rls. 647 $
79 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 16 16,726,670 Rls. 468 $
80 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 70080090 سايرشيشه هاي عايق چند جدا ره غيرمذکوردرجاي ديگر 2 16,203,096 Rls. 501 $
81 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 10 13,506,255 Rls. 416 $
82 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 45 13,239,035 Rls. 376 $
مجموع کل
83,605,321,243 ريال
مجموع کل
2,443,202 دلار
[1]