آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85176190 --- ساير دستگاهها براي ارسال يا دريافت صدا وغيره ، غير مذكور 28,981 505,482,000,000 Rls. 14,344,794 $
2 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 64,835 393,844,673,600 Rls. 11,951,609 $
3 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 36,936 213,832,410,176 Rls. 6,591,139 $
4 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 34,301 212,872,744,179 Rls. 6,346,997 $
5 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29420030 ک ک ک گلوپيکدوگرل بيکسلفات 4,328 208,236,143,385 Rls. 5,820,520 $
6 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 28,930 204,462,891,136 Rls. 5,481,724 $
7 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29420030 ک ک ک گلوپيکدوگرل بيکسلفات 3,700 193,742,503,190 Rls. 5,194,910 $
8 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 268,857 191,176,544,986 Rls. 5,301,746 $
9 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 28,554 172,951,511,040 Rls. 5,329,620 $
10 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 294,822 168,012,641,136 Rls. 5,112,825 $
11 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 236,314 167,271,377,604 Rls. 4,547,598 $
12 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 25,445 163,501,879,464 Rls. 4,638,222 $
13 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 23,889 159,847,828,000 Rls. 4,434,888 $
14 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 26,276 146,945,541,792 Rls. 4,531,440 $
15 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 221,041 137,683,599,784 Rls. 3,709,943 $
16 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 19,071 135,993,688,186 Rls. 3,670,148 $
17 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 169,819 134,771,650,275 Rls. 3,760,581 $
18 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 19,691 123,884,760,300 Rls. 3,524,561 $
19 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29159010 والپروات سديم 10,875 116,942,968,610 Rls. 3,135,284 $
20 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 318,785 114,406,665,550 Rls. 3,529,760 $
21 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 165,860 104,218,328,830 Rls. 2,948,787 $
22 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 10,526 101,873,550,110 Rls. 2,850,382 $
23 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 233,017 97,798,647,391 Rls. 2,886,131 $
24 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 214,957 92,191,062,038 Rls. 2,801,217 $
25 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 4,578 87,992,140,000 Rls. 2,694,270 $
26 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29420030 ک ک ک گلوپيکدوگرل بيکسلفات 1,854 87,213,731,296 Rls. 2,474,850 $
27 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 21069080 کمكمل غذايي، 49,442 86,670,071,853 Rls. 2,369,726 $
28 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 149,043 85,172,986,032 Rls. 2,620,476 $
29 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 14,464 84,806,187,603 Rls. 2,289,479 $
30 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29420030 ک ک ک گلوپيکدوگرل بيکسلفات 1,854 84,697,605,380 Rls. 2,475,306 $
31 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 69,343 77,243,400,150 Rls. 2,381,263 $
32 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 71,188 74,887,687,250 Rls. 2,213,204 $
33 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 134,010 73,230,466,500 Rls. 2,250,090 $
34 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 119,120 71,773,009,120 Rls. 2,041,965 $
35 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 27,051 70,641,772,824 Rls. 1,982,395 $
36 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29395900 سايرتئوفيلين وآمينوفيلين (تئو فيلين -اتيلن دي آمين ) ومشتقات و ا ملاح ا ين محصولات که درجاي ديگر مذکورنباشد 1 69,046,065,795 Rls. 1,863,390 $
37 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29332960 --- فکسو فناد?ن ه?دروکلرا?د 3,275 66,291,222,632 Rls. 1,805,267 $
38 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 3,683 64,985,039,123 Rls. 1,989,549 $
39 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29420030 ک ک ک گلوپيکدوگرل بيکسلفات 1,240 63,476,718,038 Rls. 1,728,622 $
40 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29332960 --- فکسو فناد?ن ه?دروکلرا?د 3,273 61,573,296,328 Rls. 1,736,611 $
41 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29395900 سايرتئوفيلين وآمينوفيلين (تئو فيلين -اتيلن دي آمين ) ومشتقات و ا ملاح ا ين محصولات که درجاي ديگر مذکورنباشد 1 61,555,042,442 Rls. 1,751,260 $
42 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 12,302 61,270,986,695 Rls. 1,832,736 $
43 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29395900 سايرتئوفيلين وآمينوفيلين (تئو فيلين -اتيلن دي آمين ) ومشتقات و ا ملاح ا ين محصولات که درجاي ديگر مذکورنباشد 1 60,849,942,861 Rls. 1,783,671 $
44 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 104,500 60,530,026,540 Rls. 1,862,750 $
45 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 21069080 کمكمل غذايي، 51,458 59,054,394,544 Rls. 1,767,038 $
46 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 6,632 58,985,655,986 Rls. 1,673,921 $
47 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29332960 --- فکسو فناد?ن ه?دروکلرا?د 3,243 58,721,918,603 Rls. 1,705,941 $
48 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 115,206 58,000,086,930 Rls. 1,560,413 $
49 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 119,823 56,904,492,639 Rls. 1,557,304 $
50 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29420030 ک ک ک گلوپيکدوگرل بيکسلفات 1,236 56,335,844,110 Rls. 1,680,163 $
51 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 1,863 56,069,567,040 Rls. 1,656,365 $
52 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 300,866 55,298,221,333 Rls. 1,599,625 $
53 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 149,060 55,167,816,700 Rls. 1,669,662 $
54 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 5,694 54,402,377,182 Rls. 1,587,684 $
55 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 55,930 52,752,340,232 Rls. 1,514,297 $
56 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 105,011 51,349,619,041 Rls. 1,570,627 $
57 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 53,226 49,839,739,968 Rls. 1,327,714 $
58 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 6,323 48,882,615,006 Rls. 1,506,398 $
59 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 83,272 48,560,202,212 Rls. 1,496,761 $
60 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 177,185 47,722,298,175 Rls. 1,471,959 $
61 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 19,580 47,279,934,576 Rls. 1,446,589 $
62 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 5,202 46,832,595,325 Rls. 1,417,451 $
63 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 21,600 46,031,661,018 Rls. 1,247,879 $
64 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 39,391 45,474,810,130 Rls. 1,223,129 $
65 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 73,285 43,626,675,076 Rls. 1,335,202 $
66 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 413,308 42,644,261,769 Rls. 1,245,106 $
67 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 963 42,446,766,592 Rls. 1,179,121 $
68 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 14,098 41,356,005,450 Rls. 1,125,009 $
69 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 72,949 40,541,067,782 Rls. 1,249,726 $
70 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 59,961 40,350,088,785 Rls. 1,157,371 $
71 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 36,556 40,043,773,000 Rls. 1,135,282 $
72 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 54,563 40,002,067,367 Rls. 1,096,934 $
73 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 13,189 39,863,818,350 Rls. 1,070,929 $
74 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 13,094 39,846,727,872 Rls. 1,197,763 $
75 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 42,047 39,000,963,035 Rls. 1,191,733 $
76 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29332960 --- فکسو فناد?ن ه?دروکلرا?د 2,163 38,967,904,692 Rls. 1,162,180 $
77 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 34,532 38,962,669,000 Rls. 1,081,087 $
78 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 41,799 38,834,731,209 Rls. 1,197,112 $
79 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29332960 --- فکسو فناد?ن ه?دروکلرا?د 2,166 38,504,057,640 Rls. 1,160,845 $
80 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 11,387 38,045,419,491 Rls. 1,036,160 $
81 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 36,556 37,747,209,750 Rls. 1,138,057 $
82 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 50,668 37,165,210,862 Rls. 1,019,738 $
83 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 17,161 37,086,587,453 Rls. 1,142,675 $
84 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 12,980 36,025,754,688 Rls. 999,632 $
85 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 36,556 35,817,655,250 Rls. 1,098,619 $
86 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 55,984 35,713,145,020 Rls. 1,081,282 $
87 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 29,638 35,673,944,741 Rls. 976,400 $
88 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 27,032 35,661,783,465 Rls. 1,099,036 $
89 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 13,656 35,636,341,548 Rls. 1,034,365 $
90 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 42,392 34,910,308,080 Rls. 1,075,805 $
91 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 36,556 34,811,619,500 Rls. 1,072,976 $
92 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 26,731 34,630,894,830 Rls. 970,326 $
93 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 15,552 34,504,835,072 Rls. 1,040,274 $
94 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 35,300 34,212,784,249 Rls. 985,341 $
95 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 60,130 33,800,432,955 Rls. 1,037,537 $
96 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 14,742 33,708,675,944 Rls. 1,039,245 $
97 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 2,470 33,514,055,384 Rls. 999,524 $
98 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 61,654 33,471,189,491 Rls. 904,450 $
99 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 82121000 ک خودتراش 38,467 33,093,685,165 Rls. 906,786 $
100 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 33,003 32,999,764,437 Rls. 976,694 $
مجموع کل
8,112,742,074,968 ريال
مجموع کل
234,492,948 دلار