آمار کل " واردات از" کشور (صربستان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 53,394 39,123,660,185 Rls. 1,053,591 $
2 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 49,852 36,821,916,000 Rls. 999,482 $
3 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 42,504 30,309,982,746 Rls. 840,637 $
4 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 39,046 25,838,574,010 Rls. 740,630 $
5 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 23,288 16,038,606,579 Rls. 455,067 $
6 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 23,459 15,229,836,864 Rls. 457,476 $
7 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 21,460 13,860,762,510 Rls. 395,358 $
8 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 10051000 بذر ذرت 150,000 13,181,821,500 Rls. 406,375 $
9 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 10051000 بذر ذرت 126,000 12,194,798,760 Rls. 376,426 $
10 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 10051000 بذر ذرت 525,000 10,941,091,000 Rls. 337,363 $
11 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 10051000 بذر ذرت 84,000 7,731,382,000 Rls. 238,130 $
12 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 9,890 7,067,582,016 Rls. 190,116 $
13 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 84821000 بلبرينگ. 14,488 6,892,400,290 Rls. 186,523 $
14 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 9,568 6,578,362,407 Rls. 182,448 $
15 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 86071200 بوژي وبوژي را هنماي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن غيرازرديف 86071100 34,566 6,351,900,000 Rls. 177,626 $
16 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 8,836 6,220,291,008 Rls. 168,557 $
17 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 12060090 ک ک ک ساير 120,000 4,837,344,750 Rls. 130,909 $
18 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 10,650 4,762,941,179 Rls. 131,222 $
19 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لکوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 223 4,550,182,678 Rls. 124,478 $
20 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لکوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 1,235 4,532,245,575 Rls. 123,988 $
21 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 14,750 4,431,267,760 Rls. 136,738 $
22 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 10051000 بذر ذرت 42,000 4,195,425,000 Rls. 119,060 $
23 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 6,534 4,121,606,016 Rls. 123,805 $
24 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 8,304 3,428,479,198 Rls. 99,665 $
25 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 8,510 3,399,913,409 Rls. 101,733 $
26 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 43,620 3,343,793,040 Rls. 90,490 $
27 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 12092100 بذر گ?اهان علوفه ا? ؛ بذر ?ونجه (alfalfa ) 13,000 2,209,645,600 Rls. 64,472 $
28 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 10051000 بذر ذرت 19,175 2,081,929,125 Rls. 56,955 $
29 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 6,150 1,999,498,001 Rls. 61,500 $
30 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 23,820 1,845,421,200 Rls. 49,941 $
31 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 84251110 ک ک ک انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر 12,914 1,828,944,912 Rls. 50,725 $
32 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 84411000 ماشينهاي برش 18,000 1,671,120,000 Rls. 47,406 $
33 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 84821000 بلبرينگ. 3,823 1,582,177,093 Rls. 46,614 $
34 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 84821000 بلبرينگ. 3,800 1,542,829,680 Rls. 46,696 $
35 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,065 1,458,447,120 Rls. 44,975 $
36 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 84251190 ک ک ک ساير قرقره هاي طناب دار بالا كشنده داراي موتور برقي بجز انواع هويست با ظرفيت ده تن وبالاتر 7,606 1,321,508,061 Rls. 39,997 $
37 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 84251110 ک ک ک انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر 6,202 1,128,424,970 Rls. 31,963 $
38 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 8,948 1,098,207,264 Rls. 33,857 $
39 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 4,100 911,548,400 Rls. 27,589 $
40 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 394 696,783,200 Rls. 18,743 $
41 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 1,234 624,374,392 Rls. 19,091 $
42 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 86073000 قلابهاوسايروسايل کوپلينگ, ضربه گيرهاي لکوموتيوهاي را ه آهن وا جزا ءوقطعات آنها 2,760 591,107,000 Rls. 18,223 $
43 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,375 533,461,928 Rls. 16,366 $
44 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 84251900 قرقره هاي طناب دا ربالاکشنده وچرخهاي بالاکشنده, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,671 487,610,368 Rls. 14,758 $
45 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 3,150 442,524,000 Rls. 13,620 $
46 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 10031000 بذر جو 8,000 338,401,800 Rls. 9,600 $
47 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 84672920 دستگاه سنگ زني دستي مجهز به موتوربرقي 862 334,000,744 Rls. 10,297 $
48 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 27101920 گريس 100 323,858,880 Rls. 9,978 $
49 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 10019100 ک ک بذر 6,600 286,437,600 Rls. 8,485 $
50 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 10031000 بذر جو 6,000 237,119,200 Rls. 7,177 $
51 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 1,200 230,167,800 Rls. 7,100 $
52 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 4,025 223,035,097 Rls. 6,750 $
53 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 73209090 فنر وتيغه براي فنر از آهن يا از فولاد غير مذكور 253 217,375,301 Rls. 5,866 $
54 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 84251190 ک ک ک ساير قرقره هاي طناب دار بالا كشنده داراي موتور برقي بجز انواع هويست با ظرفيت ده تن وبالاتر 1,695 212,176,885 Rls. 6,010 $
55 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 73209090 فنر وتيغه براي فنر از آهن يا از فولاد غير مذكور 202 206,209,752 Rls. 5,581 $
56 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 73209090 فنر وتيغه براي فنر از آهن يا از فولاد غير مذكور 242 201,854,762 Rls. 5,598 $
57 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 1,081 138,952,264 Rls. 3,784 $
58 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 3,800 130,497,850 Rls. 3,920 $
59 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 1,095 108,763,200 Rls. 3,056 $
60 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 5,000 104,778,960 Rls. 2,835 $
61 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 561 82,512,087 Rls. 2,247 $
62 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 12011000 ک بذر 1,200 53,634,620 Rls. 1,467 $
63 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 12011000 ک بذر 800 28,112,060 Rls. 868 $
مجموع کل
323,499,617,656 ريال
مجموع کل
9,192,003 دلار
[1]