آمار کل " واردات از" کشور (سوازيلند) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 38089329 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتراز 2000 محصول آماده شيميايي 20,844 17,848,252,800 Rls. 483,012 $
2 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 38089329 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتراز 2000 محصول آماده شيميايي 20,844 16,464,124,800 Rls. 460,407 $
3 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 8,659 16,370,732,000 Rls. 477,657 $
4 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 38089329 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتراز 2000 محصول آماده شيميايي 20,265 15,841,602,000 Rls. 448,720 $
5 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 10,723 12,678,817,920 Rls. 391,104 $
6 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 7,506 10,070,764,099 Rls. 298,331 $
7 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 15,120 7,336,998,144 Rls. 202,182 $
8 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 38089129 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي ، خانگي 3,881 4,944,381,978 Rls. 151,394 $
9 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 3,217 4,255,684,934 Rls. 129,660 $
10 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 38089129 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي ، خانگي 3,284 3,860,304,237 Rls. 119,009 $
11 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 38089222 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 9,038 3,508,164,173 Rls. 108,107 $
12 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 3,000 3,469,326,000 Rls. 105,004 $
13 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 38089222 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 8,392 3,286,006,214 Rls. 101,139 $
14 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 2,500 2,873,478,125 Rls. 87,311 $
15 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 16,368 2,120,304,741 Rls. 64,600 $
16 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 38089129 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي ، خانگي 480 2,035,648,896 Rls. 61,612 $
17 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 38089321 - - - - LD50 حداكثر 2000 محصول اماده شيميايي 6,114 1,985,451,494 Rls. 55,522 $
18 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 5,000 1,541,591,250 Rls. 45,667 $
19 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 790 1,457,700,000 Rls. 44,119 $
20 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 38089229 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 18,400 1,366,487,040 Rls. 41,713 $
21 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 38089229 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 16,000 1,186,867,200 Rls. 36,063 $
22 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 48120000 بلوكکها، لوحهکهاکو صفحهکهاي صافي (Filter)، از خمير كاغذ. 1,336 765,572,100 Rls. 22,996 $
23 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 39046110 پلي تترا فلوئوروا تيلن به شكل مايع 2,075 669,984,300 Rls. 18,329 $
24 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 368 504,095,470 Rls. 15,537 $
25 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 350 403,397,422 Rls. 12,352 $
26 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 3,400 331,039,980 Rls. 10,203 $
27 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 165 162,121,241 Rls. 4,997 $
28 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 21012000 عصاره ها ,ا سانس ها , تغليظ شده ها چاي يا ماته وفراورده هاي چاي يا ماته 5 4,453,534 Rls. 137 $
29 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 29369000 ساير، همچنين كنسانترهکهاي طبيعي 5 3,993,756 Rls. 123 $
مجموع کل
137,347,345,848 ريال
مجموع کل
3,997,007 دلار
[1]