آمار کل " واردات از" کشور (سوئد) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 1,018,905 941,242,342,003 Rls. 29,010,951 $
2 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 278,900 614,247,592,827 Rls. 18,585,757 $
3 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 263,727 394,237,772,848 Rls. 11,765,827 $
4 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 287,341 359,640,316,913 Rls. 11,063,687 $
5 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 165,697 203,500,971,300 Rls. 6,239,841 $
6 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 181,482 194,811,259,676 Rls. 6,005,508 $
7 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85176190 --- ساير دستگاهها براي ارسال يا دريافت صدا وغيره ، غير مذكور 47,278 187,437,290,000 Rls. 5,328,422 $
8 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 155,373 150,803,180,617 Rls. 4,277,685 $
9 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 88,741 82,081,830,326 Rls. 2,286,892 $
10 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 14,550 60,080,544,480 Rls. 1,704,993 $
11 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 66,061 53,322,395,367 Rls. 1,478,988 $
12 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لکوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 7,794 47,336,521,724 Rls. 1,420,652 $
13 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 104,300 36,287,526,022 Rls. 1,071,354 $
14 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 45,367 30,679,487,800 Rls. 946,035 $
15 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 8,039 30,519,548,200 Rls. 904,095 $
16 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 43,571 28,128,110,170 Rls. 841,655 $
17 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84303190 سايرماشين آلات خودروکندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل غيرمذکوردرجاي ديگر 25,438 28,015,833,450 Rls. 860,892 $
18 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 5,700 26,637,996,060 Rls. 744,910 $
19 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 1,614 25,475,372,202 Rls. 706,550 $
20 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 4,400 24,064,528,864 Rls. 651,238 $
21 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 16,963 22,927,505,685 Rls. 618,759 $
22 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 16,731 21,122,679,626 Rls. 625,433 $
23 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 6,330 20,962,762,884 Rls. 614,473 $
24 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84303190 سايرماشين آلات خودروکندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل غيرمذکوردرجاي ديگر 13,700 20,281,966,000 Rls. 591,777 $
25 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 17,731 19,309,857,226 Rls. 595,289 $
26 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 17,751 18,763,762,876 Rls. 567,544 $
27 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 16,582 17,902,861,389 Rls. 551,746 $
28 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 10,990 17,672,185,172 Rls. 478,208 $
29 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 14,407 17,293,814,608 Rls. 481,953 $
30 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 16,294 17,164,081,932 Rls. 490,827 $
31 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 8,800 16,219,841,356 Rls. 459,434 $
32 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 21,916 16,189,556,253 Rls. 497,637 $
33 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 10,838 15,413,098,764 Rls. 411,950 $
34 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لکوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 1,048 13,871,078,423 Rls. 382,238 $
35 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 12,600 12,506,092,800 Rls. 385,800 $
36 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 8,782 12,171,629,138 Rls. 370,838 $
37 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 3,700 12,069,756,000 Rls. 365,307 $
38 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,440 12,030,884,000 Rls. 364,131 $
39 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 32,725 11,991,330,060 Rls. 369,783 $
40 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 29333990 ک ک ک ساير 35,200 11,823,497,954 Rls. 362,740 $
41 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتکميل کردن کاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 3,290 11,405,706,894 Rls. 340,164 $
42 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 4,083 10,854,982,500 Rls. 333,901 $
43 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 10,256 9,974,315,225 Rls. 283,191 $
44 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 15,970 9,845,457,610 Rls. 279,016 $
45 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 15162020 روغنCBE ، CBR 80,475 9,731,697,011 Rls. 299,116 $
46 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 2,800 9,731,400,000 Rls. 300,000 $
47 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 5,050 9,151,216,630 Rls. 251,096 $
48 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 11,466 9,147,900,877 Rls. 246,869 $
49 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84304190 ساير ماشين آلات سوراخ کردن زمين يا چاه کنده : قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي ( خودرو ) بجزانواع دريل واگن تا شش اينچ 15,500 8,797,063,000 Rls. 271,205 $
50 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 4,680 7,017,044,310 Rls. 199,122 $
51 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 6,190 6,985,985,480 Rls. 215,497 $
52 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 10,350 5,874,506,100 Rls. 180,810 $
53 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 7,552 5,822,966,703 Rls. 166,668 $
54 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 6,805 5,015,309,942 Rls. 146,209 $
55 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84821000 بلبرينگ. 5,907 5,011,968,909 Rls. 133,895 $
56 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 1,559 4,909,118,017 Rls. 143,236 $
57 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84821000 بلبرينگ. 5,302 4,891,093,198 Rls. 134,534 $
58 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 14,155 4,840,112,186 Rls. 129,737 $
59 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 4,482 4,767,588,055 Rls. 128,515 $
60 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 3,100 4,666,600,350 Rls. 143,813 $
61 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 3,228 4,378,407,016 Rls. 122,438 $
62 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 3,565 4,374,079,032 Rls. 134,857 $
63 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84823000 رولربيرينگ كروي (Spherical) 5,419 4,341,055,638 Rls. 120,992 $
64 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 9,900 4,317,710,528 Rls. 126,837 $
65 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 4,923 4,272,226,850 Rls. 125,273 $
66 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 2,360 4,246,508,197 Rls. 123,366 $
67 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 16,128 3,989,239,332 Rls. 122,576 $
68 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 6,391 3,975,157,952 Rls. 113,690 $
69 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 90069900 اجزاء وقطعات ومتفرعات, دستگاههاولامپ توليد نور آذرخشي درعکاسي غيراز لامپ تخليه ا لکتريکي 8539 697 3,947,126,662 Rls. 111,804 $
70 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 64,410 3,871,111,800 Rls. 118,499 $
71 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84821000 بلبرينگ. 3,156 3,765,155,748 Rls. 114,736 $
72 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84821000 بلبرينگ. 8,203 3,706,240,632 Rls. 114,327 $
73 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85044050 کنترل دور موتورInverter 2,813 3,689,379,778 Rls. 98,913 $
74 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 4,425 3,636,551,253 Rls. 100,506 $
75 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 3,329 3,570,069,558 Rls. 104,166 $
76 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 4,829 3,545,843,231 Rls. 109,285 $
77 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 2,416 3,544,451,840 Rls. 108,376 $
78 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 73042200 لوله هاي حفاري ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 16,693 3,508,611,516 Rls. 102,847 $
79 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 6,523 3,454,964,953 Rls. 106,489 $
80 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 14,026 3,378,406,226 Rls. 94,474 $
81 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 87060020 شاسي موتور دا ر برا ي ا توبوس 6,090 3,371,998,140 Rls. 95,513 $
82 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,680 3,333,850,400 Rls. 100,511 $
83 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 4,828 3,278,101,189 Rls. 92,110 $
84 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 4,999 3,223,549,717 Rls. 88,830 $
85 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 6,716 3,205,978,920 Rls. 95,615 $
86 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 370 3,191,263,830 Rls. 88,509 $
87 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 5,049 3,115,831,140 Rls. 95,996 $
88 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 90109000 اجزاء وقطعات ومتفرعات دستگاهها براي آزمايشگاههاي عکاسي وياسينماتوگرا في,ونگاتوسکوپ 900 3,091,664,995 Rls. 94,997 $
89 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 2,320 3,040,986,881 Rls. 81,859 $
90 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,600 2,974,329,900 Rls. 81,962 $
91 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84821000 بلبرينگ. 4,072 2,954,157,157 Rls. 85,508 $
92 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84823000 رولربيرينگ كروي (Spherical) 2,622 2,889,864,309 Rls. 77,960 $
93 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84821000 بلبرينگ. 3,413 2,811,518,301 Rls. 82,413 $
94 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 21069080 کمكمل غذايي، 9,419 2,726,402,416 Rls. 77,565 $
95 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 1,050 2,677,273,050 Rls. 72,253 $
96 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84821000 بلبرينگ. 3,215 2,564,422,570 Rls. 78,796 $
97 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 15162020 روغنCBE ، CBR 20,200 2,495,237,357 Rls. 76,923 $
98 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 2,000 2,446,140,000 Rls. 69,593 $
99 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 5,150 2,444,428,470 Rls. 71,014 $
100 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 16,940 2,378,551,412 Rls. 72,272 $
مجموع کل
4,130,408,543,888 ريال
مجموع کل
123,763,043 دلار