آمار کل " واردات از" کشور (سري لانكا) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سري لانكا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 147,940 29,288,743,280 Rls. 804,505 $
2 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سري لانكا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 43,200 7,904,381,760 Rls. 232,880 $
3 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سري لانكا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 42,100 7,396,714,400 Rls. 228,096 $
4 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سري لانكا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 41,000 7,265,200,000 Rls. 223,236 $
5 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سري لانكا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 21,600 3,991,109,760 Rls. 116,451 $
6 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سري لانكا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 20,520 3,945,585,600 Rls. 111,760 $
7 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سري لانكا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 20,500 3,618,250,000 Rls. 111,650 $
8 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سري لانكا 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 2,010 403,091,832 Rls. 12,434 $
مجموع کل
63,813,076,632 ريال
مجموع کل
1,841,012 دلار
[1]