آمار کل " واردات از" کشور (دانمارك) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 17,375 169,222,147,766 Rls. 4,552,041 $
2 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 9,742 87,648,979,681 Rls. 2,451,034 $
3 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 9,742 86,585,087,564 Rls. 2,432,917 $
4 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 9,064 81,548,936,751 Rls. 2,280,451 $
5 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 13,306 64,687,584,614 Rls. 1,887,422 $
6 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 9,118 55,930,057,500 Rls. 1,723,844 $
7 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 9,236 49,215,986,000 Rls. 1,493,492 $
8 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 7,814 42,970,176,146 Rls. 1,354,131 $
9 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 91,220 40,348,063,031 Rls. 1,138,633 $
10 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 6,644 31,141,323,226 Rls. 942,534 $
11 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 6,653 29,324,546,381 Rls. 903,656 $
12 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 86,590 28,285,544,196 Rls. 819,616 $
13 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 6,653 27,649,683,072 Rls. 859,994 $
14 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 69,480 27,467,010,181 Rls. 829,727 $
15 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 33,665 23,992,127,097 Rls. 650,985 $
16 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 21069010 ا ستابيلايزر 114,900 22,689,195,985 Rls. 618,228 $
17 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 62,600 21,686,850,646 Rls. 662,934 $
18 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 3,235 21,375,500,000 Rls. 593,121 $
19 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 56,000 20,668,753,697 Rls. 636,821 $
20 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 21069020 ا مولسيفاير 84,000 20,520,557,400 Rls. 569,210 $
21 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 38,600 19,080,076,711 Rls. 514,255 $
22 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 61,240 18,866,164,449 Rls. 581,837 $
23 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 43,480 17,045,811,780 Rls. 504,969 $
24 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 33,600 16,333,459,485 Rls. 503,434 $
25 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 8,800 16,014,859,768 Rls. 444,375 $
26 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 3,000 15,822,369,942 Rls. 466,159 $
27 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 3,406 15,743,824,588 Rls. 442,378 $
28 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 14,185 15,449,475,309 Rls. 417,507 $
29 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 21069010 ا ستابيلايزر 203,300 14,171,879,719 Rls. 436,813 $
30 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 16,260 13,935,107,841 Rls. 429,396 $
31 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 16,478 13,780,501,817 Rls. 413,246 $
32 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 438 13,756,503,523 Rls. 389,658 $
33 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 13,860 13,121,704,802 Rls. 369,135 $
34 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 21069010 ا ستابيلايزر 123,170 12,981,502,107 Rls. 400,197 $
35 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 21069010 ا ستابيلايزر 168,000 12,534,667,950 Rls. 384,347 $
36 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 1,887 12,320,320,000 Rls. 375,368 $
37 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 21069010 ا ستابيلايزر 109,700 11,696,491,040 Rls. 361,275 $
38 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 7,300 11,663,602,056 Rls. 354,398 $
39 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 82,184 11,201,160,603 Rls. 341,959 $
40 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 16,662 10,371,906,738 Rls. 319,617 $
41 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 10,284 10,271,502,621 Rls. 302,198 $
42 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 4,590 10,118,214,000 Rls. 311,809 $
43 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 29124100 وانيلين (آلدئيد متيل پروتوكاتشيك) 20,000 9,383,316,000 Rls. 287,312 $
44 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 7,093 9,030,188,874 Rls. 256,248 $
45 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 29124100 وانيلين (آلدئيد متيل پروتوكاتشيك) 20,000 8,835,018,000 Rls. 272,391 $
46 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 2,801 8,544,573,573 Rls. 263,575 $
47 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 270 8,268,197,112 Rls. 242,363 $
48 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 2,330 8,248,318,628 Rls. 234,061 $
49 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 8,522 7,614,067,798 Rls. 234,735 $
50 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 42,000 7,379,164,800 Rls. 207,344 $
51 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 35021100 آلبومين تخم پرندگان , خشک کرده 22,000 6,828,948,000 Rls. 182,826 $
52 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 93,000 6,826,972,680 Rls. 183,540 $
53 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 11,034 6,770,736,000 Rls. 198,468 $
54 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 1,417 6,740,096,713 Rls. 205,353 $
55 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 21069020 ا مولسيفاير 42,500 6,620,427,120 Rls. 197,089 $
56 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 42,000 6,557,073,600 Rls. 202,160 $
57 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 35021100 آلبومين تخم پرندگان , خشک کرده 22,000 6,451,879,500 Rls. 178,941 $
58 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 21069010 ا ستابيلايزر 46,400 6,308,740,503 Rls. 194,316 $
59 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 1,257 6,139,703,700 Rls. 178,366 $
60 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 1,050 6,029,222,500 Rls. 185,800 $
61 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 220 5,719,162,000 Rls. 174,871 $
62 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 21069010 ا ستابيلايزر 15,400 5,597,179,280 Rls. 169,406 $
63 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 5,910 5,533,966,650 Rls. 170,544 $
64 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 21069080 کمكمل غذايي، 1,538 5,415,717,015 Rls. 166,852 $
65 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 35021100 آلبومين تخم پرندگان , خشک کرده 22,000 5,163,493,500 Rls. 159,185 $
66 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 39,900 4,942,263,375 Rls. 151,859 $
67 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 7,054 4,879,560,000 Rls. 139,556 $
68 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 5,310 4,845,820,959 Rls. 137,510 $
69 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 5,684 4,810,905,518 Rls. 148,018 $
70 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 12092910 تخم چمن براي كشت 40,020 4,758,428,929 Rls. 139,482 $
71 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 20,000 4,702,238,743 Rls. 144,964 $
72 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 7,537 4,668,750,551 Rls. 143,302 $
73 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 12092910 تخم چمن براي كشت 16,900 4,568,341,250 Rls. 140,785 $
74 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 12092910 تخم چمن براي كشت 40,000 4,514,543,200 Rls. 138,233 $
75 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 76,032 4,480,744,720 Rls. 123,140 $
76 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 631 4,398,634,800 Rls. 123,595 $
77 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 4,975 4,252,045,472 Rls. 140,008 $
78 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 22,000 4,232,349,000 Rls. 117,438 $
79 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 22,000 3,986,334,000 Rls. 118,889 $
80 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 21069010 ا ستابيلايزر 31,500 3,948,575,820 Rls. 112,577 $
81 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 21069020 ا مولسيفاير 22,200 3,868,517,904 Rls. 104,571 $
82 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 3,677 3,633,130,734 Rls. 112,056 $
83 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 42,000 3,606,040,200 Rls. 106,241 $
84 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 19,008 3,574,938,639 Rls. 99,150 $
85 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 9,257 3,502,686,657 Rls. 102,200 $
86 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 44219990 --- ساير 57,573 3,478,839,805 Rls. 97,028 $
87 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 21069010 ا ستابيلايزر 26,600 3,415,523,932 Rls. 99,986 $
88 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 2,200 3,241,247,532 Rls. 90,639 $
89 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 8,000 3,233,613,600 Rls. 90,860 $
90 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 2,530 3,180,503,208 Rls. 86,174 $
91 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 7,260 3,065,887,500 Rls. 87,005 $
92 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 15,818 3,032,178,912 Rls. 92,127 $
93 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 3,110 2,940,671,086 Rls. 89,903 $
94 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 6,439 2,917,423,790 Rls. 82,637 $
95 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 2,894 2,844,576,000 Rls. 79,929 $
96 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 328 2,754,325,970 Rls. 77,393 $
97 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 4,070 2,727,089,530 Rls. 84,073 $
98 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 10,260 2,664,428,751 Rls. 74,167 $
99 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 11,900 2,632,311,320 Rls. 79,361 $
100 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 2,700 2,629,292,576 Rls. 79,269 $
مجموع کل
1,550,178,145,312 ريال
مجموع کل
45,044,992 دلار