آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري چك) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه کردن نوشيدنيهاغيرا زآب 83,069 49,835,639,304 Rls. 1,413,737 $
2 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 15,801 19,804,576,245 Rls. 537,682 $
3 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 12,739 17,828,412,622 Rls. 520,188 $
4 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 16,920 14,220,352,346 Rls. 382,958 $
5 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 8,633 11,357,880,408 Rls. 329,960 $
6 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 21,547 10,654,864,867 Rls. 328,407 $
7 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,888 9,367,561,313 Rls. 288,781 $
8 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 6,884 9,083,217,000 Rls. 254,005 $
9 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 38,288 7,201,429,197 Rls. 221,924 $
10 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 23,240 6,861,881,250 Rls. 196,250 $
11 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 60,892 6,815,583,713 Rls. 210,118 $
12 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 190 6,297,825,600 Rls. 171,505 $
13 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 8,413 6,021,843,300 Rls. 163,989 $
14 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 76090000 لوازم و اتصالات لولهکكشي (Fittings) (مثلاً، كوپلينگ، زانويي، مهره و ماسوره (Sleeves) از آلومينيوم. 634 5,918,224,790 Rls. 174,363 $
15 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 21,396 5,396,634,009 Rls. 149,744 $
16 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 13,860 5,374,996,886 Rls. 152,249 $
17 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 1,200 5,320,004,604 Rls. 163,945 $
18 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 43,770 5,250,154,464 Rls. 146,816 $
19 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 2,718 5,199,064,450 Rls. 145,388 $
20 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 6,720 5,007,681,717 Rls. 145,479 $
21 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 5,716 4,926,020,029 Rls. 136,754 $
22 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 21,727 4,557,159,410 Rls. 140,501 $
23 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 1,819 4,047,263,064 Rls. 124,719 $
24 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 5,635 3,873,059,583 Rls. 119,377 $
25 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,343 3,689,958,426 Rls. 113,754 $
26 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 2,991 3,416,851,232 Rls. 103,351 $
27 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 9,000 3,250,388,520 Rls. 94,428 $
28 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 843 3,209,984,625 Rls. 98,632 $
29 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 18,420 3,011,024,016 Rls. 85,417 $
30 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 2,946 2,987,376,336 Rls. 87,164 $
31 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 2,031 2,974,796,440 Rls. 84,320 $
32 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 37021000 فيلم عکاسي بصورت رول، براي اشعه ايکس عکسبرداري نشده، حساس شده 7,340 2,920,891,197 Rls. 82,886 $
33 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 37021000 فيلم عکاسي بصورت رول، براي اشعه ايکس عکسبرداري نشده، حساس شده 7,506 2,854,362,057 Rls. 87,940 $
34 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 2,206 2,776,588,869 Rls. 75,585 $
35 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 290 2,714,580,000 Rls. 73,924 $
36 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,778 2,628,451,112 Rls. 70,469 $
37 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 16,091 2,532,189,568 Rls. 78,111 $
38 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,927 2,499,040,555 Rls. 70,807 $
39 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84209100 غلتک هابرا ي ماشين هاي تخت کردن ياماشين هاي نوردکردن 13,150 2,142,461,000 Rls. 64,107 $
40 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,738 2,093,381,837 Rls. 64,334 $
41 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 945 2,081,190,372 Rls. 64,056 $
42 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 2,126 2,024,093,457 Rls. 61,177 $
43 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 1,139 1,989,511,880 Rls. 58,615 $
44 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 22,354 1,932,164,010 Rls. 57,625 $
45 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 4,925 1,800,012,821 Rls. 48,712 $
46 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 864 1,797,770,373 Rls. 50,923 $
47 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 15,118 1,755,202,218 Rls. 54,099 $
48 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 15,037 1,745,769,158 Rls. 53,809 $
49 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85371030 ---كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 780 1,728,756,514 Rls. 53,209 $
50 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,064 1,690,467,954 Rls. 48,817 $
51 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,400 1,623,294,511 Rls. 44,894 $
52 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 9,935 1,592,787,080 Rls. 49,086 $
53 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 15,325 1,520,044,338 Rls. 44,556 $
54 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 10,044 1,510,254,060 Rls. 42,856 $
55 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 833 1,492,121,760 Rls. 40,380 $
56 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84209100 غلتک هابرا ي ماشين هاي تخت کردن ياماشين هاي نوردکردن 10,250 1,461,679,000 Rls. 43,737 $
57 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 1,200 1,440,717,480 Rls. 42,968 $
58 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 2,051 1,438,700,646 Rls. 44,210 $
59 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 18,419 1,403,175,840 Rls. 40,763 $
60 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 296 1,388,235,736 Rls. 42,017 $
61 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 29103000 1كلرو 2، 3 اپواكسي پروپان ( اپي كلر هيدرين) 2,571 1,362,542,944 Rls. 36,772 $
62 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 1,380 1,334,061,225 Rls. 41,101 $
63 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 300 1,320,587,528 Rls. 35,524 $
64 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 992 1,279,679,100 Rls. 39,450 $
65 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 5,346 1,274,584,500 Rls. 34,490 $
66 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,327 1,267,321,064 Rls. 37,338 $
67 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 25,374 1,262,923,816 Rls. 38,746 $
68 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84138200 بالابرهاي آبگونها 306 1,251,324,300 Rls. 34,992 $
69 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 940 1,210,844,174 Rls. 32,571 $
70 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 7,127 1,197,274,188 Rls. 36,921 $
71 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 1,026 1,164,267,280 Rls. 35,891 $
72 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 222 1,151,388,861 Rls. 35,495 $
73 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 3,360 1,100,084,802 Rls. 33,946 $
74 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 5,165 1,078,602,165 Rls. 28,614 $
75 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 94031000 مبلهاي فلزي ا زا نواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرارميگيرند 3,886 1,030,691,080 Rls. 31,195 $
76 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85111000 شمع هاي جرقه زن 1,211 1,026,826,200 Rls. 28,296 $
77 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 441 989,782,470 Rls. 27,275 $
78 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 427 966,200,672 Rls. 29,785 $
79 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 5,786 855,608,460 Rls. 26,385 $
80 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 11,744 830,749,436 Rls. 25,311 $
81 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,461 817,485,686 Rls. 25,080 $
82 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 12,929 791,378,085 Rls. 24,388 $
83 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84483300 ميله (spindle)وپره ميله (spindle flyer),رينگ ريسندگي وشيطانک رينگ 975 745,921,785 Rls. 22,991 $
84 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 464 743,607,845 Rls. 22,595 $
85 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 284 719,734,118 Rls. 22,202 $
86 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 76081000 لوله ا زآلومينيوم غيرممزوج. 900 712,107,880 Rls. 20,980 $
87 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 38249990 ک ک ک ساير 900 679,297,815 Rls. 18,333 $
88 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,020 648,763,524 Rls. 17,878 $
89 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 73151290 ک ک ک سايرزنجيرها بجز زنجير شني مختص ماشين هاي راه سازي 2,619 648,622,496 Rls. 19,833 $
90 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 206 645,425,067 Rls. 19,909 $
91 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 3,100 633,345,360 Rls. 18,762 $
92 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 37021000 فيلم عکاسي بصورت رول، براي اشعه ايکس عکسبرداري نشده، حساس شده 1,950 617,595,181 Rls. 19,039 $
93 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 2,665 613,285,680 Rls. 18,906 $
94 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 94 595,573,679 Rls. 17,547 $
95 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 70 573,426,000 Rls. 16,400 $
96 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 23099010 خوراك اماده ابزيان 1,776 568,466,185 Rls. 17,010 $
97 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 437 554,521,737 Rls. 15,736 $
98 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 4,606 551,061,258 Rls. 15,632 $
99 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 7,600 549,000,690 Rls. 16,925 $
100 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 46 544,313,000 Rls. 16,774 $
مجموع کل
345,247,882,505 ريال
مجموع کل
9,997,595 دلار