آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري عربي سوريه 15091090 روغن زيتون بكر واجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 304,200 40,577,180,670 Rls. 1,110,330 $
2 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري عربي سوريه 15091090 روغن زيتون بكر واجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 280,800 34,841,432,340 Rls. 1,074,060 $
3 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري عربي سوريه 15091090 روغن زيتون بكر واجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 140,400 19,204,192,800 Rls. 537,030 $
4 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري عربي سوريه 15091090 روغن زيتون بكر واجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 140,400 18,210,865,140 Rls. 561,717 $
5 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري عربي سوريه 15091090 روغن زيتون بكر واجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 140,400 18,006,615,900 Rls. 537,030 $
6 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري عربي سوريه 15091090 روغن زيتون بكر واجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 117,000 15,759,198,000 Rls. 421,200 $
7 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري عربي سوريه 15091090 روغن زيتون بكر واجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 117,000 15,647,711,625 Rls. 447,525 $
8 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري عربي سوريه 15091090 روغن زيتون بكر واجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 93,600 11,772,516,600 Rls. 362,700 $
9 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري عربي سوريه 15091090 روغن زيتون بكر واجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 93,600 11,728,377,180 Rls. 358,020 $
مجموع کل
185,748,090,255 ريال
مجموع کل
5,409,612 دلار
[1]