آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 21,854 36,487,968,175 Rls. 1,124,857 $
2 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 17,104 27,428,039,020 Rls. 845,214 $
3 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 30,079 23,635,359,156 Rls. 633,523 $
4 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 9,975 15,570,708,750 Rls. 477,702 $
5 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84159070 ک ک ک فن کويل 78,200 14,483,915,280 Rls. 416,812 $
6 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 15,640 12,531,036,000 Rls. 339,962 $
7 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84159070 ک ک ک فن کويل 63,360 11,951,274,303 Rls. 335,814 $
8 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 2,785 11,604,691,000 Rls. 311,126 $
9 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 12,512 9,526,518,240 Rls. 264,277 $
10 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84159070 ک ک ک فن کويل 49,400 9,184,484,650 Rls. 272,086 $
11 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 1,091 9,026,698,108 Rls. 278,284 $
12 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 9,384 7,695,750,000 Rls. 218,394 $
13 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 73041100 لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 100,000 7,632,279,261 Rls. 235,310 $
14 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 3,725 7,543,856,565 Rls. 226,604 $
15 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 9,384 7,085,856,000 Rls. 216,660 $
16 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 1,506 6,113,963,761 Rls. 188,447 $
17 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 115,000 5,794,912,008 Rls. 178,756 $
18 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84159070 ک ک ک فن کويل 29,480 5,369,918,130 Rls. 165,559 $
19 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 12,000 5,092,992,600 Rls. 155,945 $
20 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 20,046 4,967,466,663 Rls. 134,060 $
21 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 11,800 4,641,455,475 Rls. 142,999 $
22 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 2,140 4,639,912,875 Rls. 131,625 $
23 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 43,000 4,474,172,920 Rls. 137,905 $
24 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 10,690 4,415,548,241 Rls. 125,306 $
25 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 12,000 4,010,902,710 Rls. 123,686 $
26 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 2,491 3,991,092,300 Rls. 119,885 $
27 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 11,000 3,963,339,400 Rls. 122,193 $
28 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 71,752 3,911,800,460 Rls. 110,970 $
29 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 37013090 سايرصفحات وفيلم هاي عکاسي تخت غيرمذکورحساس شده عکسبردا ري نشده که هرضلع بيش ا ز255mmباشد 11,032 3,586,965,705 Rls. 109,496 $
30 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 90191010 تشک موا ج 3,450 3,442,426,680 Rls. 106,120 $
31 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 7,193 3,387,072,350 Rls. 91,560 $
32 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 95065100 را کت تنيس, حتي زه دار 6,116 3,197,155,382 Rls. 98,404 $
33 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 48,000 3,152,700,144 Rls. 97,195 $
34 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 3,000 3,058,214,400 Rls. 81,738 $
35 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 52,055 2,959,425,374 Rls. 79,225 $
36 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 22,976 2,905,687,794 Rls. 89,145 $
37 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 21,877 2,895,655,392 Rls. 77,634 $
38 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 23,000 2,873,804,850 Rls. 81,549 $
39 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 24,099 2,854,440,000 Rls. 81,000 $
40 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 37013090 سايرصفحات وفيلم هاي عکاسي تخت غيرمذکورحساس شده عکسبردا ري نشده که هرضلع بيش ا ز255mmباشد 12,540 2,853,056,126 Rls. 87,800 $
41 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 10,306 2,740,440,000 Rls. 82,000 $
42 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 23,000 2,738,868,250 Rls. 82,271 $
43 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 85114090 ساير ا ستارترموتورهاوژنرا تورها-ا ستارترهاي دومنظوره غيرمذکوردرجاي ديگر 3,128 2,565,250,000 Rls. 72,798 $
44 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 4,370 2,471,631,750 Rls. 72,450 $
45 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 5,556 2,403,931,046 Rls. 74,081 $
46 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 4,444 2,339,987,265 Rls. 72,135 $
47 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 1,423 2,308,230,710 Rls. 69,590 $
48 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 85044050 کنترل دور موتورInverter 3,300 2,300,798,400 Rls. 64,340 $
49 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 22,976 2,236,605,733 Rls. 68,927 $
50 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 22,853 2,222,186,667 Rls. 66,275 $
51 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 17,786 2,220,814,090 Rls. 60,754 $
52 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 22,355 2,150,747,849 Rls. 61,511 $
53 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 22,145 1,988,928,201 Rls. 60,900 $
54 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 87139000 صندلي چرخدا ر معلولين ، که باموتوريا به نحو ديگري باعمل مکانيکي را نده شود 9,312 1,939,069,440 Rls. 52,475 $
55 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 4,354 1,798,202,000 Rls. 54,425 $
56 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 4,960 1,712,844,160 Rls. 51,084 $
57 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 11,560 1,701,228,320 Rls. 46,880 $
58 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 14,900 1,628,962,800 Rls. 45,200 $
59 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84593100 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي 16,550 1,590,099,000 Rls. 49,000 $
60 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 16,832 1,574,602,628 Rls. 47,974 $
61 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 12,738 1,550,023,914 Rls. 42,150 $
62 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 15,500 1,370,762,995 Rls. 38,332 $
63 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 37013030 ---كليشه چاپ 3,512 1,349,773,682 Rls. 37,927 $
64 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 11,020 1,340,715,856 Rls. 41,324 $
65 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 25,515 1,312,318,094 Rls. 36,874 $
66 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 4,235 1,307,922,000 Rls. 36,575 $
67 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 4,864 1,303,508,988 Rls. 40,186 $
68 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,468 1,244,986,890 Rls. 34,059 $
69 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 8,145 1,185,847,438 Rls. 32,905 $
70 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 1,861 1,140,598,311 Rls. 31,649 $
71 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 25,860 1,086,845,228 Rls. 32,767 $
72 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 73181610 مهره ا ز جنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 1,953 1,071,825,821 Rls. 29,004 $
73 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 7,109 980,981,580 Rls. 27,220 $
74 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84681000 بوري هايي که بادست نگهدا ري ميشوندبرا ي لحيم کاري, زردجوشکاري, ياجوشکاري 1,525 964,854,492 Rls. 25,788 $
75 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 25,373 958,182,377 Rls. 29,557 $
76 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 87139000 صندلي چرخدا ر معلولين ، که باموتوريا به نحو ديگري باعمل مکانيکي را نده شود 4,140 937,634,390 Rls. 28,490 $
77 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 82054090 ---سايرآچارپيچ گوشتي ها بجز فازمتر 4,168 927,372,124 Rls. 24,863 $
78 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 1,453 915,599,027 Rls. 26,975 $
79 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 24,003 891,389,028 Rls. 26,776 $
80 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 7,163 890,800,574 Rls. 24,170 $
81 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 2,693 886,848,000 Rls. 24,800 $
82 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 6,185 876,781,086 Rls. 25,701 $
83 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 26,384 857,402,556 Rls. 26,052 $
84 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 73182900 ک ک ساير 1,092 769,024,311 Rls. 20,810 $
85 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 1,305 709,028,620 Rls. 21,823 $
86 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 5,300 686,486,700 Rls. 21,150 $
87 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 15,457 680,545,751 Rls. 20,971 $
88 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 73182900 ک ک ساير 1,060 640,927,306 Rls. 19,727 $
89 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 6,360 631,664,107 Rls. 19,341 $
90 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,700 619,360,070 Rls. 17,570 $
91 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 1,915 614,544,000 Rls. 18,600 $
92 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 1,915 603,458,400 Rls. 18,600 $
93 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) که بايکدست کارميکند. 6,035 598,461,342 Rls. 18,442 $
94 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 207 588,832,704 Rls. 16,704 $
95 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 2,606 587,742,032 Rls. 16,308 $
96 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 935 585,662,840 Rls. 15,848 $
97 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,400 579,698,000 Rls. 16,450 $
98 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 95065990 ساير را کتهابجزرا کت تنيس و بدمينتون 1,355 576,733,239 Rls. 17,751 $
99 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 82054090 ---سايرآچارپيچ گوشتي ها بجز فازمتر 2,305 566,347,505 Rls. 15,493 $
100 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 2,120 562,384,000 Rls. 16,000 $
مجموع کل
388,529,819,935 ريال
مجموع کل
11,405,629 دلار