آمار کل " واردات از" کشور (بلژيك) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 326 103,810,436,888 Rls. 3,189,750 $
2 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 280 94,403,374,878 Rls. 2,554,757 $
3 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 196,128 93,066,560,669 Rls. 2,868,227 $
4 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 3,203 76,581,426,847 Rls. 2,361,054 $
5 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 3,276 71,836,380,000 Rls. 2,214,165 $
6 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 11,019 69,565,961,249 Rls. 1,931,864 $
7 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 53,610 66,037,752,285 Rls. 1,771,270 $
8 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 185 62,511,045,126 Rls. 1,870,468 $
9 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 54,042 50,907,031,673 Rls. 1,386,500 $
10 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 15,003 41,291,644,667 Rls. 1,178,033 $
11 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 1,779 40,861,440,000 Rls. 1,259,640 $
12 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 4,477 39,149,846,302 Rls. 1,086,319 $
13 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 13,645 37,193,457,329 Rls. 1,138,837 $
14 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 3,876 36,753,235,200 Rls. 994,540 $
15 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 34,539 34,168,219,448 Rls. 1,042,851 $
16 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 46,527 33,235,620,919 Rls. 1,024,647 $
17 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 81,430 32,841,398,813 Rls. 1,011,640 $
18 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 78,080 32,252,255,826 Rls. 950,217 $
19 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 79,281 31,759,500,000 Rls. 888,129 $
20 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 79,105 31,431,750,000 Rls. 890,317 $
21 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 45,181 27,571,795,336 Rls. 849,724 $
22 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 5,756 27,352,141,024 Rls. 738,169 $
23 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 33,294 27,098,036,649 Rls. 771,371 $
24 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 12,960 25,502,189,040 Rls. 813,493 $
25 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 65,024 24,635,988,186 Rls. 717,156 $
26 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 8,737 24,607,999,965 Rls. 759,084 $
27 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 17,083 24,531,509,926 Rls. 656,319 $
28 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 340,000 22,580,287,400 Rls. 696,133 $
29 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 42,000 21,663,614,700 Rls. 594,773 $
30 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 9,238 20,898,443,398 Rls. 644,000 $
31 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 20,689 20,278,865,008 Rls. 574,467 $
32 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 32,688 19,979,911,541 Rls. 540,655 $
33 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 26,946 18,573,323,711 Rls. 506,483 $
34 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 40,873 18,124,171,556 Rls. 558,948 $
35 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 18,335 18,063,373,128 Rls. 548,855 $
36 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 13,031 18,024,069,441 Rls. 528,050 $
37 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 28,816 17,941,210,674 Rls. 552,368 $
38 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 23,838 16,851,389,254 Rls. 496,476 $
39 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 15,273 16,513,885,778 Rls. 458,222 $
40 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 88,000 16,455,008,432 Rls. 507,182 $
41 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 41,808 16,044,623,811 Rls. 433,637 $
42 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 60,008 15,856,553,896 Rls. 471,936 $
43 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 38,016 15,829,669,276 Rls. 439,237 $
44 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 6,122 15,670,523,391 Rls. 426,746 $
45 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 304,000 15,235,595,835 Rls. 452,295 $
46 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 20,166 14,552,098,767 Rls. 439,051 $
47 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 15,729 14,112,526,500 Rls. 435,330 $
48 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 21,897 13,299,347,224 Rls. 408,861 $
49 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,702 12,929,858,095 Rls. 398,725 $
50 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 38,016 12,821,176,776 Rls. 395,374 $
51 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 6,480 12,768,134,652 Rls. 408,097 $
52 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 37024300 - - ساير فيلم ها ي بدون سوراخ با پهناي بيش از 610 ميليمتر و طولي كه از 200 متر بيشتر باشد 12,324 12,596,814,525 Rls. 352,260 $
53 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 14,499 12,506,016,447 Rls. 357,070 $
54 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 38,016 12,392,917,876 Rls. 334,378 $
55 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 66,000 12,359,993,394 Rls. 380,964 $
56 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,932 12,263,595,815 Rls. 336,870 $
57 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 22,500 12,068,380,350 Rls. 324,708 $
58 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 12,093 12,027,856,860 Rls. 358,719 $
59 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 1,926 12,017,300,000 Rls. 370,344 $
60 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 2,600 11,529,222,676 Rls. 355,456 $
61 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 10,196 11,454,267,924 Rls. 315,640 $
62 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 247,000 11,287,282,500 Rls. 347,825 $
63 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 247,000 11,240,043,750 Rls. 346,295 $
64 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 3,341 11,202,063,822 Rls. 300,855 $
65 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 4,362 10,993,088,819 Rls. 321,159 $
66 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 4,510 10,762,520,582 Rls. 329,695 $
67 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 2,555 10,565,658,850 Rls. 324,435 $
68 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 22,500 10,542,109,500 Rls. 315,443 $
69 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 21,000 10,404,412,200 Rls. 290,951 $
70 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 4,555 10,350,746,000 Rls. 277,507 $
71 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 3,047 10,311,712,861 Rls. 293,319 $
72 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 54,109 9,930,374,012 Rls. 297,138 $
73 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 5,649 9,920,866,067 Rls. 301,445 $
74 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 21,000 9,893,356,200 Rls. 295,060 $
75 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 140,000 9,518,765,000 Rls. 255,895 $
76 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 1,123 9,503,937,576 Rls. 267,047 $
77 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 39012010 ک ک ک گريد لوله: 190,000 9,486,256,350 Rls. 281,016 $
78 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 9,221 9,320,645,418 Rls. 264,011 $
79 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 21,000 9,084,757,500 Rls. 279,144 $
80 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 3,243 9,009,632,720 Rls. 270,574 $
81 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 7,918 8,997,137,665 Rls. 252,116 $
82 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 1,960 8,870,341,690 Rls. 273,405 $
83 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 21,000 8,717,927,400 Rls. 268,781 $
84 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 80,000 8,648,945,500 Rls. 233,415 $
85 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 4,575 8,636,431,854 Rls. 232,044 $
86 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,680 8,238,423,600 Rls. 245,703 $
87 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 1,628 8,048,165,472 Rls. 223,319 $
88 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 8,321 8,003,249,484 Rls. 246,687 $
89 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 24,756 7,981,645,901 Rls. 221,472 $
90 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 3,792 7,971,959,156 Rls. 226,231 $
91 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 4,658 7,971,830,113 Rls. 214,284 $
92 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 715 7,837,131,280 Rls. 236,279 $
93 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 3,138 7,781,418,268 Rls. 239,842 $
94 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 18,340 7,635,758,032 Rls. 235,396 $
95 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 29,717 7,515,676,852 Rls. 231,697 $
96 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 38089429 ساير تكنيكال ها (سم رقيق نشده)داراي گريد دارويي غير مذكور درجاي ديگر 63,800 7,492,181,760 Rls. 231,112 $
97 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 30,658 7,395,765,076 Rls. 228,043 $
98 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 1,471 7,334,560,000 Rls. 197,298 $
99 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 17,298 7,162,019,252 Rls. 209,938 $
100 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 6,590 6,813,495,904 Rls. 209,778 $
مجموع کل
2,139,624,320,342 ريال
مجموع کل
62,636,505 دلار