آمار کل " واردات از" کشور (بلغارستان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 16,344 7,834,472,496 Rls. 241,373 $
2 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 38089221 - - - - LD50 حداكثر 2000 محصول اماده شيميايي 18,000 5,948,002,729 Rls. 180,810 $
3 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 20,000 5,043,631,000 Rls. 153,666 $
4 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 20,000 4,332,600,000 Rls. 119,392 $
5 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 20,000 3,371,496,000 Rls. 103,088 $
6 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 20,000 3,042,364,500 Rls. 93,790 $
7 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 35,580 2,648,351,980 Rls. 80,470 $
8 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 37,090 2,553,060,675 Rls. 78,708 $
9 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 84251190 ک ک ک ساير قرقره هاي طناب دار بالا كشنده داراي موتور برقي بجز انواع هويست با ظرفيت ده تن وبالاتر 37,401 2,521,529,364 Rls. 77,720 $
10 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 34,820 2,324,763,180 Rls. 71,639 $
11 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 38089222 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 16,000 2,055,221,881 Rls. 62,617 $
12 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 40059100 کائوچوي مخلوط شده, ولکانيزه نشده, به شکل, صفحه, ورق ونوار 17,982 2,051,472,676 Rls. 60,441 $
13 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 33079020 دستمال مرطوب بهداشتي و آرايشي 9,412 2,003,037,631 Rls. 56,401 $
14 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 38089322 - - - - LD50 بيشتر از2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 20,231 1,902,928,132 Rls. 52,058 $
15 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 10,280 1,760,178,000 Rls. 49,858 $
16 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 85361030 فيوز فشنگي براي ولتاژ حداكثر 1000ولت . 17,618 1,758,893,030 Rls. 51,821 $
17 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 795 1,746,083,690 Rls. 46,969 $
18 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 38089322 - - - - LD50 بيشتر از2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 20,059 1,726,711,802 Rls. 52,058 $
19 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 21,760 1,599,792,480 Rls. 43,566 $
20 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 11,928 1,579,722,324 Rls. 48,370 $
21 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 85361030 فيوز فشنگي براي ولتاژ حداكثر 1000ولت . 17,585 1,503,035,586 Rls. 46,337 $
22 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 20,000 1,475,080,000 Rls. 45,401 $
23 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 20,450 1,383,854,472 Rls. 39,257 $
24 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 19,220 1,367,541,864 Rls. 37,685 $
25 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 934 1,309,987,203 Rls. 40,320 $
26 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,902 1,306,776,519 Rls. 40,196 $
27 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 6,855 1,206,639,200 Rls. 37,183 $
28 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 85361030 فيوز فشنگي براي ولتاژ حداكثر 1000ولت . 17,559 1,190,759,300 Rls. 32,222 $
29 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 18,970 1,162,068,024 Rls. 35,767 $
30 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 33079020 دستمال مرطوب بهداشتي و آرايشي 5,456 1,157,594,284 Rls. 33,107 $
31 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 6,424 1,155,288,416 Rls. 35,652 $
32 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 4,700 1,149,582,360 Rls. 35,479 $
33 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 18,850 1,040,914,108 Rls. 29,614 $
34 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 210 1,000,401,017 Rls. 30,397 $
35 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 85361030 فيوز فشنگي براي ولتاژ حداكثر 1000ولت . 17,603 981,759,372 Rls. 30,120 $
36 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 17,090 969,757,256 Rls. 28,571 $
37 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 655 964,585,006 Rls. 29,494 $
38 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 5,600 897,108,370 Rls. 24,132 $
39 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 1,339 834,994,269 Rls. 23,010 $
40 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 56012190 آوات، ساير اشياء از پنبه بغير از پنبه هيدروفيل 5,795 801,752,112 Rls. 22,528 $
41 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 4,050 796,394,814 Rls. 24,385 $
42 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 3,597 765,625,644 Rls. 21,576 $
43 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 84251110 ک ک ک انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر 7,080 703,157,000 Rls. 21,365 $
44 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 3,920 688,152,689 Rls. 19,992 $
45 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 56012110 ک ک پنبه هيدروفيل 3,021 636,169,163 Rls. 17,977 $
46 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 84251190 ک ک ک ساير قرقره هاي طناب دار بالا كشنده داراي موتور برقي بجز انواع هويست با ظرفيت ده تن وبالاتر 12,778 612,751,100 Rls. 18,618 $
47 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 2,539 597,467,394 Rls. 18,411 $
48 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,395 534,209,749 Rls. 15,662 $
49 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 40025900 کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين (باستثناي لاتکس ) 500 520,799,800 Rls. 15,824 $
50 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 790 452,448,229 Rls. 13,660 $
51 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 4,804 423,102,204 Rls. 13,041 $
52 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 38089910 --- كارت يا نوار آغشته به چسب بدون ماده سمي براي از بين بردن حشرات، جونده ها ، آفات و... 718 420,859,600 Rls. 12,972 $
53 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 1,688 396,481,574 Rls. 11,071 $
54 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 2,362 395,032,581 Rls. 11,239 $
55 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 2,260 336,906,282 Rls. 10,382 $
56 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 34011900 -- ساير صابونها براي مصارف پاکيزگي وطبي غير مذکور در رديف تعرفه هاي 34011110 الي 34011190 952 333,243,662 Rls. 9,183 $
57 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 624 326,166,094 Rls. 9,056 $
58 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 1,480 296,049,152 Rls. 8,960 $
59 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 600 285,446,220 Rls. 8,797 $
60 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 56012110 ک ک پنبه هيدروفيل 749 238,366,506 Rls. 6,817 $
61 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 1,064 226,085,454 Rls. 6,596 $
62 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 1,042 221,125,394 Rls. 6,324 $
63 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 1,500 202,702,236 Rls. 6,207 $
64 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 452 188,175,190 Rls. 5,782 $
65 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 33051000 شامپوها 414 162,339,522 Rls. 4,998 $
66 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 34011900 -- ساير صابونها براي مصارف پاکيزگي وطبي غير مذکور در رديف تعرفه هاي 34011110 الي 34011190 615 157,290,919 Rls. 4,847 $
67 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 800 155,902,336 Rls. 4,593 $
68 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 200 154,703,934 Rls. 4,389 $
69 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 582 144,822,851 Rls. 4,290 $
70 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 2,000 139,815,050 Rls. 3,761 $
71 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 749 125,310,571 Rls. 3,862 $
72 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 33051000 شامپوها 398 123,375,118 Rls. 3,400 $
73 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 267 120,863,106 Rls. 3,380 $
74 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 648 99,343,052 Rls. 2,737 $
75 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 56012190 آوات، ساير اشياء از پنبه بغير از پنبه هيدروفيل 781 96,655,951 Rls. 2,764 $
76 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 125 88,139,520 Rls. 2,385 $
77 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 199 83,595,504 Rls. 2,318 $
78 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 217 83,224,608 Rls. 2,428 $
79 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 55061000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,حلاجي شده,شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 500 80,221,750 Rls. 2,158 $
80 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 34011900 -- ساير صابونها براي مصارف پاکيزگي وطبي غير مذکور در رديف تعرفه هاي 34011110 الي 34011190 290 69,159,487 Rls. 1,934 $
81 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 296 68,975,205 Rls. 2,065 $
82 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 185 65,479,702 Rls. 1,911 $
83 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 500 59,028,733 Rls. 1,715 $
84 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 304 53,426,480 Rls. 1,520 $
85 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 191 52,625,814 Rls. 1,609 $
86 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 33051000 شامپوها 173 33,888,660 Rls. 940 $
87 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور 50 33,225,328 Rls. 969 $
88 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 32131000 رنگکها به صورت مجموعه 227 31,216,080 Rls. 845 $
89 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 29251900 ساير ايميدها و مشتقات آنها؛ املاح اين ترکيبات غير از ساکارين واملاح آن ، گلوت اتيميد 17 27,274,767 Rls. 774 $
90 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 32131000 رنگکها به صورت مجموعه 170 21,772,605 Rls. 669 $
91 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 18 18,846,778 Rls. 523 $
92 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 48196000 جعبه هاي کلاسور,کازيه وا شياءهمانندا زا نوا ع موردا ستفاده دردفترکار,مغازه ياهمانند..., ازكاغذ يامقوا 210 15,422,820 Rls. 420 $
93 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 33051000 شامپوها 56 10,141,789 Rls. 296 $
94 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 73 8,722,140 Rls. 236 $
95 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 90171000 ميزوماشين ترسيم , حتي خودکار 45 8,233,885 Rls. 253 $
مجموع کل
93,653,754,104 ريال
مجموع کل
2,784,173 دلار
[1]