آمار کل " واردات از" کشور (برزيل) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران برزيل 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 54,720 13,731,512,040 Rls. 369,360 $
2 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران برزيل 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 27,360 6,824,295,360 Rls. 184,680 $
3 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران برزيل 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 27,360 6,604,156,800 Rls. 184,680 $
4 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران برزيل 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 27,360 6,507,753,840 Rls. 184,680 $
5 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران برزيل 90184100 يونيت دندا نپزشکي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشکي روي يک پايه مشترک 22,900 5,777,849,608 Rls. 160,357 $
6 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران برزيل 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 22,770 5,374,033,088 Rls. 153,698 $
7 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران برزيل 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 22,770 5,097,992,378 Rls. 153,698 $
8 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران برزيل 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 22,770 5,019,606,652 Rls. 153,698 $
9 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران برزيل 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 22,770 4,146,432,711 Rls. 127,775 $
10 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران برزيل 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 22,770 4,109,256,360 Rls. 122,958 $
11 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران برزيل 90184100 يونيت دندا نپزشکي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشکي روي يک پايه مشترک 6,331 2,124,060,750 Rls. 63,803 $
12 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران برزيل 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 16,912 1,979,640,804 Rls. 61,004 $
13 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران برزيل 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 1,104 649,134,359 Rls. 20,012 $
14 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران برزيل 29337990 ک ک ک ساير 2,000 303,525,000 Rls. 8,818 $
مجموع کل
68,249,249,750 ريال
مجموع کل
1,949,221 دلار
[1]