آمار کل " واردات از" کشور (ايرلند) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 176,230 67,415,274,508 Rls. 1,912,564 $
2 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 157,072 60,877,476,348 Rls. 1,837,653 $
3 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 133,766 58,444,518,063 Rls. 1,628,091 $
4 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 128,418 56,549,438,311 Rls. 1,675,851 $
5 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 235,837 52,250,103,433 Rls. 1,571,949 $
6 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 87,102 46,198,816,440 Rls. 1,238,631 $
7 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 157,074 42,680,129,118 Rls. 1,209,396 $
8 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 102,185 41,461,842,472 Rls. 1,268,002 $
9 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 110,991 41,057,971,505 Rls. 1,265,255 $
10 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 200,000 38,444,160,000 Rls. 1,150,334 $
11 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 60,658 36,359,148,336 Rls. 990,146 $
12 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 152,955 35,081,118,723 Rls. 1,038,025 $
13 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 70,338 31,228,440,488 Rls. 961,366 $
14 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 67,867 31,160,086,949 Rls. 905,503 $
15 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 60,935 26,992,588,346 Rls. 832,205 $
16 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 191,899 22,973,361,542 Rls. 694,939 $
17 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 99,597 22,794,746,206 Rls. 697,071 $
18 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 86,946 22,549,835,350 Rls. 629,465 $
19 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 167,630 22,146,186,461 Rls. 619,515 $
20 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 188,250 21,278,963,582 Rls. 603,706 $
21 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 92,453 21,016,582,625 Rls. 647,662 $
22 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 44,207 18,591,122,250 Rls. 499,526 $
23 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 154,051 17,181,908,052 Rls. 509,905 $
24 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 110,712 13,935,766,240 Rls. 375,079 $
25 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 136,858 12,776,213,806 Rls. 393,737 $
26 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 124,206 12,050,802,932 Rls. 368,800 $
27 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 84818025 شيرمخصوص ظروف ا سپري 3,168 11,773,460,600 Rls. 362,964 $
28 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 51,030 11,096,871,750 Rls. 305,792 $
29 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 97,547 10,451,878,683 Rls. 321,823 $
30 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 17,363 9,832,180,302 Rls. 303,240 $
31 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 28332100 سولفات هااز منيزيم 2,537 9,316,170,969 Rls. 286,699 $
32 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 87,025 9,178,362,038 Rls. 282,972 $
33 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 74,359 8,213,946,402 Rls. 223,685 $
34 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 34,503 7,781,461,735 Rls. 224,597 $
35 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 80,184 7,696,106,489 Rls. 223,565 $
36 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 26,494 7,624,642,575 Rls. 234,392 $
37 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 24,152 6,285,452,834 Rls. 193,774 $
38 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 28332100 سولفات هااز منيزيم 1,336 5,586,418,640 Rls. 152,826 $
39 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 28332100 سولفات هااز منيزيم 1,335 5,352,695,010 Rls. 150,403 $
40 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 28332100 سولفات هااز منيزيم 1,335 5,055,944,300 Rls. 155,870 $
41 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 28332100 سولفات هااز منيزيم 1,336 5,008,024,340 Rls. 149,360 $
42 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 8,309 4,502,909,250 Rls. 136,821 $
43 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 28332100 سولفات هااز منيزيم 1,202 4,389,850,458 Rls. 135,326 $
44 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 11,231 3,333,534,035 Rls. 95,339 $
45 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 22,006 3,209,334,477 Rls. 87,274 $
46 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 11,429 3,193,142,959 Rls. 90,611 $
47 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 17,993 3,063,093,102 Rls. 92,198 $
48 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 16,404 2,811,819,478 Rls. 84,136 $
49 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 4,318 2,650,160,923 Rls. 70,832 $
50 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 28332100 سولفات هااز منيزيم 668 2,596,108,590 Rls. 73,669 $
51 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 28332100 سولفات هااز منيزيم 667 2,514,174,795 Rls. 73,040 $
52 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 9,121 2,456,751,268 Rls. 75,372 $
53 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 2,106 2,329,084,590 Rls. 71,455 $
54 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 76129010 قوطي ا سپري از آلومينيوم 5,194 2,238,417,896 Rls. 69,008 $
55 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 1,900 2,209,626,000 Rls. 67,894 $
56 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 6,500 2,165,029,625 Rls. 61,440 $
57 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 8,500 2,033,308,557 Rls. 54,345 $
58 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 10,045 1,704,919,520 Rls. 52,595 $
59 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 1,689,714,000 Rls. 46,563 $
60 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 87150000 کالسکه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها 1,540 1,684,840,114 Rls. 45,322 $
61 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 10,077 1,663,271,194 Rls. 45,568 $
62 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 28291100 کلرا ت هاي سديم 611 1,627,178,132 Rls. 50,075 $
63 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 31,064 1,435,027,616 Rls. 44,262 $
64 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 30045013 ک ک ک مکمل­ها? دارو?? مخصوص دام و ط?ور و آبز?ان حاو? و?تام?ن 12,120 1,410,346,140 Rls. 37,812 $
65 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 5,507 1,267,587,900 Rls. 39,104 $
66 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 14,260 1,244,084,863 Rls. 33,607 $
67 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 4,158 1,234,784,790 Rls. 38,043 $
68 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 35,251 1,186,813,422 Rls. 36,588 $
69 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 977 1,183,200,000 Rls. 36,356 $
70 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 28364000 کربنات هاي پتاسيم 49 1,166,639,917 Rls. 35,903 $
71 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 601 1,165,076,276 Rls. 33,321 $
72 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 6,081 1,070,208,557 Rls. 30,851 $
73 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 33011300 روغن هاي ا سانسي از ليموترش (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 1,978 1,023,937,760 Rls. 31,462 $
74 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم ،الومينيوم ، نيكل و روي 321 980,745,920 Rls. 26,830 $
75 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم ،الومينيوم ، نيكل و روي 321 939,697,440 Rls. 26,404 $
76 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 600 936,408,000 Rls. 28,867 $
77 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 370 935,467,500 Rls. 28,744 $
78 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم ،الومينيوم ، نيكل و روي 322 888,182,200 Rls. 27,382 $
79 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 26 883,754,156 Rls. 27,114 $
80 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم ،الومينيوم ، نيكل و روي 321 878,975,330 Rls. 26,215 $
81 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 33011300 روغن هاي ا سانسي از ليموترش (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 1,413 850,473,254 Rls. 23,266 $
82 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 475 845,823,000 Rls. 24,572 $
83 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 28291100 کلرا ت هاي سديم 289 763,440,921 Rls. 23,535 $
84 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 6,750 740,851,000 Rls. 22,168 $
85 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 1,200 712,014,240 Rls. 21,771 $
86 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 28364000 کربنات هاي پتاسيم 26 693,924,000 Rls. 18,984 $
87 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 28364000 کربنات هاي پتاسيم 26 664,886,190 Rls. 18,682 $
88 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 28364000 کربنات هاي پتاسيم 26,000 625,493,050 Rls. 19,283 $
89 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 28364000 کربنات هاي پتاسيم 26 621,868,280 Rls. 18,547 $
90 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 28364000 کربنات هاي پتاسيم 23,400 553,357,827 Rls. 17,058 $
91 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 2,755 502,719,061 Rls. 14,234 $
92 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 23099040 خوراك آماده دام و طيور 23,500 469,400,810 Rls. 14,480 $
93 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم ،الومينيوم ، نيكل و روي 161 459,537,840 Rls. 13,040 $
94 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم ،الومينيوم ، نيكل و روي 161 441,411,930 Rls. 12,824 $
95 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 94018090 ---ساير نشيمن ها غير از جاجيم 2,235 428,813,280 Rls. 12,570 $
96 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 29181400 اسيد سيتريك 7,773 380,013,780 Rls. 10,733 $
97 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 29181400 اسيد سيتريك 8,227 377,458,641 Rls. 11,481 $
98 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 63079010 ماسک مخصوص جرا حان 121 351,035,250 Rls. 10,544 $
99 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 4,783 341,216,447 Rls. 9,663 $
100 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 33011300 روغن هاي ا سانسي از ليموترش (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 471 340,855,032 Rls. 9,672 $
مجموع کل
1,078,812,019,336 ريال
مجموع کل
31,591,193 دلار