آمار کل " واردات از" کشور (ايالات متحده آمريكا) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 49,458 87,000,978,119 Rls. 2,673,251 $
2 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 21069080 کمكمل غذايي، 27,424 49,789,706,536 Rls. 1,506,952 $
3 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 21069080 کمكمل غذايي، 20,950 48,427,852,100 Rls. 1,493,857 $
4 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 21069080 کمكمل غذايي، 30,149 42,093,857,064 Rls. 1,255,409 $
5 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 93,078 37,581,296,546 Rls. 1,133,025 $
6 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 21069080 کمكمل غذايي، 19,214 20,998,938,716 Rls. 567,673 $
7 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 90192030 ماشين بيهوشي 3,240 17,633,682,000 Rls. 485,924 $
8 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 1,500 15,231,720,000 Rls. 469,390 $
9 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 90192020 دستگاه ونتيلاتور 2,260 13,517,712,000 Rls. 372,502 $
10 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 513 8,591,130,000 Rls. 264,742 $
11 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 2,450 8,361,926,400 Rls. 257,800 $
12 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 21069080 کمكمل غذايي، 5,932 6,948,102,630 Rls. 188,030 $
13 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 320 6,079,084,020 Rls. 172,192 $
14 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 38,810 3,754,077,710 Rls. 115,685 $
15 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 11,695 3,591,033,420 Rls. 108,750 $
16 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 11,600 3,056,197,465 Rls. 89,578 $
17 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 37013020 فيلم هاي موردمصرف درتصويربرداري پزشكي كه هرضلع آن از255ميلمتر بيشتر باشد 1,216 2,922,663,800 Rls. 90,100 $
18 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 28,332 2,920,372,560 Rls. 88,389 $
19 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 7,532 2,828,061,982 Rls. 85,262 $
20 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 290 2,788,328,693 Rls. 78,348 $
21 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 90181400 دستگاههاي سينتي گرا في(Scintigraphy ) 4,000 2,774,389,500 Rls. 85,500 $
22 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 21069080 کمكمل غذايي، 3,775 2,404,802,114 Rls. 67,572 $
23 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 12092910 تخم چمن براي كشت 20,000 2,399,853,600 Rls. 71,573 $
24 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 12,494 1,968,618,660 Rls. 52,616 $
25 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 13,680 1,862,355,080 Rls. 57,224 $
26 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 6 1,851,757,592 Rls. 57,075 $
27 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 38089229 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 5,292 1,824,146,928 Rls. 54,996 $
28 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 25,460 1,732,756,941 Rls. 49,081 $
29 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 23,437 1,368,925,963 Rls. 42,187 $
30 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,530 1,361,801,835 Rls. 41,956 $
31 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 7,347 1,324,974,225 Rls. 40,846 $
32 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 75062000 صفحه, ورق, نوا روورقه هاي نازک ا زآلياژه هاي نيکل 409 1,277,847,640 Rls. 38,384 $
33 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 17,528 1,217,386,520 Rls. 37,470 $
34 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 9,979 1,078,492,136 Rls. 33,248 $
35 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 1,575 1,067,545,111 Rls. 31,148 $
36 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 1,130 918,607,365 Rls. 28,301 $
37 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 1,310 883,233,260 Rls. 23,680 $
38 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 27101930 روغن ترانسفور ماتور 30,468 749,402,707 Rls. 22,682 $
39 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 27101910 روغن موتور 8,672 681,615,200 Rls. 20,630 $
40 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 2,364 620,586,801 Rls. 19,125 $
41 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 580 591,489,710 Rls. 16,541 $
42 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 5,300 540,120,197 Rls. 16,284 $
43 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 2,590 514,126,450 Rls. 15,850 $
44 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,650 464,037,677 Rls. 12,695 $
45 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,218 442,371,270 Rls. 12,430 $
46 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 1,707 381,910,128 Rls. 11,770 $
47 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 3,678 304,988,955 Rls. 9,195 $
48 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 360 254,490,331 Rls. 7,117 $
49 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 80 183,933,312 Rls. 5,672 $
50 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 1 171,235,527 Rls. 4,811 $
51 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 500 160,590,500 Rls. 4,334 $
52 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 38249940 --- پاک­کننده­ها? صنعت? 2,080 129,951,276 Rls. 3,933 $
53 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 30 117,856,976 Rls. 3,553 $
54 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 250 50,818,488 Rls. 1,358 $
55 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 60 16,217,550 Rls. 450 $
مجموع کل
417,809,959,286 ريال
مجموع کل
12,498,146 دلار
[1]