آمار کل " واردات از" کشور (اسلواكي) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 187,968 23,762,216,262 Rls. 648,637 $
2 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 144,580 21,772,320,560 Rls. 592,912 $
3 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 121,207 18,520,691,250 Rls. 525,589 $
4 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 2,579 7,860,585,600 Rls. 242,491 $
5 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 20,399 7,853,527,650 Rls. 242,258 $
6 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 19,269 6,606,615,928 Rls. 199,958 $
7 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 4,413 4,985,742,120 Rls. 144,842 $
8 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 13,154 4,549,760,381 Rls. 140,174 $
9 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 3,580 3,766,548,560 Rls. 115,257 $
10 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 9,519 3,603,745,376 Rls. 109,072 $
11 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 90184100 يونيت دندا نپزشکي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشکي روي يک پايه مشترک 6,200 3,493,545,000 Rls. 97,694 $
12 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 7,210 3,291,793,001 Rls. 91,977 $
13 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 3,130 2,982,406,632 Rls. 91,970 $
14 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 90221310 دستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 2,766 2,953,586,500 Rls. 86,178 $
15 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 90184100 يونيت دندا نپزشکي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشکي روي يک پايه مشترک 11,040 2,924,967,045 Rls. 90,171 $
16 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 722 2,916,266,897 Rls. 78,447 $
17 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 9,120 2,589,976,200 Rls. 73,362 $
18 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 73229090 سايرگرم کننده هوا ياتوزيع کننده هاي هوا ي گرم باگرم کننده غيربرقي داراي يک بادزن ياموتور محرك يادم موتوري واجزاءوقطعات آنهااز آهن يافولاد 7,231 2,503,216,600 Rls. 71,217 $
19 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 90184100 يونيت دندا نپزشکي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشکي روي يک پايه مشترک 5,650 2,495,875,000 Rls. 73,534 $
20 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 3,220 2,298,640,400 Rls. 68,780 $
21 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 1,687 2,221,196,030 Rls. 59,945 $
22 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 1,029 2,171,257,226 Rls. 59,399 $
23 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 84331900 ماشين هاي چمن زني براي چمنزار، پارک يازمين ورزش، که درجاي ديگرمذکورنباشد 16,460 1,778,494,620 Rls. 54,817 $
24 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 72254090 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي كمتر از 1200 ميليمتر 49,640 1,573,108,211 Rls. 44,292 $
25 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 72254090 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي كمتر از 1200 ميليمتر 45,200 1,416,274,200 Rls. 40,176 $
26 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 297 1,176,128,415 Rls. 36,194 $
27 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 4,208 1,091,534,068 Rls. 33,637 $
28 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 1,779 974,395,471 Rls. 28,865 $
29 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 861 897,916,310 Rls. 24,300 $
30 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 2,054 869,293,030 Rls. 26,790 $
31 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 68079010 ک ک ک مورد مصرف در پوشش سقف، نما، بام، کف، ديوار، پي (ساختمان، استخر، تاسيسات، آب و ....) 41,119 803,993,502 Rls. 24,146 $
32 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 675 725,551,866 Rls. 20,123 $
33 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 1,344 723,815,064 Rls. 19,346 $
34 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 68079010 ک ک ک مورد مصرف در پوشش سقف، نما، بام، کف، ديوار، پي (ساختمان، استخر، تاسيسات، آب و ....) 39,158 706,507,076 Rls. 21,670 $
35 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 3,020 633,183,600 Rls. 19,532 $
36 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 8,000 572,117,796 Rls. 17,649 $
37 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 84331900 ماشين هاي چمن زني براي چمنزار، پارک يازمين ورزش، که درجاي ديگرمذکورنباشد 5,460 562,362,400 Rls. 17,347 $
38 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 38011090 ک ک ک ساير 665 525,165,555 Rls. 15,957 $
39 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 68079010 ک ک ک مورد مصرف در پوشش سقف، نما، بام، کف، ديوار، پي (ساختمان، استخر، تاسيسات، آب و ....) 22,020 494,586,342 Rls. 13,304 $
40 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 68079010 ک ک ک مورد مصرف در پوشش سقف، نما، بام، کف، ديوار، پي (ساختمان، استخر، تاسيسات، آب و ....) 20,475 414,465,600 Rls. 11,646 $
41 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 68079010 ک ک ک مورد مصرف در پوشش سقف، نما، بام، کف، ديوار، پي (ساختمان، استخر، تاسيسات، آب و ....) 22,650 389,032,099 Rls. 11,994 $
42 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 100 322,138,999 Rls. 9,929 $
43 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 69 297,562,530 Rls. 9,170 $
44 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 38011090 ک ک ک ساير 955 284,938,542 Rls. 7,711 $
45 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 250 279,538,000 Rls. 8,236 $
46 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 56031400 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته ، اندوده به وزن بيش از 150 گرم در هر متر مربع از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 2,088 242,701,477 Rls. 7,444 $
47 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 4,140 238,340,124 Rls. 6,491 $
48 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 90 192,511,200 Rls. 5,935 $
49 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 300 148,147,902 Rls. 3,972 $
50 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 85365010 کليد گردان براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 160 147,574,930 Rls. 4,147 $
51 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 209 138,827,500 Rls. 4,170 $
52 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 56031400 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته ، اندوده به وزن بيش از 150 گرم در هر متر مربع از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 940 105,416,640 Rls. 2,962 $
53 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 541 97,184,993 Rls. 2,697 $
54 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 84282000 بالابرهاونقاله هاي پنوماتيک. 1,800 87,650,000 Rls. 2,704 $
55 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 84282000 بالابرهاونقاله هاي پنوماتيک. 190 49,483,000 Rls. 1,525 $
56 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 717 12,090,600 Rls. 354 $
57 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 83023010 ک ک ک فنرگازي (gas spring) 3 1,756,697 Rls. 52 $
58 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 3 479,208 Rls. 14 $
مجموع کل
155,098,747,785 ريال
مجموع کل
4,463,162 دلار
[1]