آمار کل " واردات از" کشور (اسكاتلند) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسكاتلند 30045013 ک ک ک مکمل­ها? دارو?? مخصوص دام و ط?ور و آبز?ان حاو? و?تام?ن 27,362 12,620,235,179 Rls. 340,378 $
2 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسكاتلند 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 27,362 11,097,633,370 Rls. 324,457 $
3 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسكاتلند 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 27,362 11,011,969,218 Rls. 329,502 $
4 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسكاتلند 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 21,890 7,601,959,433 Rls. 234,570 $
5 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسكاتلند 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 27,601 5,234,025,792 Rls. 148,511 $
6 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسكاتلند 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 27,601 4,887,920,768 Rls. 147,939 $
7 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسكاتلند 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 22,201 4,037,287,200 Rls. 109,249 $
8 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسكاتلند 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 13,321 1,839,732,000 Rls. 56,750 $
9 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسكاتلند 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 5,400 1,303,484,400 Rls. 40,209 $
10 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسكاتلند 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 520 434,491,200 Rls. 12,326 $
11 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسكاتلند 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 940 151,400,160 Rls. 4,515 $
12 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسكاتلند 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 616 97,734,560 Rls. 2,936 $
مجموع کل
60,317,873,280 ريال
مجموع کل
1,751,342 دلار
[1]