آمار کل " واردات از" کشور (استوني) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 3,955 7,674,099,930 Rls. 216,871 $
2 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 138,177 7,469,550,632 Rls. 211,556 $
3 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 131,815 6,951,810,641 Rls. 212,214 $
4 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون (UHT) 1,480 5,883,553,240 Rls. 164,529 $
5 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 107,127 5,861,768,288 Rls. 158,561 $
6 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 114,020 5,760,440,700 Rls. 177,527 $
7 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 1,151 4,265,006,592 Rls. 131,457 $
8 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 2,620 4,236,177,132 Rls. 129,964 $
9 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 71,826 4,156,287,326 Rls. 122,375 $
10 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 61,522 3,121,373,734 Rls. 96,055 $
11 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 57,600 2,996,603,450 Rls. 86,164 $
12 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 55,300 2,637,142,961 Rls. 81,301 $
13 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 37,638 1,985,336,183 Rls. 53,323 $
14 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 37,161 1,975,749,693 Rls. 59,799 $
15 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 25,747 1,305,288,533 Rls. 40,246 $
16 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 21,300 920,304,000 Rls. 25,859 $
17 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 20,874 877,177,708 Rls. 24,172 $
18 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 18,138 798,190,315 Rls. 24,601 $
19 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 20,435 791,567,112 Rls. 24,413 $
20 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 19,097 729,821,625 Rls. 22,425 $
21 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 10,364 497,279,405 Rls. 14,110 $
22 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 7,901 420,361,970 Rls. 11,308 $
23 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 9,336 391,466,786 Rls. 12,063 $
24 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 44079500 چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا ،لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بيش از 6mmازگونه زبان گنجشك . 10,200 343,990,864 Rls. 9,253 $
25 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 8,819 314,584,135 Rls. 9,701 $
26 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 7,000 311,132,260 Rls. 9,346 $
27 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 7,125 299,587,800 Rls. 9,173 $
28 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 6,793 282,717,890 Rls. 8,375 $
29 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 6,000 276,512,912 Rls. 7,438 $
30 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 4,238 247,972,336 Rls. 6,884 $
31 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 1,300 239,546,851 Rls. 7,196 $
32 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 1,270 224,418,600 Rls. 6,368 $
33 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 4,500 210,849,900 Rls. 6,246 $
34 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 84159070 ک ک ک فن کويل 1,232 174,392,650 Rls. 5,088 $
35 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 44071200 -- از نراد (گونه آب?س) کاج نوئل (گونه پ?سه آ) 2,591 157,895,773 Rls. 4,479 $
36 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 3,806 146,696,706 Rls. 4,515 $
37 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 44071200 -- از نراد (گونه آب?س) کاج نوئل (گونه پ?سه آ) 1,974 131,334,465 Rls. 3,533 $
38 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 2,289 90,251,673 Rls. 2,763 $
39 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 570 72,478,800 Rls. 2,162 $
40 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 230 72,474,621 Rls. 1,950 $
41 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 267 57,952,500 Rls. 1,761 $
42 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 923 57,126,020 Rls. 1,761 $
43 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 161 37,298,625 Rls. 1,009 $
44 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 170 28,795,280 Rls. 805 $
45 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 180 14,562,000 Rls. 449 $
46 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 70 10,313,100 Rls. 318 $
47 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 50 6,241,230 Rls. 186 $
48 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 21 1,662,360 Rls. 47 $
مجموع کل
75,517,147,307 ريال
مجموع کل
2,211,699 دلار
[1]