آمار کل " واردات از" کشور (استراليا) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 126,045 36,840,678,000 Rls. 1,053,644 $
2 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 16,344 7,398,040,406 Rls. 228,067 $
3 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميکاي فشرده يادوباره ساخته شده،حتي روي تكيه گاه ازكاغذ ،مقوا ياساير مواد . 3,400 4,525,186,361 Rls. 138,830 $
4 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 33051000 شامپوها 1,800 4,025,456,257 Rls. 110,928 $
5 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 130 2,367,852,552 Rls. 65,250 $
6 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 15,847 2,007,406,800 Rls. 59,466 $
7 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 19,609 1,541,918,485 Rls. 47,506 $
8 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 600 1,386,392,520 Rls. 41,484 $
9 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 7,297 1,214,333,148 Rls. 37,436 $
10 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 21069010 ا ستابيلايزر 3,000 988,071,400 Rls. 30,455 $
11 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,870 883,933,560 Rls. 25,940 $
12 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 21,950 773,448,444 Rls. 23,143 $
13 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 5,632 749,675,520 Rls. 23,035 $
14 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 11041200 جو دو سر پهن شده يا فلس شده 26,000 710,862,100 Rls. 20,173 $
15 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 11041200 جو دو سر پهن شده يا فلس شده 26,000 688,044,240 Rls. 21,198 $
16 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 11041200 جو دو سر پهن شده يا فلس شده 26,000 685,762,688 Rls. 21,155 $
17 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 84212190 ک ک ک ساير 1,066 598,618,225 Rls. 18,394 $
18 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 2,219 486,798,740 Rls. 14,860 $
19 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 10,000 332,887,320 Rls. 10,256 $
20 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 571 301,321,264 Rls. 9,226 $
21 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 116 257,353,280 Rls. 7,895 $
22 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 123 235,826,220 Rls. 7,270 $
23 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 241 207,975,494 Rls. 6,247 $
24 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 95069110 دستگاه TRAD MILL 1,850 161,442,000 Rls. 4,417 $
25 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 73201000 ک فنر تيغهکاي و تيغه براي آن 1,820 84,023,520 Rls. 2,380 $
26 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 443 74,138,400 Rls. 2,100 $
27 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 428 70,120,000 Rls. 2,163 $
28 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 314 63,723,720 Rls. 1,805 $
29 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 73202000 ک فنر مارپيچ 505 60,546,360 Rls. 1,715 $
30 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 28353910 --- سديم اسيد پيروفسفات (دي­سديم پيرو فسفات) 500 58,410,200 Rls. 1,788 $
31 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 319 58,286,904 Rls. 1,651 $
32 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 300 55,462,500 Rls. 1,704 $
33 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 63062900 چادرا زموا دنسجي(باستثناء الياف سنتتيک ) 674 50,131,680 Rls. 1,420 $
34 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 6 37,714,500 Rls. 1,159 $
35 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 324 37,281,024 Rls. 1,056 $
36 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 325 33,538,800 Rls. 950 $
37 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 306 31,067,520 Rls. 880 $
38 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 289 23,971,416 Rls. 679 $
39 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 50 20,297,796 Rls. 624 $
40 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 142 14,827,680 Rls. 420 $
41 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 36 11,650,320 Rls. 330 $
42 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 24 7,484,448 Rls. 212 $
43 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 88 7,413,840 Rls. 210 $
44 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 40170090 کائوچوي سفت شده به هرشکل همچنين آخال وخرده ريزه وا شياساخته شده ا زآن به غيرا ز رديف 40170010 42 5,931,072 Rls. 168 $
45 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 87088031 ----ساير قطعات مربوط به سيستم هاي فنر بندي براي سواري ، وانت وتراكتور كشاورزي 40 3,954,048 Rls. 112 $
46 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 30 3,516,723 Rls. 108 $
47 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 12 3,036,144 Rls. 86 $
48 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 33 2,859,624 Rls. 81 $
49 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 8 2,259,456 Rls. 64 $
50 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 10 1,765,200 Rls. 50 $
51 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 85131000 چراغ برقي قابل حمل که بامنبع نيروي همراه خود کار ميکند 10 1,765,200 Rls. 50 $
52 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 4 1,412,160 Rls. 40 $
مجموع کل
70,195,875,279 ريال
مجموع کل
2,050,280 دلار
[1]