آمار کل " واردات از" کشور (ازبكستان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 794,671 52,626,843,178 Rls. 1,495,190 $
2 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 688,050 47,923,380,564 Rls. 1,329,668 $
3 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 435,012 36,181,603,185 Rls. 1,115,455 $
4 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 299,366 28,501,862,456 Rls. 793,684 $
5 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 379,757 27,895,480,094 Rls. 761,204 $
6 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 414,994 26,555,021,770 Rls. 818,630 $
7 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 261,790 22,271,750,883 Rls. 685,656 $
8 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 14042000 لينتر پنبه 921,282 20,845,997,359 Rls. 564,094 $
9 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 187,846 16,448,732,515 Rls. 504,567 $
10 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 14042000 لينتر پنبه 670,957 12,897,572,940 Rls. 393,729 $
11 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 14042000 لينتر پنبه 579,341 12,181,051,795 Rls. 358,497 $
12 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 14042000 لينتر پنبه 489,191 10,005,302,791 Rls. 301,012 $
13 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 109,900 9,341,519,782 Rls. 287,938 $
14 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 132,000 8,772,130,400 Rls. 270,600 $
15 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 14042000 لينتر پنبه 412,747 8,276,378,989 Rls. 255,058 $
16 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 31042000 كلرور پتاسيم 504,000 8,088,637,200 Rls. 218,896 $
17 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 14042000 لينتر پنبه 348,870 8,035,070,615 Rls. 214,892 $
18 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 14042000 لينتر پنبه 346,425 7,651,631,882 Rls. 212,499 $
19 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 14042000 لينتر پنبه 354,402 7,002,841,409 Rls. 215,882 $
20 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 80,000 6,988,178,602 Rls. 209,258 $
21 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 114,951 6,750,949,072 Rls. 208,119 $
22 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 14042000 لينتر پنبه 293,977 6,304,267,503 Rls. 181,853 $
23 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 14042000 لينتر پنبه 370,266 6,076,288,612 Rls. 186,797 $
24 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 65,765 5,759,861,968 Rls. 177,666 $
25 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 52062300 ک ک كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسيکتكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد ( نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 59,940 5,245,851,897 Rls. 142,857 $
26 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 52052400 ک نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي كمتراز 125 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 39,960 4,020,631,344 Rls. 113,886 $
27 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 52052400 ک نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي كمتراز 125 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 39,982 3,144,864,000 Rls. 96,000 $
28 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 48,819 3,137,341,262 Rls. 96,679 $
29 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 39,964 2,657,593,297 Rls. 81,926 $
30 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 14042000 لينتر پنبه 113,128 2,486,998,036 Rls. 70,139 $
31 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 14042000 لينتر پنبه 141,759 2,229,495,045 Rls. 68,752 $
32 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 52052400 ک نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي كمتراز 125 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 20,000 2,093,097,000 Rls. 57,000 $
33 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 19,980 2,054,319,624 Rls. 55,944 $
34 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 52052400 ک نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي كمتراز 125 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 19,890 2,003,300,910 Rls. 61,659 $
35 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 52052400 ک نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي كمتراز 125 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 19,786 1,981,175,520 Rls. 55,402 $
36 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 19,910 1,664,129,700 Rls. 48,780 $
37 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 19,955 1,621,632,410 Rls. 48,890 $
38 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 28332500 سولفات هااز مس 23,000 1,453,797,960 Rls. 44,845 $
39 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 27101950 روغن صنعتي 59,620 1,214,094,092 Rls. 37,305 $
40 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 18,526 1,089,079,673 Rls. 33,347 $
مجموع کل
441,479,757,334 ريال
مجموع کل
12,874,255 دلار
[1]