آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 مشهد چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 10,492 24,765,534,483 Rls. 763,485 $
2 4 1396 مشهد چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 13,565 23,574,418,309 Rls. 725,250 $
3 3 1396 مشهد چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 10,101 21,248,234,875 Rls. 654,871 $
4 7 1396 مشهد چين 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 12,764 19,935,070,047 Rls. 591,002 $
5 7 1396 مشهد چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 16,827 18,369,640,000 Rls. 541,207 $
6 2 1396 مشهد چين 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 33,002 18,059,858,087 Rls. 556,759 $
7 3 1396 مشهد چين 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 15,834 16,180,548,188 Rls. 498,677 $
8 12 1396 مشهد چين 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 22,666 15,411,443,116 Rls. 415,970 $
9 7 1396 مشهد چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 7,178 14,802,239,466 Rls. 433,892 $
10 5 1396 مشهد چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 6,518 14,160,513,796 Rls. 431,434 $
11 2 1396 مشهد چين 85399020 تيوپ وايراوت لامپ كم مصرف 62,726 13,819,895,000 Rls. 425,896 $
12 7 1396 مشهد چين 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 20,626 13,639,802,284 Rls. 401,591 $
13 11 1396 مشهد چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 8,106 13,330,492,220 Rls. 366,073 $
14 4 1396 مشهد چين 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 22,628 13,220,421,654 Rls. 406,583 $
15 11 1396 مشهد چين 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 17,028 13,167,267,289 Rls. 360,186 $
16 11 1396 مشهد چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 27,126 12,135,675,000 Rls. 328,391 $
17 6 1396 مشهد چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 6,067 12,104,667,198 Rls. 366,843 $
18 9 1396 مشهد چين 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 11,241 11,591,790,190 Rls. 328,957 $
19 3 1396 مشهد چين 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 32,551 9,674,513,948 Rls. 298,107 $
20 5 1396 مشهد چين 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 15,737 9,384,240,041 Rls. 286,351 $
21 9 1396 مشهد چين 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 11,836 7,887,484,731 Rls. 223,421 $
22 8 1396 مشهد چين 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 7,840 7,566,330,492 Rls. 215,264 $
23 3 1396 مشهد چين 85399020 تيوپ وايراوت لامپ كم مصرف 25,556 7,457,832,000 Rls. 229,818 $
24 9 1396 مشهد چين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 7,029 7,378,674,853 Rls. 207,407 $
25 6 1396 مشهد چين 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 3,602 6,866,266,888 Rls. 206,956 $
26 7 1396 مشهد چين 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 3,145 6,641,201,300 Rls. 194,806 $
27 1 1396 مشهد چين 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 3,541 6,474,792,484 Rls. 199,687 $
28 2 1396 مشهد چين 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 3,169 5,883,249,686 Rls. 181,363 $
29 10 1396 مشهد چين 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 8,926 5,796,037,946 Rls. 160,120 $
30 1 1396 مشهد چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 3,035 5,556,775,373 Rls. 171,420 $
31 2 1396 مشهد چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 5,980 5,037,407,766 Rls. 155,293 $
32 12 1396 مشهد چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 2,415 5,015,837,136 Rls. 135,365 $
33 12 1396 مشهد چين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 4,431 4,924,494,360 Rls. 132,028 $
34 2 1396 مشهد چين 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 15,804 4,752,339,229 Rls. 146,505 $
35 9 1396 مشهد چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 2,740 4,738,197,863 Rls. 134,455 $
36 4 1396 مشهد چين 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 13,269 4,310,948,256 Rls. 132,684 $
37 2 1396 مشهد چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 7,602 4,170,681,993 Rls. 128,566 $
38 2 1396 مشهد چين 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 6,848 3,958,859,387 Rls. 122,043 $
39 8 1396 مشهد چين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 4,179 3,859,607,968 Rls. 112,145 $
40 12 1396 مشهد چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 23,987 3,766,652,720 Rls. 114,760 $
41 3 1396 مشهد چين 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 12,139 3,680,615,845 Rls. 113,446 $
42 7 1396 مشهد چين 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 12,021 3,639,955,734 Rls. 106,697 $
43 12 1396 مشهد چين 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 31,458 3,609,450,000 Rls. 97,411 $
44 2 1396 مشهد چين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 3,713 3,567,277,903 Rls. 109,969 $
45 2 1396 مشهد چين 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 4,352 3,559,444,862 Rls. 109,727 $
46 11 1396 مشهد چين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 3,178 3,317,483,652 Rls. 90,756 $
47 12 1396 مشهد چين 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 1,855 3,195,554,694 Rls. 86,081 $
48 5 1396 مشهد چين 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 11,354 3,184,186,704 Rls. 97,014 $
49 11 1396 مشهد چين 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 25,000 3,153,412,500 Rls. 87,500 $
50 3 1396 مشهد چين 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 7,362 3,039,127,400 Rls. 93,653 $
51 8 1396 مشهد چين 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 5,778 3,033,255,348 Rls. 87,630 $
52 11 1396 مشهد چين 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 1,237 2,895,855,900 Rls. 79,222 $
53 4 1396 مشهد چين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 2,831 2,775,645,870 Rls. 85,515 $
54 6 1396 مشهد چين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 2,724 2,609,062,412 Rls. 78,371 $
55 2 1396 مشهد چين 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 25,613 2,607,625,182 Rls. 80,395 $
56 2 1396 مشهد چين 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 4,604 2,590,542,881 Rls. 79,851 $
57 10 1396 مشهد چين 84823000 رولربيرينگ كروي (Spherical) 8,909 2,574,764,477 Rls. 71,444 $
58 5 1396 مشهد چين 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 22,000 2,514,743,000 Rls. 77,000 $
59 6 1396 مشهد چين 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 3,620 2,302,368,000 Rls. 69,684 $
60 3 1396 مشهد چين 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 1,191 2,294,546,980 Rls. 70,717 $
61 5 1396 مشهد چين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 2,383 2,271,747,053 Rls. 69,437 $
62 8 1396 مشهد چين 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 2,861 2,162,917,395 Rls. 61,536 $
63 1 1396 مشهد چين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 2,199 2,054,346,228 Rls. 63,351 $
64 4 1396 مشهد چين 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 21,107 2,052,722,725 Rls. 63,117 $
65 6 1396 مشهد چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 7,501 2,032,447,085 Rls. 61,225 $
66 5 1396 مشهد چين 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 1,017 1,999,903,144 Rls. 61,236 $
67 6 1396 مشهد چين 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 3,419 1,939,367,202 Rls. 58,330 $
68 1 1396 مشهد چين 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 2,425 1,899,646,299 Rls. 58,580 $
69 6 1396 مشهد چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 652 1,875,060,498 Rls. 56,543 $
70 9 1396 مشهد چين 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 3,129 1,846,532,619 Rls. 52,303 $
71 4 1396 مشهد چين 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,970 1,769,343,210 Rls. 54,410 $
72 10 1396 مشهد چين 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 860 1,705,847,164 Rls. 47,311 $
73 2 1396 مشهد چين 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 18,020 1,703,779,000 Rls. 52,526 $
74 7 1396 مشهد چين 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,944 1,581,278,117 Rls. 46,612 $
75 9 1396 مشهد چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 901 1,563,414,373 Rls. 44,314 $
76 11 1396 مشهد چين 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 14,235 1,539,090,812 Rls. 42,412 $
77 7 1396 مشهد چين 90015010 عدسي عينک تک کانون ا زسايرموا د 470 1,525,615,000 Rls. 45,500 $
78 6 1396 مشهد چين 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 14,985 1,524,564,013 Rls. 45,964 $
79 3 1396 مشهد چين 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 16,172 1,497,731,855 Rls. 46,154 $
80 8 1396 مشهد چين 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 540 1,495,883,817 Rls. 43,438 $
81 4 1396 مشهد چين 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 738 1,424,354,744 Rls. 43,774 $
82 11 1396 مشهد چين 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 22,947 1,412,706,306 Rls. 38,228 $
83 3 1396 مشهد چين 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 2,065 1,375,863,897 Rls. 42,393 $
84 10 1396 مشهد چين 94052010 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان كه فقط جهت به كار گرفتن با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند 9,508 1,375,000,695 Rls. 38,287 $
85 10 1396 مشهد چين 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,879 1,361,900,819 Rls. 37,530 $
86 5 1396 مشهد چين 90015010 عدسي عينک تک کانون ا زسايرموا د 995 1,332,728,750 Rls. 40,750 $
87 11 1396 مشهد چين 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 779 1,329,492,961 Rls. 35,880 $
88 1 1396 مشهد چين 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 4,002 1,319,762,372 Rls. 40,698 $
89 10 1396 مشهد چين 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 23,160 1,311,155,434 Rls. 36,382 $
90 12 1396 مشهد چين 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 2,101 1,304,919,074 Rls. 35,102 $
91 3 1396 مشهد چين 90015010 عدسي عينک تک کانون ا زسايرموا د 1,267 1,298,040,000 Rls. 40,000 $
92 12 1396 مشهد چين 94052010 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان كه فقط جهت به كار گرفتن با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند 8,667 1,292,213,418 Rls. 34,760 $
93 4 1396 مشهد چين 94052010 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان كه فقط جهت به كار گرفتن با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند 9,536 1,249,096,816 Rls. 38,440 $
94 4 1396 مشهد چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,662 1,234,262,766 Rls. 37,891 $
95 1 1396 مشهد چين 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 13,978 1,205,995,627 Rls. 37,204 $
96 4 1396 مشهد چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 425 1,204,715,049 Rls. 37,013 $
97 9 1396 مشهد چين 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 11,189 1,186,912,137 Rls. 33,681 $
98 6 1396 مشهد چين 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 23,396 1,183,282,155 Rls. 35,544 $
99 1 1396 مشهد چين 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,451 1,160,870,412 Rls. 35,800 $
100 7 1396 مشهد چين 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 21,398 1,130,921,757 Rls. 33,319 $
مجموع کل
542,500,289,764 ريال
مجموع کل
16,084,689 دلار