آمار کل " واردات از" کشور (مالزي) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 مشهد مالزي 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 59,740 80,090,355,000 Rls. 2,433,544 $
2 4 1396 مشهد مالزي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 273,600 19,659,106,280 Rls. 605,678 $
3 12 1396 مشهد مالزي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 212,800 16,951,585,437 Rls. 454,478 $
4 10 1396 مشهد مالزي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 212,800 16,632,693,358 Rls. 461,302 $
5 7 1396 مشهد مالزي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 212,800 15,406,792,778 Rls. 453,915 $
6 5 1396 مشهد مالزي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 212,800 15,342,777,856 Rls. 468,353 $
7 3 1396 مشهد مالزي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 182,400 13,223,221,882 Rls. 407,495 $
8 11 1396 مشهد مالزي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 121,600 9,649,716,595 Rls. 262,785 $
9 5 1396 مشهد مالزي 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 73,237 6,594,700,000 Rls. 201,926 $
10 7 1396 مشهد مالزي 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 36,000 3,186,059,760 Rls. 95,334 $
11 12 1396 مشهد مالزي 85272100 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , توا م شده با دستگاه ضبط يا باز توليد صوت 1,360 1,670,995,200 Rls. 44,800 $
12 11 1396 مشهد مالزي 85272100 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , توا م شده با دستگاه ضبط يا باز توليد صوت 1,088 1,316,080,640 Rls. 35,840 $
مجموع کل
199,724,084,786 ريال
مجموع کل
5,925,450 دلار
[1]