آمار کل " واردات از" کشور (قزاقستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 مشهد قزاقستان 10039000 جو باستثناي بذر 6,627,831 42,773,398,653 Rls. 1,231,990 $
2 10 1396 مشهد قزاقستان 10039000 جو باستثناي بذر 2,111,060 15,764,060,642 Rls. 443,532 $
3 9 1396 مشهد قزاقستان 10039000 جو باستثناي بذر 2,264,908 14,781,346,454 Rls. 419,591 $
4 11 1396 مشهد قزاقستان 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 253,368 11,237,349,790 Rls. 307,418 $
5 1 1396 مشهد قزاقستان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 1,952,070 11,101,738,132 Rls. 342,395 $
6 5 1396 مشهد قزاقستان 10039000 جو باستثناي بذر 1,498,050 8,924,560,212 Rls. 273,398 $
7 1 1396 مشهد قزاقستان 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 396,000 8,780,573,340 Rls. 270,688 $
8 1 1396 مشهد قزاقستان 10039000 جو باستثناي بذر 1,584,950 8,693,512,135 Rls. 268,113 $
9 11 1396 مشهد قزاقستان 10039000 جو باستثناي بذر 960,000 8,165,456,640 Rls. 222,365 $
10 3 1396 مشهد قزاقستان 23064100 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از دانهکهاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك 728,200 7,978,300,260 Rls. 245,863 $
11 5 1396 مشهد قزاقستان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 1,118,040 6,806,923,910 Rls. 208,299 $
12 7 1396 مشهد قزاقستان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 1,000,000 6,570,625,380 Rls. 197,054 $
13 2 1396 مشهد قزاقستان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 881,440 5,080,115,136 Rls. 156,610 $
14 4 1396 مشهد قزاقستان 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 490,280 4,387,148,010 Rls. 135,031 $
15 2 1396 مشهد قزاقستان 10039000 جو باستثناي بذر 385,900 2,155,062,409 Rls. 66,414 $
16 2 1396 مشهد قزاقستان 23064100 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از دانهکهاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك 192,600 2,083,604,580 Rls. 64,222 $
17 6 1396 مشهد قزاقستان 07132010 لپه 64,600 2,008,904,960 Rls. 60,802 $
18 3 1396 مشهد قزاقستان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 181,040 1,044,557,350 Rls. 32,196 $
19 5 1396 مشهد قزاقستان 10049000 جو دو سر باستثناي بذر 94,350 617,619,818 Rls. 18,948 $
مجموع کل
168,954,857,811 ريال
مجموع کل
4,964,929 دلار
[1]