آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري چك) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 مشهد جمهوري چك 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 6,072 10,382,695,781 Rls. 282,852 $
2 6 1396 مشهد جمهوري چك 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 3,352 9,859,717,341 Rls. 298,920 $
3 12 1396 مشهد جمهوري چك 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 5,523 6,601,681,053 Rls. 176,588 $
4 12 1396 مشهد جمهوري چك 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 2,765 6,029,023,850 Rls. 161,362 $
5 8 1396 مشهد جمهوري چك 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,653 5,594,639,267 Rls. 159,899 $
6 7 1396 مشهد جمهوري چك 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 6,107 5,592,719,792 Rls. 166,512 $
7 8 1396 مشهد جمهوري چك 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 2,826 4,843,893,533 Rls. 137,578 $
8 3 1396 مشهد جمهوري چك 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,578 4,766,062,759 Rls. 146,876 $
9 2 1396 مشهد جمهوري چك 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,963 3,951,109,722 Rls. 121,799 $
10 1 1396 مشهد جمهوري چك 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 3,429 3,920,813,092 Rls. 120,914 $
11 7 1396 مشهد جمهوري چك 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,484 3,870,471,227 Rls. 114,973 $
12 5 1396 مشهد جمهوري چك 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 2,686 3,498,208,795 Rls. 106,973 $
13 2 1396 مشهد جمهوري چك 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 2,578 3,449,671,601 Rls. 106,339 $
14 4 1396 مشهد جمهوري چك 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 976 3,255,840,808 Rls. 100,055 $
15 10 1396 مشهد جمهوري چك 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 2,149 2,999,596,938 Rls. 83,169 $
16 5 1396 مشهد جمهوري چك 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,559 2,852,994,087 Rls. 87,261 $
17 1 1396 مشهد جمهوري چك 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,252 2,776,388,857 Rls. 85,617 $
18 12 1396 مشهد جمهوري چك 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 5,962 2,712,898,608 Rls. 72,734 $
19 6 1396 مشهد جمهوري چك 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,647 2,581,775,729 Rls. 78,109 $
20 10 1396 مشهد جمهوري چك 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,698 2,361,990,431 Rls. 65,265 $
21 3 1396 مشهد جمهوري چك 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 2,113 2,336,544,421 Rls. 72,008 $
22 4 1396 مشهد جمهوري چك 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,581 2,041,028,119 Rls. 62,720 $
23 11 1396 مشهد جمهوري چك 90308400 سايروسايل سنجش همراه باآلات ضبط كننده 240 1,805,195,700 Rls. 49,160 $
24 10 1396 مشهد جمهوري چك 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 3,749 1,556,196,265 Rls. 42,884 $
25 10 1396 مشهد جمهوري چك 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,266 1,480,166,992 Rls. 40,871 $
26 9 1396 مشهد جمهوري چك 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 510 1,453,275,034 Rls. 41,141 $
27 9 1396 مشهد جمهوري چك 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 3,390 1,327,345,470 Rls. 37,553 $
28 12 1396 مشهد جمهوري چك 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,036 1,321,498,578 Rls. 35,281 $
29 3 1396 مشهد جمهوري چك 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 969 1,121,079,978 Rls. 34,548 $
30 1 1396 مشهد جمهوري چك 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 1,587 1,099,029,240 Rls. 33,891 $
31 8 1396 مشهد جمهوري چك 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 33 1,086,619,500 Rls. 31,568 $
32 12 1396 مشهد جمهوري چك 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 189 1,047,088,286 Rls. 28,006 $
33 4 1396 مشهد جمهوري چك 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 873 965,683,342 Rls. 29,675 $
34 6 1396 مشهد جمهوري چك 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 3,789 923,005,604 Rls. 28,046 $
35 4 1396 مشهد جمهوري چك 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 784 906,331,200 Rls. 27,849 $
36 5 1396 مشهد جمهوري چك 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 339 862,667,457 Rls. 26,235 $
37 12 1396 مشهد جمهوري چك 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 909 830,744,640 Rls. 22,376 $
38 10 1396 مشهد جمهوري چك 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 160 826,448,686 Rls. 22,793 $
39 7 1396 مشهد جمهوري چك 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 1,014 815,204,640 Rls. 24,090 $
40 2 1396 مشهد جمهوري چك 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 3,168 749,009,065 Rls. 23,091 $
41 6 1396 مشهد جمهوري چك 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 927 716,918,580 Rls. 21,771 $
42 9 1396 مشهد جمهوري چك 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 851 714,089,419 Rls. 20,110 $
43 3 1396 مشهد جمهوري چك 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 556 659,036,632 Rls. 20,310 $
44 8 1396 مشهد جمهوري چك 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 773 643,114,486 Rls. 18,513 $
45 3 1396 مشهد جمهوري چك 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 289 641,908,200 Rls. 19,781 $
46 6 1396 مشهد جمهوري چك 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 53 591,903,594 Rls. 17,938 $
47 6 1396 مشهد جمهوري چك 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 515 577,192,904 Rls. 17,321 $
48 11 1396 مشهد جمهوري چك 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 275 507,182,627 Rls. 13,816 $
49 8 1396 مشهد جمهوري چك 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 517 487,108,012 Rls. 13,858 $
50 9 1396 مشهد جمهوري چك 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 15 461,662,135 Rls. 12,972 $
51 1 1396 مشهد جمهوري چك 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 1,790 438,261,282 Rls. 13,515 $
52 6 1396 مشهد جمهوري چك 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 477 431,067,157 Rls. 13,047 $
53 12 1396 مشهد جمهوري چك 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 105 430,912,512 Rls. 11,432 $
54 7 1396 مشهد جمهوري چك 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 126 398,363,618 Rls. 11,881 $
55 11 1396 مشهد جمهوري چك 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 417 374,007,300 Rls. 10,232 $
56 8 1396 مشهد جمهوري چك 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 105 372,971,520 Rls. 10,835 $
57 10 1396 مشهد جمهوري چك 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 423 366,537,960 Rls. 10,101 $
58 9 1396 مشهد جمهوري چك 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 593 363,152,430 Rls. 10,278 $
59 7 1396 مشهد جمهوري چك 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 253 343,685,041 Rls. 10,139 $
60 9 1396 مشهد جمهوري چك 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 5 343,147,896 Rls. 9,642 $
61 1 1396 مشهد جمهوري چك 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 397 321,114,599 Rls. 9,902 $
62 5 1396 مشهد جمهوري چك 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 359 316,844,432 Rls. 9,688 $
63 2 1396 مشهد جمهوري چك 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 259 299,144,817 Rls. 9,222 $
64 4 1396 مشهد جمهوري چك 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 108 292,842,000 Rls. 8,998 $
65 4 1396 مشهد جمهوري چك 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 1,098 292,390,905 Rls. 8,984 $
66 8 1396 مشهد جمهوري چك 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 300 241,299,900 Rls. 6,874 $
67 7 1396 مشهد جمهوري چك 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 13 236,884,878 Rls. 7,065 $
68 2 1396 مشهد جمهوري چك 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 288 232,889,204 Rls. 7,180 $
69 11 1396 مشهد جمهوري چك 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 59 214,468,241 Rls. 5,804 $
70 12 1396 مشهد جمهوري چك 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 303 210,480,368 Rls. 5,643 $
71 5 1396 مشهد جمهوري چك 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 270 208,629,000 Rls. 6,339 $
72 9 1396 مشهد جمهوري چك 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 27 204,449,184 Rls. 5,801 $
73 5 1396 مشهد جمهوري چك 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 59 177,976,893 Rls. 5,442 $
74 8 1396 مشهد جمهوري چك 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 49 156,446,826 Rls. 4,474 $
75 8 1396 مشهد جمهوري چك 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 111 146,226,172 Rls. 4,160 $
76 9 1396 مشهد جمهوري چك 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 61 137,894,609 Rls. 3,897 $
77 7 1396 مشهد جمهوري چك 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 473 132,773,108 Rls. 3,960 $
78 8 1396 مشهد جمهوري چك 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 9 126,023,580 Rls. 3,661 $
79 4 1396 مشهد جمهوري چك 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 34 101,584,068 Rls. 3,122 $
80 4 1396 مشهد جمهوري چك 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 117 86,521,500 Rls. 2,659 $
81 3 1396 مشهد جمهوري چك 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 14 76,898,426 Rls. 2,370 $
82 10 1396 مشهد جمهوري چك 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 4 63,169,308 Rls. 1,741 $
83 3 1396 مشهد جمهوري چك 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 20 60,276,830 Rls. 1,857 $
84 6 1396 مشهد جمهوري چك 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 55 58,292,712 Rls. 1,757 $
85 10 1396 مشهد جمهوري چك 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 78 53,360,302 Rls. 1,470 $
86 8 1396 مشهد جمهوري چك 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 87 41,438,919 Rls. 1,209 $
87 9 1396 مشهد جمهوري چك 84821000 بلبرينگ. 1 40,936,795 Rls. 1,150 $
88 9 1396 مشهد جمهوري چك 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 2 34,636,896 Rls. 973 $
89 9 1396 مشهد جمهوري چك 84146090 ---ساير كلاهك ها كه بزرگترين ضلع افقي آنها حداكثر 120 سانتيمتر باشد غير از هود آشپزخانه 2 33,549,264 Rls. 943 $
90 11 1396 مشهد جمهوري چك 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3 22,769,376 Rls. 616 $
91 8 1396 مشهد جمهوري چك 59011000 پارچه نسجي اندوده باصمغ ياباموا دنشاسته ا ي, برا ي صحافي,جلدسازي, غلاف سازي يامصارف همانند 11 8,346,654 Rls. 244 $
92 2 1396 مشهد جمهوري چك 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 5 4,972,253 Rls. 153 $
مجموع کل
130,954,110,812 ريال
مجموع کل
3,812,431 دلار
[1]