آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 مشهد جمهوري كره 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 65,084 48,468,218,864 Rls. 1,350,353 $
2 6 1396 مشهد جمهوري كره 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 60,063 38,957,338,481 Rls. 1,176,462 $
3 9 1396 مشهد جمهوري كره 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 54,162 38,701,860,127 Rls. 1,096,279 $
4 4 1396 مشهد جمهوري كره 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 62,628 38,091,642,186 Rls. 1,171,004 $
5 5 1396 مشهد جمهوري كره 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 55,181 36,302,565,351 Rls. 1,108,570 $
6 7 1396 مشهد جمهوري كره 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 48,396 32,241,557,487 Rls. 951,403 $
7 3 1396 مشهد جمهوري كره 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 47,616 32,120,233,862 Rls. 989,815 $
8 11 1396 مشهد جمهوري كره 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 43,651 31,355,038,694 Rls. 852,187 $
9 8 1396 مشهد جمهوري كره 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 48,046 31,228,609,822 Rls. 898,430 $
10 12 1396 مشهد جمهوري كره 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 41,561 29,515,038,223 Rls. 793,953 $
11 2 1396 مشهد جمهوري كره 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 39,792 24,311,770,228 Rls. 749,395 $
12 1 1396 مشهد جمهوري كره 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 34,193 21,052,159,610 Rls. 649,095 $
13 2 1396 مشهد جمهوري كره 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 18,254 9,021,790,703 Rls. 278,093 $
14 1 1396 مشهد جمهوري كره 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 15,279 8,106,230,018 Rls. 249,965 $
15 2 1396 مشهد جمهوري كره 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 12,702 7,385,809,301 Rls. 227,689 $
16 10 1396 مشهد جمهوري كره 83023090 ک ک ک سايريراق الات واتصالات واشياء همانند براي وسايل نقليه موتوري غيراز فنرگازي 19,912 6,449,667,208 Rls. 178,975 $
17 4 1396 مشهد جمهوري كره 83023090 ک ک ک سايريراق الات واتصالات واشياء همانند براي وسايل نقليه موتوري غيراز فنرگازي 20,048 5,499,822,078 Rls. 169,195 $
18 2 1396 مشهد جمهوري كره 83023090 ک ک ک سايريراق الات واتصالات واشياء همانند براي وسايل نقليه موتوري غيراز فنرگازي 20,048 5,497,730,635 Rls. 169,461 $
19 2 1396 مشهد جمهوري كره 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 10,606 5,147,795,023 Rls. 158,682 $
20 10 1396 مشهد جمهوري كره 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 5,914 4,769,516,464 Rls. 131,889 $
21 3 1396 مشهد جمهوري كره 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 8,737 4,338,837,018 Rls. 133,675 $
22 1 1396 مشهد جمهوري كره 83023090 ک ک ک سايريراق الات واتصالات واشياء همانند براي وسايل نقليه موتوري غيراز فنرگازي 12,764 3,705,697,294 Rls. 114,258 $
23 8 1396 مشهد جمهوري كره 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 5,767 3,634,422,806 Rls. 104,206 $
24 5 1396 مشهد جمهوري كره 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 6,450 3,578,233,694 Rls. 109,019 $
25 6 1396 مشهد جمهوري كره 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 6,420 3,568,218,499 Rls. 108,420 $
26 9 1396 مشهد جمهوري كره 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 4,636 3,253,554,851 Rls. 92,176 $
27 8 1396 مشهد جمهوري كره 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 4,818 3,200,078,932 Rls. 92,443 $
28 11 1396 مشهد جمهوري كره 84821000 بلبرينگ. 4,166 2,919,586,939 Rls. 79,010 $
29 9 1396 مشهد جمهوري كره 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 3,580 2,904,286,363 Rls. 82,333 $
30 12 1396 مشهد جمهوري كره 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 3,662 2,790,797,612 Rls. 74,977 $
31 9 1396 مشهد جمهوري كره 84821000 بلبرينگ. 4,164 2,736,179,489 Rls. 77,649 $
32 10 1396 مشهد جمهوري كره 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 18,020 2,714,578,496 Rls. 75,462 $
33 5 1396 مشهد جمهوري كره 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 22,180 2,707,418,436 Rls. 82,660 $
34 9 1396 مشهد جمهوري كره 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 20,970 2,560,869,768 Rls. 72,401 $
35 6 1396 مشهد جمهوري كره 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 20,000 2,490,015,360 Rls. 75,364 $
36 10 1396 مشهد جمهوري كره 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 2,815 2,477,414,572 Rls. 68,714 $
37 7 1396 مشهد جمهوري كره 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 20,130 2,449,254,871 Rls. 72,342 $
38 10 1396 مشهد جمهوري كره 84821000 بلبرينگ. 3,524 2,398,192,446 Rls. 66,544 $
39 6 1396 مشهد جمهوري كره 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 3,285 2,365,871,361 Rls. 71,615 $
40 8 1396 مشهد جمهوري كره 84821000 بلبرينگ. 3,715 2,277,592,756 Rls. 66,454 $
41 4 1396 مشهد جمهوري كره 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 20,970 2,274,153,496 Rls. 69,917 $
42 12 1396 مشهد جمهوري كره 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,431 2,262,380,827 Rls. 61,092 $
43 4 1396 مشهد جمهوري كره 84821000 بلبرينگ. 3,846 2,218,399,011 Rls. 68,279 $
44 6 1396 مشهد جمهوري كره 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 18,187 2,179,815,495 Rls. 65,915 $
45 12 1396 مشهد جمهوري كره 83023090 ک ک ک سايريراق الات واتصالات واشياء همانند براي وسايل نقليه موتوري غيراز فنرگازي 7,284 2,141,891,285 Rls. 57,616 $
46 12 1396 مشهد جمهوري كره 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 5,760 2,096,242,200 Rls. 56,201 $
47 3 1396 مشهد جمهوري كره 84821000 بلبرينگ. 3,525 2,075,826,525 Rls. 63,971 $
48 8 1396 مشهد جمهوري كره 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 1,790 2,051,305,287 Rls. 59,593 $
49 1 1396 مشهد جمهوري كره 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,030 2,039,242,180 Rls. 62,896 $
50 6 1396 مشهد جمهوري كره 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 16,435 2,037,768,774 Rls. 61,408 $
51 9 1396 مشهد جمهوري كره 83023090 ک ک ک سايريراق الات واتصالات واشياء همانند براي وسايل نقليه موتوري غيراز فنرگازي 7,284 2,016,786,840 Rls. 57,126 $
52 6 1396 مشهد جمهوري كره 83023090 ک ک ک سايريراق الات واتصالات واشياء همانند براي وسايل نقليه موتوري غيراز فنرگازي 5,480 2,003,420,019 Rls. 60,400 $
53 8 1396 مشهد جمهوري كره 83023090 ک ک ک سايريراق الات واتصالات واشياء همانند براي وسايل نقليه موتوري غيراز فنرگازي 7,284 1,938,107,102 Rls. 55,430 $
54 7 1396 مشهد جمهوري كره 84821000 بلبرينگ. 3,203 1,935,417,358 Rls. 57,722 $
55 7 1396 مشهد جمهوري كره 83023090 ک ک ک سايريراق الات واتصالات واشياء همانند براي وسايل نقليه موتوري غيراز فنرگازي 7,284 1,838,891,457 Rls. 54,843 $
56 12 1396 مشهد جمهوري كره 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 13,980 1,823,261,136 Rls. 48,964 $
57 5 1396 مشهد جمهوري كره 84821000 بلبرينگ. 3,075 1,821,202,333 Rls. 55,686 $
58 11 1396 مشهد جمهوري كره 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 2,203 1,809,844,424 Rls. 49,419 $
59 5 1396 مشهد جمهوري كره 83023090 ک ک ک سايريراق الات واتصالات واشياء همانند براي وسايل نقليه موتوري غيراز فنرگازي 7,284 1,786,005,312 Rls. 54,415 $
60 6 1396 مشهد جمهوري كره 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 3,090 1,772,376,520 Rls. 53,707 $
61 1 1396 مشهد جمهوري كره 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 2,250 1,690,592,320 Rls. 52,145 $
62 7 1396 مشهد جمهوري كره 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 300 1,620,825,254 Rls. 47,753 $
63 5 1396 مشهد جمهوري كره 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 2,112 1,605,367,807 Rls. 49,031 $
64 10 1396 مشهد جمهوري كره 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 1,285 1,571,114,484 Rls. 43,295 $
65 3 1396 مشهد جمهوري كره 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 2,756 1,570,970,665 Rls. 48,407 $
66 10 1396 مشهد جمهوري كره 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 11,090 1,548,196,125 Rls. 42,947 $
67 6 1396 مشهد جمهوري كره 84821000 بلبرينگ. 2,562 1,543,281,131 Rls. 46,533 $
68 2 1396 مشهد جمهوري كره 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 13,980 1,516,262,088 Rls. 46,736 $
69 2 1396 مشهد جمهوري كره 84821000 بلبرينگ. 2,562 1,439,607,731 Rls. 44,380 $
70 3 1396 مشهد جمهوري كره 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 13,980 1,437,711,082 Rls. 44,306 $
71 11 1396 مشهد جمهوري كره 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 10,485 1,362,467,944 Rls. 37,138 $
72 5 1396 مشهد جمهوري كره 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 16,300 1,270,405,673 Rls. 38,601 $
73 3 1396 مشهد جمهوري كره 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 16,340 1,269,348,506 Rls. 39,124 $
74 8 1396 مشهد جمهوري كره 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 10,485 1,225,755,490 Rls. 35,238 $
75 11 1396 مشهد جمهوري كره 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 4,212 1,221,297,762 Rls. 33,259 $
76 3 1396 مشهد جمهوري كره 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 9,318 1,170,824,151 Rls. 36,088 $
77 7 1396 مشهد جمهوري كره 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,855 1,112,810,135 Rls. 32,969 $
78 1 1396 مشهد جمهوري كره 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 8,604 1,055,497,940 Rls. 32,557 $
79 10 1396 مشهد جمهوري كره 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 7,255 1,046,065,219 Rls. 29,126 $
80 5 1396 مشهد جمهوري كره 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,201 1,004,001,648 Rls. 30,650 $
81 1 1396 مشهد جمهوري كره 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 6,076 982,131,864 Rls. 30,287 $
82 2 1396 مشهد جمهوري كره 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 263 885,904,613 Rls. 27,311 $
83 11 1396 مشهد جمهوري كره 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 75 866,333,946 Rls. 23,684 $
84 10 1396 مشهد جمهوري كره 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 207 861,311,391 Rls. 24,154 $
85 12 1396 مشهد جمهوري كره 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 10,177 855,933,170 Rls. 23,024 $
86 12 1396 مشهد جمهوري كره 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 178 850,463,388 Rls. 22,882 $
87 3 1396 مشهد جمهوري كره 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 629 824,259,474 Rls. 25,400 $
88 8 1396 مشهد جمهوري كره 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 285 815,746,615 Rls. 23,480 $
89 10 1396 مشهد جمهوري كره 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 10,153 796,521,690 Rls. 22,381 $
90 6 1396 مشهد جمهوري كره 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 202 793,594,916 Rls. 23,796 $
91 7 1396 مشهد جمهوري كره 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 4,872 765,658,555 Rls. 22,443 $
92 10 1396 مشهد جمهوري كره 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 693 746,594,923 Rls. 20,803 $
93 3 1396 مشهد جمهوري كره 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,390 709,544,911 Rls. 21,867 $
94 1 1396 مشهد جمهوري كره 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 148 709,051,623 Rls. 21,861 $
95 9 1396 مشهد جمهوري كره 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 534 658,295,720 Rls. 18,641 $
96 5 1396 مشهد جمهوري كره 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 6,118 627,992,848 Rls. 19,191 $
97 6 1396 مشهد جمهوري كره 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 633 614,155,538 Rls. 18,535 $
98 4 1396 مشهد جمهوري كره 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 143 608,592,933 Rls. 18,732 $
99 1 1396 مشهد جمهوري كره 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 4,328 605,888,020 Rls. 18,684 $
100 5 1396 مشهد جمهوري كره 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 603 582,754,727 Rls. 17,795 $
مجموع کل
595,860,967,529 ريال
مجموع کل
17,500,451 دلار