آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 مشهد ترکيه 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 163,678 41,370,627,068 Rls. 1,275,351 $
2 8 1396 مشهد ترکيه 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 123,318 36,953,377,683 Rls. 1,060,538 $
3 3 1396 مشهد ترکيه 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 21,501 30,170,630,680 Rls. 929,772 $
4 3 1396 مشهد ترکيه 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 101,892 26,650,347,809 Rls. 821,372 $
5 7 1396 مشهد ترکيه 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 88,145 25,967,803,909 Rls. 765,065 $
6 5 1396 مشهد ترکيه 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 291,972 22,259,416,772 Rls. 681,247 $
7 4 1396 مشهد ترکيه 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 85,724 21,906,157,299 Rls. 674,061 $
8 4 1396 مشهد ترکيه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 19,180 21,224,438,960 Rls. 651,156 $
9 4 1396 مشهد ترکيه 17021990 ک کک ک ساير 192,856 16,954,919,852 Rls. 521,850 $
10 11 1396 مشهد ترکيه 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 50,486 16,439,422,895 Rls. 445,527 $
11 1 1396 مشهد ترکيه 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 11,417 14,656,359,124 Rls. 451,966 $
12 10 1396 مشهد ترکيه 04049010 ک ک ک پودر آبک پنير (کان?­زدا?? شده و کان?­زدا?? نشده) 160,000 13,673,902,230 Rls. 376,806 $
13 6 1396 مشهد ترکيه 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 48,667 13,156,124,223 Rls. 398,189 $
14 8 1396 مشهد ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 60,989 12,030,856,039 Rls. 349,511 $
15 12 1396 مشهد ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 54,401 11,971,470,372 Rls. 318,706 $
16 11 1396 مشهد ترکيه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 8,400 11,404,060,181 Rls. 311,979 $
17 2 1396 مشهد ترکيه 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 180,000 10,807,036,906 Rls. 333,113 $
18 10 1396 مشهد ترکيه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 8,000 10,792,737,047 Rls. 299,333 $
19 5 1396 مشهد ترکيه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 18,385 10,262,771,000 Rls. 313,281 $
20 6 1396 مشهد ترکيه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 8,400 9,885,129,386 Rls. 299,187 $
21 7 1396 مشهد ترکيه 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 31,920 8,053,200,000 Rls. 240,179 $
22 9 1396 مشهد ترکيه 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 25,416 7,396,352,478 Rls. 209,886 $
23 10 1396 مشهد ترکيه 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 24,432 7,374,804,895 Rls. 206,230 $
24 2 1396 مشهد ترکيه 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 5,569 6,323,859,168 Rls. 194,946 $
25 1 1396 مشهد ترکيه 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 24,590 5,875,596,031 Rls. 181,251 $
26 6 1396 مشهد ترکيه 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 80,000 5,537,160,912 Rls. 167,590 $
27 2 1396 مشهد ترکيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 5,000 5,099,639,000 Rls. 157,250 $
28 8 1396 مشهد ترکيه 83091000 طشتک ا زفلزمعمولي. 68,846 5,084,414,398 Rls. 146,134 $
29 4 1396 مشهد ترکيه 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 18,000 4,976,182,380 Rls. 153,160 $
30 10 1396 مشهد ترکيه 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 36,540 4,705,308,000 Rls. 130,500 $
31 11 1396 مشهد ترکيه 28401100 ک ک بدون آب 192,000 3,822,128,640 Rls. 104,086 $
32 12 1396 مشهد ترکيه 83091000 طشتک ا زفلزمعمولي. 45,959 3,818,549,337 Rls. 102,376 $
33 7 1396 مشهد ترکيه 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 22,440 3,800,176,146 Rls. 111,961 $
34 10 1396 مشهد ترکيه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 4,149 3,717,750,033 Rls. 103,281 $
35 12 1396 مشهد ترکيه 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 8,000 3,618,720,000 Rls. 96,000 $
36 7 1396 مشهد ترکيه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 4,331 3,562,095,451 Rls. 106,236 $
37 4 1396 مشهد ترکيه 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 22,080 3,531,229,229 Rls. 108,670 $
38 4 1396 مشهد ترکيه 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 34,973 3,261,127,884 Rls. 100,373 $
39 5 1396 مشهد ترکيه 83091000 طشتک ا زفلزمعمولي. 46,018 3,142,562,618 Rls. 96,248 $
40 2 1396 مشهد ترکيه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 4,185 2,916,614,228 Rls. 89,912 $
41 10 1396 مشهد ترکيه 84622100 ماشين هاي خم کردن, تاکردن،راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها),باکنترل شماره ا ي 1,050 2,523,402,456 Rls. 70,904 $
42 10 1396 مشهد ترکيه 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 23,580 2,442,395,025 Rls. 67,739 $
43 5 1396 مشهد ترکيه 04049010 ک ک ک پودر آبک پنير (کان?­زدا?? شده و کان?­زدا?? نشده) 20,000 2,306,903,280 Rls. 70,537 $
44 8 1396 مشهد ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 22,000 2,228,359,140 Rls. 64,736 $
45 6 1396 مشهد ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 22,060 2,179,555,362 Rls. 65,711 $
46 5 1396 مشهد ترکيه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 2,542 2,032,645,604 Rls. 62,048 $
47 4 1396 مشهد ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 14,630 1,993,977,331 Rls. 61,446 $
48 4 1396 مشهد ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 22,183 1,982,530,614 Rls. 61,010 $
49 12 1396 مشهد ترکيه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 2,135 1,973,607,460 Rls. 52,749 $
50 5 1396 مشهد ترکيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 12,835 1,966,878,000 Rls. 60,041 $
51 3 1396 مشهد ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 14,340 1,954,027,499 Rls. 60,228 $
52 9 1396 مشهد ترکيه 84248200 ک ک كشاورزي يا باغباني 19,520 1,923,972,750 Rls. 54,061 $
53 4 1396 مشهد ترکيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 12,927 1,880,178,750 Rls. 57,772 $
54 12 1396 مشهد ترکيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 9,523 1,778,630,800 Rls. 47,845 $
55 10 1396 مشهد ترکيه 83091000 طشتک ا زفلزمعمولي. 22,729 1,732,944,145 Rls. 48,693 $
56 9 1396 مشهد ترکيه 83091000 طشتک ا زفلزمعمولي. 23,101 1,729,968,190 Rls. 49,094 $
57 7 1396 مشهد ترکيه 83091000 طشتک ا زفلزمعمولي. 22,921 1,662,348,568 Rls. 49,245 $
58 12 1396 مشهد ترکيه 73239310 سايرا جزا وقطعات ا شياء سرميزوا شپزخانه ا ز فولادزنگ نزن 3,908 1,586,396,000 Rls. 42,400 $
59 1 1396 مشهد ترکيه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 17,080 1,578,163,625 Rls. 48,673 $
60 6 1396 مشهد ترکيه 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 4,625 1,517,503,124 Rls. 45,407 $
61 4 1396 مشهد ترکيه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 990 1,513,390,158 Rls. 46,573 $
62 4 1396 مشهد ترکيه 84248200 ک ک كشاورزي يا باغباني 21,260 1,501,830,000 Rls. 46,224 $
63 11 1396 مشهد ترکيه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,782 1,467,816,768 Rls. 41,046 $
64 12 1396 مشهد ترکيه 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 21 1,463,905,868 Rls. 39,613 $
65 2 1396 مشهد ترکيه 83091000 طشتک ا زفلزمعمولي. 23,023 1,450,594,311 Rls. 44,720 $
66 2 1396 مشهد ترکيه 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 28,969 1,419,631,925 Rls. 43,749 $
67 9 1396 مشهد ترکيه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,830 1,418,200,560 Rls. 40,171 $
68 4 1396 مشهد ترکيه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,824 1,353,285,000 Rls. 41,582 $
69 6 1396 مشهد ترکيه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,769 1,330,761,384 Rls. 40,123 $
70 7 1396 مشهد ترکيه 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 3,358 1,300,291,111 Rls. 38,528 $
71 10 1396 مشهد ترکيه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 6,947 1,273,767,680 Rls. 35,620 $
72 4 1396 مشهد ترکيه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 7,270 1,253,818,000 Rls. 38,591 $
73 8 1396 مشهد ترکيه 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 25,730 1,139,298,960 Rls. 33,106 $
74 3 1396 مشهد ترکيه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,520 1,106,570,500 Rls. 34,107 $
75 11 1396 مشهد ترکيه 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 23,000 1,033,725,000 Rls. 28,279 $
76 10 1396 مشهد ترکيه 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 15,569 1,019,996,109 Rls. 28,303 $
77 8 1396 مشهد ترکيه 84615090 --- سا?ر 8,900 967,728,000 Rls. 28,236 $
78 11 1396 مشهد ترکيه 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 9,525 962,500,000 Rls. 26,331 $
79 1 1396 مشهد ترکيه 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 26,011 946,600,600 Rls. 29,191 $
80 10 1396 مشهد ترکيه 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 3,800 911,880,000 Rls. 25,500 $
81 2 1396 مشهد ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 10,349 856,003,250 Rls. 26,391 $
82 8 1396 مشهد ترکيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 45,004 845,913,508 Rls. 24,737 $
83 2 1396 مشهد ترکيه 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 1,905 834,719,232 Rls. 25,728 $
84 7 1396 مشهد ترکيه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 2,800 741,734,116 Rls. 21,853 $
85 8 1396 مشهد ترکيه 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 22,994 740,413,440 Rls. 21,176 $
86 9 1396 مشهد ترکيه 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 13,856 693,890,802 Rls. 19,684 $
87 7 1396 مشهد ترکيه 73239310 سايرا جزا وقطعات ا شياء سرميزوا شپزخانه ا ز فولادزنگ نزن 1,829 682,300,000 Rls. 20,000 $
88 10 1396 مشهد ترکيه 84248200 ک ک كشاورزي يا باغباني 3,180 659,792,000 Rls. 18,182 $
89 2 1396 مشهد ترکيه 85286100 پروژكتورها از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 331 651,784,800 Rls. 20,093 $
90 8 1396 مشهد ترکيه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 2,200 587,612,506 Rls. 17,145 $
91 4 1396 مشهد ترکيه 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 1,600 566,452,102 Rls. 17,432 $
92 10 1396 مشهد ترکيه 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 300 557,252,562 Rls. 15,658 $
93 7 1396 مشهد ترکيه 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 825 554,865,480 Rls. 16,548 $
94 9 1396 مشهد ترکيه 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 1,475 551,396,713 Rls. 15,619 $
95 10 1396 مشهد ترکيه 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 1,066 526,527,880 Rls. 14,509 $
96 8 1396 مشهد ترکيه 48194000 کيسه وساک, ا زجمله کيسه هاي قيفي,ا زکاغذيامقوا که درجاي ديگر مذکورنباشد 8,395 488,363,515 Rls. 14,315 $
97 5 1396 مشهد ترکيه 84335390 سايرماشينهابراي بردا شت ريشه ياغده بجزکمباين مخصوص بردا شت چغندرقندوسيب زميني 2,500 478,833,905 Rls. 14,641 $
98 10 1396 مشهد ترکيه 84615090 --- سا?ر 1,800 435,468,000 Rls. 12,000 $
99 3 1396 مشهد ترکيه 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 1,450 433,358,532 Rls. 13,354 $
100 12 1396 مشهد ترکيه 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,850 400,340,500 Rls. 10,700 $
مجموع کل
550,252,062,763 ريال
مجموع کل
16,313,976 دلار