آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 مشهد تايوان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 26,838 19,657,595,021 Rls. 605,983 $
2 12 1396 مشهد تايوان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 14,882 13,118,587,434 Rls. 350,641 $
3 7 1396 مشهد تايوان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 12,364 9,251,713,791 Rls. 274,902 $
4 2 1396 مشهد تايوان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 12,237 8,746,137,891 Rls. 269,575 $
5 12 1396 مشهد تايوان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 7,349 7,918,127,936 Rls. 213,161 $
6 6 1396 مشهد تايوان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 7,823 6,825,975,433 Rls. 206,961 $
7 9 1396 مشهد تايوان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 8,598 6,743,403,275 Rls. 191,096 $
8 6 1396 مشهد تايوان 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 14,391 6,501,124,000 Rls. 196,000 $
9 8 1396 مشهد تايوان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 9,528 6,317,512,428 Rls. 180,870 $
10 4 1396 مشهد تايوان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 9,381 6,309,158,875 Rls. 193,754 $
11 6 1396 مشهد تايوان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 6,549 5,403,876,988 Rls. 163,439 $
12 11 1396 مشهد تايوان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 4,677 5,370,703,773 Rls. 146,925 $
13 5 1396 مشهد تايوان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 6,286 5,361,539,034 Rls. 163,892 $
14 9 1396 مشهد تايوان 84592100 ماشينهاي سوراخ کردن بابردا شتن فلز,باکنترل شماره اي 7,800 4,369,847,625 Rls. 124,978 $
15 7 1396 مشهد تايوان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 5,483 3,978,896,366 Rls. 117,717 $
16 4 1396 مشهد تايوان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 5,177 3,593,956,048 Rls. 110,581 $
17 3 1396 مشهد تايوان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 5,062 3,537,377,050 Rls. 109,016 $
18 9 1396 مشهد تايوان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 4,261 3,201,698,006 Rls. 90,759 $
19 5 1396 مشهد تايوان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 3,210 2,853,754,102 Rls. 87,202 $
20 3 1396 مشهد تايوان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 3,034 2,487,417,271 Rls. 76,667 $
21 10 1396 مشهد تايوان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 2,694 2,139,977,937 Rls. 59,371 $
22 2 1396 مشهد تايوان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 519 1,962,864,387 Rls. 60,502 $
23 2 1396 مشهد تايوان 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 6,000 1,625,611,390 Rls. 50,097 $
24 10 1396 مشهد تايوان 84592100 ماشينهاي سوراخ کردن بابردا شتن فلز,باکنترل شماره اي 2,200 1,522,933,500 Rls. 42,238 $
25 10 1396 مشهد تايوان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,852 1,502,940,648 Rls. 41,701 $
26 4 1396 مشهد تايوان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 593 1,235,458,046 Rls. 37,999 $
27 3 1396 مشهد تايوان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 220 931,631,103 Rls. 28,714 $
28 6 1396 مشهد تايوان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 644 928,503,812 Rls. 27,931 $
29 12 1396 مشهد تايوان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 548 864,391,163 Rls. 23,227 $
30 5 1396 مشهد تايوان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 187 802,601,909 Rls. 24,500 $
31 5 1396 مشهد تايوان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 444 798,939,792 Rls. 24,445 $
32 1 1396 مشهد تايوان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 682 762,507,214 Rls. 23,519 $
33 3 1396 مشهد تايوان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 605 731,035,966 Rls. 22,532 $
34 12 1396 مشهد تايوان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 326 705,803,921 Rls. 18,865 $
35 7 1396 مشهد تايوان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 441 667,558,388 Rls. 19,835 $
36 4 1396 مشهد تايوان 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 148 556,586,190 Rls. 17,131 $
37 11 1396 مشهد تايوان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 351 513,654,972 Rls. 13,901 $
38 7 1396 مشهد تايوان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 114 502,428,769 Rls. 14,837 $
39 11 1396 مشهد تايوان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 736 481,213,434 Rls. 13,064 $
40 10 1396 مشهد تايوان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 355 474,073,290 Rls. 13,149 $
41 6 1396 مشهد تايوان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 340 435,202,557 Rls. 13,194 $
42 9 1396 مشهد تايوان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 90 356,217,418 Rls. 10,109 $
43 4 1396 مشهد تايوان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 199 299,924,903 Rls. 9,240 $
44 2 1396 مشهد تايوان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 299 198,105,409 Rls. 6,107 $
45 8 1396 مشهد تايوان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 184 123,723,792 Rls. 3,520 $
46 7 1396 مشهد تايوان 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 120 119,402,500 Rls. 3,500 $
47 8 1396 مشهد تايوان 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 130 90,874,080 Rls. 2,640 $
48 3 1396 مشهد تايوان 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 120 85,652,160 Rls. 2,640 $
49 10 1396 مشهد تايوان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 113 80,847,641 Rls. 2,243 $
50 9 1396 مشهد تايوان 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 65 69,901,920 Rls. 1,980 $
51 8 1396 مشهد تايوان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 142 56,741,890 Rls. 1,656 $
52 8 1396 مشهد تايوان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 112 49,692,833 Rls. 1,450 $
53 4 1396 مشهد تايوان 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 64 43,796,520 Rls. 1,348 $
54 9 1396 مشهد تايوان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 56 40,289,342 Rls. 1,141 $
55 8 1396 مشهد تايوان 85059010 سرهاي الكترومغناطيسي 250 24,847,925 Rls. 725 $
56 1 1396 مشهد تايوان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 26 23,115,460 Rls. 713 $
57 1 1396 مشهد تايوان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 2 12,838,320 Rls. 396 $
مجموع کل
153,370,292,848 ريال
مجموع کل
4,514,279 دلار
[1]