آمار کل " واردات از" کشور (تاجيكستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 مشهد تاجيكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 395,477 28,036,037,620 Rls. 817,560 $
2 9 1396 مشهد تاجيكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 332,394 21,786,660,584 Rls. 623,261 $
3 3 1396 مشهد تاجيكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 318,284 21,475,544,564 Rls. 661,852 $
4 10 1396 مشهد تاجيكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 308,241 20,923,021,937 Rls. 581,786 $
5 2 1396 مشهد تاجيكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 200,493 13,203,249,761 Rls. 406,908 $
6 11 1396 مشهد تاجيكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 162,881 12,410,782,792 Rls. 336,739 $
7 4 1396 مشهد تاجيكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 167,081 12,019,268,822 Rls. 369,850 $
8 12 1396 مشهد تاجيكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 141,692 11,800,126,221 Rls. 316,366 $
9 7 1396 مشهد تاجيكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 140,912 9,592,310,173 Rls. 281,428 $
10 1 1396 مشهد تاجيكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 138,593 8,390,122,547 Rls. 258,651 $
11 5 1396 مشهد تاجيكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 64,987 5,261,319,803 Rls. 160,851 $
مجموع کل
164,898,444,824 ريال
مجموع کل
4,815,252 دلار
[1]