آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 مشهد ايتاليا 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 20,211 44,858,288,000 Rls. 1,357,696 $
2 7 1396 مشهد ايتاليا 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 48,594 21,360,060,000 Rls. 626,119 $
3 1 1396 مشهد ايتاليا 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 27,250 15,364,456,380 Rls. 473,656 $
4 6 1396 مشهد ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 27,792 7,964,348,480 Rls. 238,311 $
5 10 1396 مشهد ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,670 7,730,307,475 Rls. 214,397 $
6 10 1396 مشهد ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 14,630 4,815,472,640 Rls. 133,618 $
7 12 1396 مشهد ايتاليا 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 1,860 4,400,736,000 Rls. 118,379 $
8 3 1396 مشهد ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 63 4,191,144,839 Rls. 129,181 $
9 9 1396 مشهد ايتاليا 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 2,150 3,394,019,250 Rls. 96,561 $
10 4 1396 مشهد ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 12,227 2,482,559,640 Rls. 76,410 $
11 4 1396 مشهد ايتاليا 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمرکز 1,543 2,467,665,000 Rls. 76,043 $
12 9 1396 مشهد ايتاليا 38029090 موا د معدني طبيعي ا کتيف شده به غيرازخاك رنگبر زغال ودوده هاي حيوا ني 20,000 2,439,780,000 Rls. 69,778 $
13 8 1396 مشهد ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 83 2,327,606,610 Rls. 67,645 $
14 12 1396 مشهد ايتاليا 21061019 ساير تغليظ شده هاي پروتئين و مواد پروتئيني تكستوره 15,000 2,135,518,900 Rls. 58,421 $
15 7 1396 مشهد ايتاليا 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 92 2,070,641,497 Rls. 61,340 $
16 1 1396 مشهد ايتاليا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 13,000 1,827,283,272 Rls. 56,349 $
17 10 1396 مشهد ايتاليا 39094090 سايررزين هاي فنوليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 16,960 1,668,618,722 Rls. 46,662 $
18 5 1396 مشهد ايتاليا 38029090 موا د معدني طبيعي ا کتيف شده به غيرازخاك رنگبر زغال ودوده هاي حيوا ني 20,745 1,484,123,015 Rls. 45,379 $
19 4 1396 مشهد ايتاليا 30029020 ک ک ک ميكروارگانيسم­ها? پروب?وت?ک 289 1,476,422,978 Rls. 45,487 $
20 10 1396 مشهد ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 82 1,378,548,746 Rls. 38,252 $
21 4 1396 مشهد ايتاليا 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 740 1,329,044,499 Rls. 40,906 $
22 4 1396 مشهد ايتاليا 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 11 1,119,861,825 Rls. 34,410 $
23 12 1396 مشهد ايتاليا 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 20,000 1,003,156,000 Rls. 26,895 $
24 4 1396 مشهد ايتاليا 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 4 804,428,100 Rls. 24,717 $
25 4 1396 مشهد ايتاليا 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 615 727,371,900 Rls. 22,410 $
26 2 1396 مشهد ايتاليا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 1,000 709,640,000 Rls. 21,879 $
27 4 1396 مشهد ايتاليا 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 105 700,663,000 Rls. 21,565 $
28 3 1396 مشهد ايتاليا 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 2,150 687,059,415 Rls. 21,177 $
29 2 1396 مشهد ايتاليا 74101210 ورق نازک (foil)به ضخامت 50ميکرون وکمتر ازآلياژهاي مس بدون تكيه گاه 580 676,043,815 Rls. 20,834 $
30 5 1396 مشهد ايتاليا 74101210 ورق نازک (foil)به ضخامت 50ميکرون وکمتر ازآلياژهاي مس بدون تكيه گاه 11 644,717,656 Rls. 19,713 $
31 8 1396 مشهد ايتاليا 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 38 644,584,246 Rls. 18,291 $
32 9 1396 مشهد ايتاليا 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 16 584,127,642 Rls. 16,545 $
33 12 1396 مشهد ايتاليا 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 42 557,224,860 Rls. 14,989 $
34 5 1396 مشهد ايتاليا 84244900 ک ک ساير 7 537,458,368 Rls. 16,434 $
35 9 1396 مشهد ايتاليا 27101950 روغن صنعتي 697 465,541,211 Rls. 13,245 $
36 7 1396 مشهد ايتاليا 74101210 ورق نازک (foil)به ضخامت 50ميکرون وکمتر ازآلياژهاي مس بدون تكيه گاه 8 355,053,194 Rls. 10,461 $
37 4 1396 مشهد ايتاليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 5 223,070,175 Rls. 6,854 $
38 12 1396 مشهد ايتاليا 38029090 موا د معدني طبيعي ا کتيف شده به غيرازخاك رنگبر زغال ودوده هاي حيوا ني 3,000 213,462,200 Rls. 5,840 $
39 8 1396 مشهد ايتاليا 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 3 211,658,100 Rls. 6,149 $
40 8 1396 مشهد ايتاليا 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 273 195,477,024 Rls. 5,704 $
41 4 1396 مشهد ايتاليا 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 9 182,461,860 Rls. 5,621 $
42 9 1396 مشهد ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 34 170,752,079 Rls. 4,843 $
43 6 1396 مشهد ايتاليا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 152 138,470,515 Rls. 4,159 $
44 11 1396 مشهد ايتاليا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 26 134,100,252 Rls. 3,652 $
45 1 1396 مشهد ايتاليا 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 284 127,077,420 Rls. 3,919 $
46 9 1396 مشهد ايتاليا 85052000 کوپلينگ ها,کلاج ها و ترمزهاي ا لکترومغناطيسي 1 126,104,181 Rls. 3,572 $
47 8 1396 مشهد ايتاليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 2 125,863,146 Rls. 3,689 $
48 3 1396 مشهد ايتاليا 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 10 108,798,000 Rls. 3,353 $
49 8 1396 مشهد ايتاليا 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 3 107,969,058 Rls. 3,165 $
50 11 1396 مشهد ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 3 103,747,560 Rls. 2,808 $
51 12 1396 مشهد ايتاليا 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 2 99,778,896 Rls. 2,667 $
52 12 1396 مشهد ايتاليا 28353990 ساير پلي فسفاتها بغير از پيرو فسفات دي سديم 2,000 95,071,400 Rls. 2,601 $
53 9 1396 مشهد ايتاليا 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 165 94,730,265 Rls. 2,683 $
54 10 1396 مشهد ايتاليا 39094010 پودرقالبگيري ( رزين فنوليک ) 480 91,162,469 Rls. 2,549 $
55 8 1396 مشهد ايتاليا 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) به قدرت بيش از1500 kva 8 89,631,648 Rls. 2,627 $
56 8 1396 مشهد ايتاليا 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 188 79,111,764 Rls. 2,308 $
57 5 1396 مشهد ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 1 75,205,408 Rls. 2,295 $
58 9 1396 مشهد ايتاليا 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 1 67,054,400 Rls. 1,899 $
59 7 1396 مشهد ايتاليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 114 62,156,959 Rls. 1,841 $
60 12 1396 مشهد ايتاليا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 89 59,639,141 Rls. 1,604 $
61 9 1396 مشهد ايتاليا 84821000 بلبرينگ. 19 55,864,697 Rls. 1,583 $
62 12 1396 مشهد ايتاليا 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 79 52,533,786 Rls. 1,413 $
63 5 1396 مشهد ايتاليا 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 22 50,859,821 Rls. 1,550 $
64 10 1396 مشهد ايتاليا 25020000 پيريت آهن تفته نشده 2,000 48,274,440 Rls. 1,350 $
65 9 1396 مشهد ايتاليا 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 15 42,663,362 Rls. 1,208 $
66 12 1396 مشهد ايتاليا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 62 41,256,900 Rls. 1,110 $
67 9 1396 مشهد ايتاليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 43 37,257,101 Rls. 1,055 $
68 7 1396 مشهد ايتاليا 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 39 26,196,300 Rls. 768 $
69 10 1396 مشهد ايتاليا 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 209 25,425,184 Rls. 705 $
70 8 1396 مشهد ايتاليا 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 100 22,258,500 Rls. 647 $
71 2 1396 مشهد ايتاليا 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 50 21,913,900 Rls. 676 $
72 9 1396 مشهد ايتاليا 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 4 18,775,232 Rls. 532 $
73 9 1396 مشهد ايتاليا 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 8 17,811,325 Rls. 505 $
74 10 1396 مشهد ايتاليا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 6 3,910,230 Rls. 108 $
75 9 1396 مشهد ايتاليا 84824000 رولربيرينگ سوزني. 1 3,394,629 Rls. 96 $
76 5 1396 مشهد ايتاليا 39094010 پودرقالبگيري ( رزين فنوليک ) 120 2,310,060 Rls. 70 $
77 11 1396 مشهد ايتاليا 38029090 موا د معدني طبيعي ا کتيف شده به غيرازخاك رنگبر زغال ودوده هاي حيوا ني 10 633,402 Rls. 17 $
78 12 1396 مشهد ايتاليا 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 13 458,830 Rls. 12 $
مجموع کل
150,837,928,794 ريال
مجموع کل
4,473,962 دلار
[1]