آمار کل " واردات از" کشور (ازبكستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 مشهد ازبكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 1,022,764 72,612,490,456 Rls. 2,237,155 $
2 11 1396 مشهد ازبكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 330,986 23,261,877,022 Rls. 669,523 $
3 1 1396 مشهد ازبكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 257,764 19,505,846,618 Rls. 601,457 $
4 7 1396 مشهد ازبكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 229,180 16,748,032,923 Rls. 490,929 $
5 2 1396 مشهد ازبكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 204,939 14,442,614,436 Rls. 445,238 $
6 8 1396 مشهد ازبكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 193,956 13,652,484,790 Rls. 397,976 $
7 12 1396 مشهد ازبكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 142,346 11,103,121,180 Rls. 299,647 $
8 10 1396 مشهد ازبكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 144,151 10,289,645,960 Rls. 289,835 $
9 11 1396 مشهد ازبكستان 31022100 سولفات آمونيوم 1,008,000 8,488,972,800 Rls. 233,927 $
10 9 1396 مشهد ازبكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 47,906 3,406,778,001 Rls. 95,726 $
11 11 1396 مشهد ازبكستان 07133310 لوبيا چيتي 65,000 2,745,835,256 Rls. 74,308 $
12 5 1396 مشهد ازبكستان 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 19,500 1,817,580,375 Rls. 55,575 $
13 6 1396 مشهد ازبكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 48,000 1,512,506,400 Rls. 45,600 $
14 4 1396 مشهد ازبكستان 52051200 ک نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسيکتكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 20,500 1,285,011,990 Rls. 39,551 $
15 8 1396 مشهد ازبكستان 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 24,000 818,760,000 Rls. 24,000 $
16 7 1396 مشهد ازبكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 24,000 773,877,600 Rls. 22,800 $
17 1 1396 مشهد ازبكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 15,000 486,300,000 Rls. 15,000 $
18 4 1396 مشهد ازبكستان 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 977 74,482,350 Rls. 2,292 $
19 5 1396 مشهد ازبكستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 2,000 72,041,500 Rls. 2,199 $
مجموع کل
203,098,259,657 ريال
مجموع کل
6,042,738 دلار
[1]