آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 مشهد آلمان 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 17,925 45,332,500,000 Rls. 1,396,995 $
2 4 1396 مشهد آلمان 84511000 ماشين هاي خشکشوئي 10,703 24,475,154,310 Rls. 754,056 $
3 1 1396 مشهد آلمان 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 48,244 24,238,200,000 Rls. 747,447 $
4 4 1396 مشهد آلمان 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 23,269 21,709,800,000 Rls. 668,096 $
5 9 1396 مشهد آلمان 23063000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از تخم آفتابگردان 1,696,400 13,140,256,390 Rls. 373,845 $
6 12 1396 مشهد آلمان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 36,000 11,966,739,120 Rls. 320,833 $
7 9 1396 مشهد آلمان 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 8,640 9,906,867,000 Rls. 281,853 $
8 12 1396 مشهد آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 37,000 8,891,610,000 Rls. 238,387 $
9 6 1396 مشهد آلمان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 49,177 8,870,500,000 Rls. 273,485 $
10 1 1396 مشهد آلمان 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 12,250 8,856,638,280 Rls. 273,117 $
11 2 1396 مشهد آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 43,990 7,497,684,000 Rls. 231,296 $
12 4 1396 مشهد آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 23,900 6,600,412,000 Rls. 203,403 $
13 10 1396 مشهد آلمان 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 18,025 6,566,066,132 Rls. 180,938 $
14 12 1396 مشهد آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 555 6,399,542,506 Rls. 171,574 $
15 3 1396 مشهد آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 82,880 6,084,925,000 Rls. 187,592 $
16 6 1396 مشهد آلمان 39079930 --- پودر درزجوش گريد غذايي 17,600 5,926,549,600 Rls. 180,914 $
17 4 1396 مشهد آلمان 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 17,975 5,569,562,738 Rls. 171,134 $
18 7 1396 مشهد آلمان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 2,900 5,373,062,640 Rls. 157,499 $
19 9 1396 مشهد آلمان 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 1,280 5,297,046,146 Rls. 150,041 $
20 10 1396 مشهد آلمان 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 11,700 4,781,075,130 Rls. 133,699 $
21 10 1396 مشهد آلمان 13023200 لعابکها و مواد غليظکكننده،کحتي تغييريافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب يا دانه گواره 4,000 4,697,733,600 Rls. 132,000 $
22 6 1396 مشهد آلمان 13023200 لعابکها و مواد غليظکكننده،کحتي تغييريافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب يا دانه گواره 4,000 4,365,325,600 Rls. 132,122 $
23 12 1396 مشهد آلمان 32071020 رنگکهاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتيکگراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتيکگراد) 340 4,122,494,882 Rls. 110,894 $
24 7 1396 مشهد آلمان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 1,733 4,096,340,712 Rls. 122,170 $
25 3 1396 مشهد آلمان 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 12,900 3,907,495,785 Rls. 120,420 $
26 5 1396 مشهد آلمان 59061000 نوا رچسب باعرض حدا کثر20 سانتيمتر از پارچه هاي نسجي كائوچو زده 8,485 3,438,213,637 Rls. 105,483 $
27 1 1396 مشهد آلمان 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 5,880 3,368,417,280 Rls. 103,874 $
28 9 1396 مشهد آلمان 86073000 قلابهاوسايروسايل کوپلينگ, ضربه گيرهاي لکوموتيوهاي را ه آهن وا جزا ءوقطعات آنها 2,883 3,281,307,064 Rls. 92,944 $
29 10 1396 مشهد آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 460 3,174,340,852 Rls. 88,768 $
30 7 1396 مشهد آلمان 84485100 پلاتين (platines),سوزن وسايرا شيائي که درتشکيل چشمه هاي پارچه بکارميروند 422 2,966,469,012 Rls. 86,955 $
31 10 1396 مشهد آلمان 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 3,020 2,850,650,180 Rls. 80,746 $
32 11 1396 مشهد آلمان 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون (UHT) 471 2,830,616,400 Rls. 77,436 $
33 4 1396 مشهد آلمان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 417 2,741,915,385 Rls. 84,476 $
34 8 1396 مشهد آلمان 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 7,200 2,488,028,688 Rls. 72,594 $
35 5 1396 مشهد آلمان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 24,000 2,336,408,000 Rls. 71,539 $
36 2 1396 مشهد آلمان 59061000 نوا رچسب باعرض حدا کثر20 سانتيمتر از پارچه هاي نسجي كائوچو زده 6,035 2,257,487,040 Rls. 69,595 $
37 8 1396 مشهد آلمان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 718 2,228,565,537 Rls. 64,742 $
38 9 1396 مشهد آلمان 59061000 نوا رچسب باعرض حدا کثر20 سانتيمتر از پارچه هاي نسجي كائوچو زده 6,794 2,223,896,294 Rls. 68,546 $
39 3 1396 مشهد آلمان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 773 2,166,227,543 Rls. 66,768 $
40 11 1396 مشهد آلمان 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 1,700 2,018,025,000 Rls. 55,207 $
41 11 1396 مشهد آلمان 39079930 --- پودر درزجوش گريد غذايي 5,200 2,005,174,080 Rls. 54,264 $
42 2 1396 مشهد آلمان 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 21,080 1,925,112,000 Rls. 59,347 $
43 11 1396 مشهد آلمان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 209 1,911,461,738 Rls. 52,173 $
44 3 1396 مشهد آلمان 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 46,000 1,899,613,080 Rls. 58,540 $
45 10 1396 مشهد آلمان 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 4,597 1,868,980,608 Rls. 53,019 $
46 12 1396 مشهد آلمان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 657 1,837,329,675 Rls. 49,585 $
47 7 1396 مشهد آلمان 39079930 --- پودر درزجوش گريد غذايي 5,200 1,760,391,360 Rls. 51,602 $
48 11 1396 مشهد آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 162 1,739,276,649 Rls. 47,365 $
49 6 1396 مشهد آلمان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 848 1,617,697,152 Rls. 48,962 $
50 3 1396 مشهد آلمان 39079930 --- پودر درزجوش گريد غذايي 5,200 1,596,853,440 Rls. 49,208 $
51 3 1396 مشهد آلمان 84472000 ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينکهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding) 6,200 1,489,500,900 Rls. 45,900 $
52 8 1396 مشهد آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 339 1,437,511,477 Rls. 41,511 $
53 10 1396 مشهد آلمان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 2,503 1,435,472,200 Rls. 39,940 $
54 11 1396 مشهد آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 18 1,308,756,480 Rls. 35,803 $
55 7 1396 مشهد آلمان 29221110 منواتانول آمين 16,800 1,308,237,840 Rls. 38,543 $
56 6 1396 مشهد آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 138 1,272,409,905 Rls. 38,487 $
57 8 1396 مشهد آلمان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 189 1,227,012,516 Rls. 35,655 $
58 2 1396 مشهد آلمان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 495 1,045,132,810 Rls. 32,220 $
59 11 1396 مشهد آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 347 987,116,851 Rls. 26,903 $
60 6 1396 مشهد آلمان 28332790 ساير سولفاتهاي باريم بجز گريد دا رويي 10,000 971,800,000 Rls. 29,413 $
61 12 1396 مشهد آلمان 27101920 گريس 111 946,456,171 Rls. 25,543 $
62 4 1396 مشهد آلمان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 1,255 897,307,528 Rls. 27,645 $
63 11 1396 مشهد آلمان 28365000 کربنات کلسيم 21,000 896,544,180 Rls. 24,262 $
64 12 1396 مشهد آلمان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 31,150 887,473,874 Rls. 23,794 $
65 11 1396 مشهد آلمان 27101920 گريس 112 879,780,496 Rls. 24,602 $
66 10 1396 مشهد آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 4,500 857,506,500 Rls. 23,979 $
67 11 1396 مشهد آلمان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 311 838,601,626 Rls. 22,837 $
68 3 1396 مشهد آلمان 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 1,100 834,504,000 Rls. 25,727 $
69 3 1396 مشهد آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 295 819,814,380 Rls. 25,269 $
70 3 1396 مشهد آلمان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 155 776,957,615 Rls. 23,948 $
71 2 1396 مشهد آلمان 28365000 کربنات کلسيم 22,000 726,901,665 Rls. 22,409 $
72 5 1396 مشهد آلمان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 66 708,539,885 Rls. 21,665 $
73 7 1396 مشهد آلمان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 224 702,150,546 Rls. 21,010 $
74 2 1396 مشهد آلمان 84411000 ماشينهاي برش 3,200 691,665,000 Rls. 21,322 $
75 11 1396 مشهد آلمان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 327 678,720,210 Rls. 18,368 $
76 3 1396 مشهد آلمان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 125 670,691,327 Rls. 20,672 $
77 3 1396 مشهد آلمان 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 110 658,645,274 Rls. 20,301 $
78 9 1396 مشهد آلمان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 170 657,971,300 Rls. 18,637 $
79 6 1396 مشهد آلمان 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 2,400 649,445,184 Rls. 19,580 $
80 7 1396 مشهد آلمان 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 300 610,990,200 Rls. 18,001 $
81 3 1396 مشهد آلمان 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 1,295 594,981,450 Rls. 18,335 $
82 7 1396 مشهد آلمان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 67 585,879,465 Rls. 17,445 $
83 12 1396 مشهد آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 134 571,561,225 Rls. 15,361 $
84 2 1396 مشهد آلمان 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 1,975 570,426,373 Rls. 17,587 $
85 4 1396 مشهد آلمان 62105000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا,زنانه يادخترا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 5906 ، 5903 يا 5907 580 566,283,000 Rls. 17,400 $
86 2 1396 مشهد آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 180 521,446,779 Rls. 16,076 $
87 5 1396 مشهد آلمان 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 2,000 518,867,520 Rls. 15,865 $
88 7 1396 مشهد آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 120 476,138,931 Rls. 14,247 $
89 2 1396 مشهد آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 97 463,845,140 Rls. 14,300 $
90 6 1396 مشهد آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 262 434,354,216 Rls. 13,095 $
91 5 1396 مشهد آلمان 84411000 ماشينهاي برش 4,800 423,511,000 Rls. 12,903 $
92 11 1396 مشهد آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 206 402,733,338 Rls. 10,899 $
93 5 1396 مشهد آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 179 397,562,237 Rls. 12,156 $
94 3 1396 مشهد آلمان 84411000 ماشينهاي برش 3,400 382,481,000 Rls. 11,792 $
95 5 1396 مشهد آلمان 68129100 پوشاك، متفرعات پوشاك، پايکپوش (Footwear) و پوشش سر (Headgear) ساخته شده از مخلوطها براساس پنبه نسوز يابراساس پنبه نسوز غيراز پنبه نسوز كروسيدوليت 24 351,687,034 Rls. 10,753 $
96 7 1396 مشهد آلمان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 2,160 335,013,120 Rls. 9,991 $
97 2 1396 مشهد آلمان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 79 315,470,329 Rls. 9,726 $
98 2 1396 مشهد آلمان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 100 312,597,110 Rls. 9,636 $
99 11 1396 مشهد آلمان 84821000 بلبرينگ. 30 291,233,715 Rls. 7,931 $
100 4 1396 مشهد آلمان 34031900 - - ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 1,000 280,318,500 Rls. 8,636 $
مجموع کل
353,876,048,687 ريال
مجموع کل
10,505,628 دلار