آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (مجتمع فولاد مباركه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 112,638 38,697,613,622 Rls. 1,080,179 $
2 3 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 94,217 32,496,840,218 Rls. 1,001,572 $
3 11 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 63,623 31,628,540,159 Rls. 859,509 $
4 2 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 99,491 29,856,974,627 Rls. 920,439 $
5 4 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 76,554 24,088,721,527 Rls. 741,132 $
6 12 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 56,944 22,990,143,199 Rls. 616,898 $
7 7 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 43,570 22,007,955,600 Rls. 651,952 $
8 3 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 34031900 - - ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 179,100 15,721,489,242 Rls. 484,519 $
9 11 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 38249990 ک ک ک ساير 511,440 13,631,251,774 Rls. 368,861 $
10 5 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 138,600 13,590,055,116 Rls. 414,510 $
11 5 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 43,419 13,330,873,313 Rls. 406,780 $
12 1 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 168 12,701,717,091 Rls. 391,569 $
13 11 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 29161500 ک اسيدهاي اولئيك، لنيولئيك، يا لينولنيك، املاح و استرهاي آنها 112,240 12,369,767,062 Rls. 336,333 $
14 6 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 123,120 11,983,316,267 Rls. 363,573 $
15 9 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 41,253 11,554,918,600 Rls. 327,663 $
16 11 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 34031900 - - ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 135,540 9,706,474,814 Rls. 262,678 $
17 7 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 23,732 9,638,119,031 Rls. 285,141 $
18 6 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84791090 ساير ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ،ساختماني وهمانند غيرازفنيشرها 7,000 9,511,685,792 Rls. 286,764 $
19 11 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,499 9,128,102,955 Rls. 247,101 $
20 10 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 4,111 9,034,745,544 Rls. 250,057 $
21 8 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 5,642 8,680,167,958 Rls. 248,253 $
22 5 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 11,188 8,677,820,152 Rls. 264,764 $
23 9 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 4,534 8,634,297,840 Rls. 245,015 $
24 5 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,850 8,302,538,880 Rls. 254,219 $
25 4 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84138120 تلمبه هاي تزريقي 5,075 8,252,554,797 Rls. 254,253 $
26 4 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 5,365 8,234,177,753 Rls. 253,678 $
27 8 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 20,000 8,212,742,304 Rls. 237,040 $
28 11 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 5,115 7,840,744,800 Rls. 212,187 $
29 7 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 38249990 ک ک ک ساير 352,944 7,823,391,998 Rls. 229,324 $
30 6 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 38249990 ک ک ک ساير 352,944 7,545,801,542 Rls. 228,384 $
31 6 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 9,000 7,417,920,000 Rls. 225,393 $
32 10 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 38249990 ک ک ک ساير 292,320 7,371,062,778 Rls. 203,121 $
33 6 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 2,894 7,316,980,802 Rls. 220,489 $
34 10 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 9,111 7,207,872,608 Rls. 199,510 $
35 1 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 20,916 6,868,524,600 Rls. 211,743 $
36 9 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 34031900 - - ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 104,400 6,804,132,192 Rls. 193,020 $
37 5 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 290 6,715,277,933 Rls. 205,610 $
38 11 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 1,166 6,566,761,488 Rls. 177,711 $
39 4 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 3,601 6,563,273,815 Rls. 202,202 $
40 8 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 850 6,507,970,800 Rls. 189,886 $
41 4 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 1,731 6,423,271,311 Rls. 197,746 $
42 10 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 722 6,195,353,449 Rls. 171,967 $
43 11 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,681 5,974,586,016 Rls. 163,824 $
44 8 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 2,217 5,897,249,146 Rls. 168,223 $
45 6 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 6,400 5,887,150,172 Rls. 177,673 $
46 3 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 217 5,848,950,978 Rls. 180,239 $
47 8 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 1,640 5,710,305,090 Rls. 163,315 $
48 4 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 2,107 5,195,585,175 Rls. 159,965 $
49 4 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85059010 سرهاي الكترومغناطيسي 17,225 5,100,622,470 Rls. 157,154 $
50 4 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84195090 --- سا?ر 1,515 5,086,537,477 Rls. 156,467 $
51 4 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 916 4,790,574,512 Rls. 147,588 $
52 4 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84136030 تلمبه هاي حلزوني 2,951 4,663,667,502 Rls. 143,714 $
53 2 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 29161500 ک اسيدهاي اولئيك، لنيولئيك، يا لينولنيك، املاح و استرهاي آنها 44,640 4,626,620,038 Rls. 142,643 $
54 11 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 4,822 4,574,351,661 Rls. 124,016 $
55 5 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 359 4,573,887,106 Rls. 139,589 $
56 5 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 3,490 4,527,431,128 Rls. 138,627 $
57 11 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 1,229 4,386,245,100 Rls. 118,692 $
58 12 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 29161500 ک اسيدهاي اولئيك، لنيولئيك، يا لينولنيك، املاح و استرهاي آنها 38,640 4,308,193,462 Rls. 116,268 $
59 4 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 34031900 - - ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 60,000 4,248,230,400 Rls. 130,756 $
60 5 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 4,046 4,170,488,280 Rls. 127,698 $
61 5 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,070 4,126,774,840 Rls. 126,359 $
62 9 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 1,328 4,013,186,394 Rls. 113,882 $
63 10 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 231 3,936,948,638 Rls. 109,279 $
64 6 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 2,593 3,757,485,590 Rls. 113,865 $
65 3 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 1,250 3,634,267,770 Rls. 112,017 $
66 5 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 381 3,530,332,461 Rls. 107,722 $
67 10 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 1,649 3,481,222,993 Rls. 96,568 $
68 10 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 2,566 3,323,185,724 Rls. 93,188 $
69 5 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 255 3,290,430,240 Rls. 100,444 $
70 8 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84251190 ک ک ک ساير قرقره هاي طناب دار بالا كشنده داراي موتور برقي بجز انواع هويست با ظرفيت ده تن وبالاتر 1,922 3,240,162,104 Rls. 93,098 $
71 5 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 4,711 3,139,722,451 Rls. 95,423 $
72 9 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 260 3,137,330,469 Rls. 89,028 $
73 1 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 29161500 ک اسيدهاي اولئيك، لنيولئيك، يا لينولنيك، املاح و استرهاي آنها 30,960 3,131,373,224 Rls. 96,564 $
74 3 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 29161500 ک اسيدهاي اولئيك، لنيولئيك، يا لينولنيك، املاح و استرهاي آنها 29,520 3,129,324,785 Rls. 96,444 $
75 6 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 523 3,087,240,402 Rls. 92,754 $
76 6 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 1,082 3,034,445,604 Rls. 90,797 $
77 11 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 276 2,998,755,939 Rls. 81,358 $
78 6 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 108 2,972,282,823 Rls. 90,449 $
79 11 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 1,138 2,909,248,368 Rls. 78,771 $
80 12 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 227 2,842,579,320 Rls. 76,211 $
81 10 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 155 2,762,588,504 Rls. 76,858 $
82 4 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 73201000 ک فنر تيغهکاي و تيغه براي آن 1,856 2,756,507,990 Rls. 84,568 $
83 6 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 180 2,753,862,805 Rls. 83,527 $
84 3 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 339 2,702,136,318 Rls. 83,286 $
85 11 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 240 2,679,007,500 Rls. 72,494 $
86 9 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 2,520 2,659,776,000 Rls. 75,476 $
87 12 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 425 2,612,478,590 Rls. 70,275 $
88 12 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 648 2,606,743,440 Rls. 69,886 $
89 6 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 726 2,604,748,458 Rls. 78,547 $
90 6 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 825 2,596,766,216 Rls. 78,595 $
91 6 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85044050 کنترل دور موتورInverter 670 2,539,950,428 Rls. 76,993 $
92 10 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 350 2,470,830,890 Rls. 68,528 $
93 2 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 32,000 2,457,361,600 Rls. 75,753 $
94 12 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 1,360 2,413,574,491 Rls. 64,925 $
95 11 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 327 2,370,058,250 Rls. 64,837 $
96 4 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 372 2,354,182,288 Rls. 72,530 $
97 12 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 1,669 2,352,855,176 Rls. 63,052 $
98 11 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84314100 سطل, بيل, چنگک وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 2,360 2,339,025,420 Rls. 63,294 $
99 6 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 1,071 2,332,320,000 Rls. 70,591 $
100 5 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 264 2,296,060,331 Rls. 69,940 $
مجموع کل
724,779,755,900 ريال
مجموع کل
21,197,372 دلار