آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 كرمانشاه چين 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 65,561 24,571,354,536 Rls. 687,118 $
2 8 1396 كرمانشاه چين 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 104,326 19,084,363,200 Rls. 581,451 $
3 1 1396 كرمانشاه چين 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 96,793 18,259,232,262 Rls. 563,070 $
4 12 1396 كرمانشاه چين 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 100,166 14,848,326,000 Rls. 398,089 $
5 11 1396 كرمانشاه چين 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 97,500 14,014,603,200 Rls. 386,194 $
6 5 1396 كرمانشاه چين 38123910 ک ک ک آنت?­اکس?دان­ها 142,500 12,763,391,123 Rls. 390,592 $
7 10 1396 كرمانشاه چين 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 91,040 12,487,008,600 Rls. 354,362 $
8 12 1396 كرمانشاه چين 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 30,780 12,225,189,600 Rls. 332,921 $
9 10 1396 كرمانشاه چين 38123910 ک ک ک آنت?­اکس?دان­ها 110,000 10,719,060,000 Rls. 299,750 $
10 6 1396 كرمانشاه چين 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 30,780 10,425,240,000 Rls. 317,630 $
11 3 1396 كرمانشاه چين 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 94,702 10,099,339,200 Rls. 311,285 $
12 8 1396 كرمانشاه چين 38123910 ک ک ک آنت?­اکس?دان­ها 100,000 9,296,337,500 Rls. 272,500 $
13 5 1396 كرمانشاه چين 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 75,190 7,727,149,000 Rls. 236,601 $
14 7 1396 كرمانشاه چين 38123910 ک ک ک آنت?­اکس?دان­ها 70,000 6,476,955,590 Rls. 191,870 $
15 12 1396 كرمانشاه چين 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 57,287 5,742,544,500 Rls. 154,681 $
16 11 1396 كرمانشاه چين 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 13,839 5,073,911,752 Rls. 139,820 $
17 9 1396 كرمانشاه چين 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 15,180 4,952,778,733 Rls. 140,500 $
18 5 1396 كرمانشاه چين 38151990 ک کک ک ساير 120,000 4,702,896,000 Rls. 144,000 $
19 3 1396 كرمانشاه چين 38123010 آنتي ا کسيدا نها 50,000 4,421,312,500 Rls. 136,250 $
20 2 1396 كرمانشاه چين 38123010 آنتي ا کسيدا نها 47,500 4,222,955,913 Rls. 130,198 $
21 7 1396 كرمانشاه چين 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 10,613 3,824,170,833 Rls. 113,285 $
22 7 1396 كرمانشاه چين 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 39,970 3,519,408,300 Rls. 104,257 $
23 2 1396 كرمانشاه چين 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 10,750 2,835,032,690 Rls. 87,407 $
24 2 1396 كرمانشاه چين 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 20,970 2,411,211,000 Rls. 74,335 $
25 9 1396 كرمانشاه چين 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 25,722 2,172,629,331 Rls. 61,656 $
26 3 1396 كرمانشاه چين 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 19,549 2,101,514,304 Rls. 64,774 $
27 1 1396 كرمانشاه چين 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 7,425 1,500,885,443 Rls. 46,284 $
28 5 1396 كرمانشاه چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 3,840 618,783,996 Rls. 18,802 $
مجموع کل
231,097,585,106 ريال
مجموع کل
6,739,682 دلار
[1]