آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 كرمانشاه سوئيس 38123910 ک ک ک آنت?­اکس?دان­ها 144,000 22,563,411,840 Rls. 605,381 $
2 4 1396 كرمانشاه سوئيس 28161090 هيدروا کسيد و پرا کسيدمنيزيوم غير از ژل منيزيوم هيدروکسايد گريد دارويي وپودر منيزيوم هيدروکسايد گريد دارويي 25,000 15,211,762,500 Rls. 468,198 $
3 7 1396 كرمانشاه سوئيس 38123910 ک ک ک آنت?­اکس?دان­ها 57,600 7,820,674,560 Rls. 230,413 $
4 12 1396 كرمانشاه سوئيس 28161090 هيدروا کسيد و پرا کسيدمنيزيوم غير از ژل منيزيوم هيدروکسايد گريد دارويي وپودر منيزيوم هيدروکسايد گريد دارويي 10,000 7,128,275,500 Rls. 191,749 $
5 9 1396 كرمانشاه سوئيس 38123910 ک ک ک آنت?­اکس?دان­ها 28,800 4,090,901,760 Rls. 116,051 $
6 11 1396 كرمانشاه سوئيس 38123910 ک ک ک آنت?­اکس?دان­ها 14,400 2,247,557,760 Rls. 60,824 $
7 10 1396 كرمانشاه سوئيس 38123910 ک ک ک آنت?­اکس?دان­ها 14,400 2,073,260,160 Rls. 57,977 $
8 11 1396 كرمانشاه سوئيس 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 5,100 1,728,303,300 Rls. 46,768 $
مجموع کل
62,864,147,380 ريال
مجموع کل
1,777,361 دلار
[1]