آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 كرمانشاه ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 223,190 18,347,643,000 Rls. 562,897 $
2 2 1396 كرمانشاه ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 268,150 17,336,722,500 Rls. 534,276 $
3 9 1396 كرمانشاه ترکيه 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 170,000 7,128,647,400 Rls. 202,300 $
4 5 1396 كرمانشاه ترکيه 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 140,000 5,482,972,600 Rls. 166,600 $
5 6 1396 كرمانشاه ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 85,740 4,707,243,712 Rls. 142,471 $
6 8 1396 كرمانشاه ترکيه 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 41,076 3,072,062,025 Rls. 93,345 $
7 10 1396 كرمانشاه ترکيه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 41,820 2,120,339,236 Rls. 59,578 $
8 7 1396 كرمانشاه ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 117,600 1,713,685,000 Rls. 50,001 $
9 7 1396 كرمانشاه ترکيه 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 15,918 1,239,260,780 Rls. 38,020 $
10 7 1396 كرمانشاه ترکيه 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 8,000 889,327,650 Rls. 27,284 $
11 8 1396 كرمانشاه ترکيه 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 4,800 544,521,690 Rls. 16,545 $
12 6 1396 كرمانشاه ترکيه 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 1,380 530,704,000 Rls. 16,000 $
13 12 1396 كرمانشاه ترکيه 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 5,300 466,051,005 Rls. 12,495 $
14 9 1396 كرمانشاه ترکيه 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,800 448,426,300 Rls. 12,702 $
15 12 1396 كرمانشاه ترکيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,660 70,495,110 Rls. 1,890 $
مجموع کل
64,098,102,008 ريال
مجموع کل
1,936,404 دلار
[1]